Metinė A klasės pajamų deklaracija FR0573 (iki 2017-12-31)

Tinkamai užpildytas deklaracijas ir A bei U priedus privalo teikti per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, išmokėję.

 • Lietuvos įmonės,

 • užsienio įmonės, vykdančios veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje,

 • nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje,

 • nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

Metinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0573 ir jos priedų FR0573A ir FR0573U pildymo bei pateikimo tvarką reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2004-07-26 įsakymas Nr. VA-145 „Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų  pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Registracijos numeris KM1158

Ši informacija skelbiama:
Metinė A klasės pajamų deklaracija FR0573 (iki 2017-12-31)

Aspektas

Komentaras

Kokios išmokos gyventojams deklaruojamos?

 

2017 m. mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaracijos FR0573 formoje ir jos FR0573A, FR0573U prieduose privalo deklaruoti nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas visas A klasės išmokas: apmokestinamąsias ir neapmokestinamąsias išmokas bei išmokas, kurios nepriskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektui (išskyrus nedeklaruojamas neapmokestinamąsias išmokas).

Kokiais atvejais deklaracija neteikiama?

 

Mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaracijų teikti neprivalo, jei per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gyventojams neišmokėjo jokių deklaruojamų A klasės išmokų. Neapmokestinamosios A klasės išmokos, kurių neprivaloma deklaruoti, nurodytos VMI prie LR FM viršininko įsakymu Nr. VA-145 patvirtintų taisyklių 1 priede.

Kokie yra deklaracijos pateikimo būdai?

 

Lietuvos įmonės ir užsienio įmonės, vykdančios veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, deklaraciją FR0573 turi pateikti elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

 

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, deklaraciją FR0573 gali pateikti elektroniniu būdu arba atsiųsti paštu ar tiesiogiai įteikti VMI teritoriniame padalinyje.

Kokiai atvejais pildomas deklaracijos FR0572A priedas?

Teikiant deklaraciją FR0573 už 2017 m., deklaracijos FR0572A priedas turi būti užpildomas, jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo:

 1. apmokestinamąsias A klasės išmokas (pvz., su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, dividendus, honorarą, atlikėjo ir sporto veiklos išmokas, turto nuomos išmokas ir kt.);

 2. neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamas A klasės išmokas, kurios nenurodytos VMI prie LR FM viršininko įsakymu Nr. VA-145 patvirtintų taisyklių 1 priede pateiktame Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąraše.

Jeigu tam pačiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, buvo išmokėtos kelių rūšių A klasės išmokos, turi būti užpildoma tiek eilučių, kiek rūšių A klasės išmokų buvo išmokėta.

 

Deklaracijoje FR0573 ir jos FR0572A priede Lietuvos komerciniai bankai ir kitos kredito įstaigos Lietuvoje turi nurodyti nuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokėtus iš užsienio įmonių gautus dividendus.

 

Deklaracijoje FR0573 ir jos FR0572A priede autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos Lietuvoje turi nurodyti nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtus iš užsienio vienetų gautus honorarus.

 

Lietuvos komerciniai bankai ir kitos kredito įstaigos Lietuvoje, autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos Lietuvoje toliau vadinamos tarpininkais.

Kokiai atvejais pildomas deklaracijos FR0572U priedas?

Teikiant duomenis už 2017 m., deklaracijos FR0572U priedas turi būti užpildomas, jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo:

 1. A klasės išmokas, kurios yra priskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektui: su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, palūkanas, išmokas iš paskirstytojo pelno, išmokas valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, honorarą, išmokas už Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto nuomą, sporto veiklos ir atlikėjo veiklos išmokas, individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdančiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui asmens, su kuriuo gyventojas susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtas išmokas, išmokas už parduotą ne individualios veiklos kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija ir kuris yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, arba nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje, taip pat išmokas už, vykdant individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, parduotą nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą;2.

 2. neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamas išmokas, kurios nenurodytos VMI prie LR FM viršininko įsakymu Nr. VA-145 patvirtintų taisyklių 1 priede pateiktame Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąraše.

 3. A klasės išmokas, kurios pagal GPMĮ nėra laikomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu.

Jeigu tam pačiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) buvo išmokėtos kelių rūšių A klasės išmokos, turi būti užpildoma tiek eilučių, kiek A klasės išmokų rūšių jam buvo išmokėta.

