Mėnesinė pajamų deklaracija GPM313

Mėnesinę deklaraciją GPM313 VMI privalo pateikti Lietuvos įmonės, užsienio įmonės, vykdančios veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių atitinkamą mėnesį pinigais ir / arba natūra išmokėję:

  • A klasės apmokestinamąsias išmokas ir

  • B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį, tačiau GPMĮ nuostatas neturėjo prievolės išskaičiuoti ir / arba savo lėšomis sumokėti pajamų mokesčio.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos pildymo, pateikimo bei tikslinimo tvarka nustatyta VMI prie LR viršininko 2017-12-20 įsakymu Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Registracijos numeris KM1031

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė pajamų deklaracija GPM313

Nuo 2018-01-01 išmokėtos išmokos gyventojams, nuo kurių buvo išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis, deklaruojamos mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje GPM313.

Deklaracijoje turi būti nurodomi duomenys apie:

  • su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas;

  • su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas;

  • B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis.

Svarbu. Lietuvos įmonės ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdančios užsienio įmonės, turinčios samdomų darbuotojų, nuo 2022 metų ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai bei nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, kurie turi pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, deklaraciją GPM313 VMI privalo pateikti net ir tuo atveju, jeigu per ataskaitinį mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų ir / arba B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1032

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė pajamų deklaracija GPM313

Deklaracija GPM313 teikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių kiekvieno mėnesio deklaracija GPM313 VMI turi būti pateikiama iki kito mėnesio 15 d. Pvz., deklaraciją už 2018 m. sausio mėnesį išmokas išmokėję asmenys privalo pateikti iki 2018 m. vasario 15 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1028

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė pajamų deklaracija GPM313

Kada turi būti išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis, jei:

Pajamų mokesčio sumokėjimo terminas:

Apmokestinamosios išmokos išmokėtos iki atitinkamo mokestinio laikotarpio 15 d.

Iki to paties mėnesio 15 d.

Apmokestinamosios išmokos išmokėtos po atitinkamo mokestinio laikotarpio 15 d.

Iki to paties mėnesio paskutinės dienos.

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis ir visa išmoka išmokėta per tą patį mėnesį.

Iki to paties mėnesio 15 d., jeigu paskutinė išmokos dalis sumokėta iki to mėnesio 15 d.

 

Iki to paties mėnesio paskutinės dienos, jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta po to mėnesio 15 d.

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis ir paskutinė išmokos dalis išmokėta per 10 darbo dienų tam mėnesiui pasibaigus.

Iki mėnesio, kurį išmokėta paskutinė išmokos dalis, 15 d.

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamą mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis (mokamas avansas) ir paskutinė išmokos dalis neišmokėta per 10 darbo dienų mėnesiui pasibaigus.

 

Pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo per tą mėnesį išmokėtos išmokos dalies sumos ir sumokamas į biudžetą iki mėnesio, už kurį mokamos išmokos, 15 d., jeigu išmoka išmokėta iki to mėnesio 15 d. arba iki paskutinės mėnesio dienos, jeigu išmokos dalis išmokėta po to mėnesio 15 d.

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis ir paskutinė atitinkamo mokestinio laikotarpio gruodžio mėnesio darbo užmokesčio išmokos dalis išmokėta iki gruodžio mėnesio paskutinės dienos.

Pajamų mokestis išskaičiuojamas nuo bendros apskaičiuotos gruodžio mėnesio darbo užmokesčio sumos ir į biudžetą sumokamas iki gruodžio mėnesio 31 d.

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis ir paskutinė atitinkamo mokestinio laikotarpio gruodžio mėnesio darbo užmokesčio išmokos dalis išmokėta vėliau negu gruodžio mėnesio paskutinė diena.

Pajamų mokestis išskaičiuojamas nuo per gruodžio mėnesį išmokėtų darbo užmokesčio dalių sumos ir į biudžetą sumokamas iki gruodžio 31 d.