 

Deklaracijos FR0572U priedas turi būti užpildomas ir tuo atveju, kai Lietuvos įmonė 2015 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėjo dividendus Lietuvos ar užsienio įmonei (finansų maklerio įmonei, kredito įstaigai ir pan.), kuri dividendus paskirsto galutiniams jų gavėjams ir kuri dividendus išmokančiai Lietuvos įmonei neatskleidžia akcininkų sąrašų. Šiuo atveju deklaracijos FR0572U priedo laukeliuose nurodomi įmonės, kuriai išmokėti dividendai, duomenys.

Kokia deklaracijos versija naudojama?

Teikiama deklaracijos FR0573 formos 4 versija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1161

Ši informacija skelbiama:
Metinė A klasės pajamų deklaracija FR0573 (iki 2017-12-31)

Aspektas

Komentaras

Kokios išmokos gyventojams deklaruojamos?

 

Teikiant deklaraciją FR0573 už 2016 m. ir ankstesnius mokestinius laikotarpius mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaracijos FR0573 formoje ir jos FR0573A, FR0573U prieduose privalo deklaruoti per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, jeigu tokios išmokos neturėjo būti deklaruotos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje.

Kokiais atvejais deklaracija neteikiama?

 

Mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaracijų teikti neprivalo, jei per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gyventojams neišmokėjo jokių deklaruojamų A klasės išmokų. Neapmokestinamosios A klasės išmokos, kurių neprivaloma deklaruoti, nurodytos VMI prie LR FM viršininko įsakymu Nr. VA-145 patvirtintų taisyklių 1 priede.

Kokie yra deklaracijos pateikimo būdai?

 

Lietuvos įmonės ir užsienio įmonės, vykdančios veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, deklaraciją FR0573 turi pateikti elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

 

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, deklaraciją FR0573 gali pateikti elektroniniu būdu arba atsiųsti paštu ar tiesiogiai įteikti VMI teritoriniame padalinyje.

Kokiai atvejais pildomas deklaracijos FR0572A priedas?

 

Teikiant deklaraciją FR0573 už 2016 m. ir ankstesnius metus, FR0572A priedas turi būti užpildomas, jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo A klasės išmokas, kurios neturėjo būti nurodytos to mokestinio laikotarpio deklaracijos FR0572 formos FR0572A priede:

 1. su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas ir

 2. neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamas išmokas, kurios nenurodytos VMI prie LR FM viršininko įsakymu Nr. VA-145 patvirtintų taisyklių 1 priede pateiktame Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąraše.

Jeigu tam pačiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, buvo išmokėtos kelių rūšių A klasės išmokos, turi būti užpildoma tiek eilučių, kiek rūšių A klasės išmokų buvo išmokėta.

 

Deklaracijoje FR0573 ir jos FR0572A priede Lietuvos komerciniai bankai ir kitos kredito įstaigos Lietuvoje turi nurodyti nuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokėtus iš užsienio įmonių gautus dividendus.

 

Deklaracijoje FR0573 ir jos FR0572A priede autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos Lietuvoje turi nurodyti nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtus iš užsienio vienetų gautus honorarus.

 

Lietuvos komerciniai bankai ir kitos kredito įstaigos Lietuvoje, autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos Lietuvoje toliau vadinamos tarpininkais.

Kokiai atvejais pildomas deklaracijos FR0572U priedas?

 

Teikiant duomenis už 2016 m. ir ankstesnius metus FR0573 deklaracijos FR0573U priedas turi būti užpildomas, jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo A klasės išmokas, kurios neturėjo būti nurodytos to mokestinio laikotarpio deklaracijos FR0572 formų FR0572U prieduose:

 1. su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, palūkanas, išmokas iš paskirstytojo pelno (dividendus), išmokas valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, honorarą, už Lietuvoje esančio nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą išmokėtas išmokas, sporto veiklos ir atlikėjo veiklos išmokas bei individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdančiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui asmens, su kuriuo gyventojas susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtas išmokas;

 2. neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamas išmokas, kurios nenurodytos VMI prie LR FM viršininko įsakymu Nr. VA-145 patvirtintų taisyklių 1 priede pateiktame Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąraše;

išmokas, kurios pagal GPMĮ nėra laikomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu.

Jeigu tam pačiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) buvo išmokėtos kelių rūšių A klasės išmokos, turi būti užpildoma tiek eilučių, kiek A klasės išmokų rūšių jam buvo išmokėta.

 

Deklaracijos FR0572U priedas turi būti užpildomas ir tuo atveju, kai Lietuvos įmonė 2015 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėjo dividendus Lietuvos ar užsienio įmonei (finansų maklerio įmonei, kredito įstaigai ir pan.), kuri dividendus paskirsto galutiniams jų gavėjams ir kuri dividendus išmokančiai Lietuvos įmonei neatskleidžia akcininkų sąrašų. Šiuo atveju deklaracijos FR0572U priedo laukeliuose nurodomi įmonės, kuriai išmokėti dividendai, duomenys.

Kokia deklaracijos versija naudojama?

Teikiama deklaracijos FR0573 formos 4 versija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1173

Ši informacija skelbiama:
Metinė A klasės pajamų deklaracija FR0573 (iki 2017-12-31)

Mokestį išskaičiuojantis asmuo pateiktos deklaracijos FR0573 ir jos A priedų ir / ar U priedų duomenis gali tikslinti, pateikdamas VMI naujai užpildytą deklaraciją ir jos A priedą bei U priedą to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), kurio duomenis tikslina.

Deklaracija FR0573 ir jos priedai turi būti tikslinami, kai:

 1. gyventojas mokestį išskaičiuojančiam asmeniui grąžina už jį į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį;

 2. mokestį išskaičiuojantis asmuo gauna VMI pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje ir / ar jos prieduose esančias klaidas;

 3. mokestį išskaičiuojantis asmuo pastebi pateiktoje deklaracijoje ir / ar jos prieduose esančias klaidas, išskyrus klaidas, kurios pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, negali būti taisomos:

 • mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per mažai arba per daug išskaičiuotas pajamų mokestis nuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, kurioms mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) neteisingai buvo pritaikytos arba nebuvo pritaikytos NPD ir / arba PNPD sumos;

 • mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per daug išskaičiuotas pajamų mokestis (pvz., išmokos buvo apmokestintos per dideliu mokesčio tarifu, pajamų mokestis buvo išskaičiuotas nuo neapmokestinamųjų išmokų ir pan.).

Deklaracijoje FR0573 patikslinus A klasės išmokų ir / arba pajamų mokesčio sumas, turi būti patikslintos ir to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), kurio deklaracija tikslinama, atitinkamų mėnesių deklaracijų FR0572 formos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1164

Ši informacija skelbiama:
Metinė A klasės pajamų deklaracija FR0573 (iki 2017-12-31)

Tuo atveju, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomą darbą užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėjęs su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, mokestiniu laikotarpiu panaikino tokių išmokų dvigubą apmokestinimą, į deklaracijos FR0573A priedo A10 laukelį tokios išmokos turi būti įrašomos kaip neapmokestinamosios su darbo santykiais susijusios išmokos.

Kartu su FR0573 deklaracija VMI turi būti pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad nuo deklaracijoje nurodytam nuolatiniam Lietuvos gyventojui už darbą užsienio valstybėje išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis (jeigu išmokos išmokėtos už darbą užsienio valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, turi būti pateikiamas ir dokumentas, įrodantis, kad nuo tokių išmokų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, remiantis šios sutarties nuostatomis). Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo deklaraciją teikia elektroniniu būdu, tokį dokumentą jis gali pateikti elektroniniu būdu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1176

Ši informacija skelbiama:
Metinė A klasės pajamų deklaracija FR0573 (iki 2017-12-31)

Darbdavys, savo darbuotojams suteikęs naudą natūra, kuri priskiriama su darbo santykiais susijusioms pajamoms, tokią apskaičiuotą naudos sumą ir nuo jos sumokėtą pajamų mokestį turi deklaruoti atitinkamo mėnesio deklaracijos FR0572 formoje bendromis sumomis kartu su pinigais išmokėtu darbo užmokesčiu ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje (nurodydamas kiekvienam darbuotojui per metus pinigais ir natūra išmokėtas su darbo santykiais susijusias pajamas).

Teises aktai