 

Nuo 2018-01-01 išmokėtos išmokos gyventojams, deklaruojamos mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje. Šioje deklaracijoje pajamų mokestis nuo išmokamų išmokų deklaruojamas ir mokamas eurais ir centais (sumos neapvalinamos).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1023

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė pajamų deklaracija GPM313

Tokios išmokos ir nuo jų sumokėtas pajamų mokestis turi būti deklaruojamas to mėnesio, kurį išmokos buvo išmokėtos, mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje.

Tos B klasės išmokos, nuo kurių pajamų mokestį savo lėšomis išmokas išmokėjęs asmuo ketina mokėti vėlesnį mėnesį, nei tą mėnesį, kurį buvo išmokėtos išmokos, neturi būti deklaruojamos, kol pajamų mokestis nuo jų nėra sumokėtas į biudžetą.

Pavyzdys

Individualios įmonės savininkas 2018 m. vasario mėn. iš individualios įmonės išsiėmė pinigų sumą (kaip avansu išmokėtą pelną) savo asmeninėms reikmėms. 2019 m. kovo mėn. individuali įmonė savo lėšomis sumoka pajamų mokestį nuo 2018 m. vasario mėn. individualios įmonės savininko išsiimtos sumos. Individuali įmonė savininko 2018 m. vasario mėnesį iš įmonės išsiimtą sumą ir nuo jos įmonės lėšomis į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį turi deklaruoti 2018 m. vasario mėnesio deklaracijos GPM313 formoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1049

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė pajamų deklaracija GPM313

Nuo 2018-01-01 individualios veiklos pajamos, gautos iš darbdavio priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių mokestį turi sumokėti gyventojas.

Deklaracijoje GPM313 išmoka turi būti deklaruojama tik tuo atveju, jeigu darbdavys išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį (nors ir neturėjo prievolės).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1060

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė pajamų deklaracija GPM313

Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija GPM313 (taip pat ir Metinė pajamų mokesčio deklaracija GPM312) teikiama naudojant filialo mokesčių mokėtojo kodą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2457

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė pajamų deklaracija GPM313

Jeigu darbuotojui mokestiniu laikotarpiu išmokamo darbo užmokesčio (kuris apskaičiuotas už 2019 metus ir vėlesnius mokestinius laikotarpius) suma viršija 2019 metais – 120 VDU*, 2020 metais – 84 VDU*, 2021 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais – 60 VDU, nuo VDU dydžio sumą viršijančios darbo užmokesčio  sumos darbdavys mokestiniu laikotarpiu gali (tačiau neprivalo) išskaičiuoti 27 proc. / 32 proc. pajamų mokestį.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur. 2020 m. 1 VDU - 1241,40 Eur; 84 VDU - 104277,60 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2458

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė pajamų deklaracija GPM313

Jeigu Lietuvos įmonės gyventojui 2019 metais mokamų tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, suma viršija 2019 metais – 120 VDU*, 2020 metais – 84 VDU*, 2021 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais – 60 VDU, nuo VDU dydžio sumą viršijančios tokių išmokų sumos įmonė mokestiniu laikotarpiu gali (tačiau neprivalo) išskaičiuoti 27 proc. / 32 proc. pajamų mokestį.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur. 2020 m. 1 VDU - 1241,40 Eur; 84 VDU - 104277,60 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2459

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė pajamų deklaracija GPM313

Lietuvos įmonė, išmokanti gyventojui su darbo santykiais nesusijusias A klasės išmokas (pvz., honorarą ar kitas išmokas), kurioms apmokestinti GPMĮ 6 straipsnyje nustatytas 15 ir 20 proc. mokesčio tarifas, nuo 120 VDU* dydžio sumą viršijančios išmokos sumos įmonė gali išskaičiuoti 20 proc. pajamų mokestį.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur. 2020 m. 1 VDU - 1241,40 Eur; 120 VDU - 148968 Eur.

Teises aktai