Metinė pajamų deklaracija GPM312

Metinę A ir B klasės išmokų deklaraciją GPM312 ir jos L bei U priedus privalo pateikti Lietuvos įmonės, užsienio įmonės, vykdančios veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams 2018 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais pinigais ir / arba natūra išmokėję išmokas, kurios pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos A ir / arba B klasės pajamoms (t. y. gyventojams 2018 m. išmokėtos tiek A, tiek B klasės išmokos deklaruojamos vienoje deklaracijos formoje).

Metinės A ir B klasės išmokų deklaracijos GPM312 formos pildymo, pateikimo bei tikslinimo tvarka nustatyta VMI prie FM viršininko 2018-02-06 įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Registracijos numeris KM1082

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų deklaracija GPM312

Deklaracijos GPM312 priedas

Komentarai

GPM312L

GPM312L priedas turi būti užpildomas, jeigu išmokas išmokėjęs asmuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo:

Jeigu tam pačiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, buvo išmokėtos skirtingų klasių ir / arba tos pačios klasės skirtingų rūšių išmokos, turi būti užpildoma tiek eilučių, kiek skirtingų klasių ir rūšių išmokų buvo išmokėta.

 

Kai tos pačios klasės ir rūšies išmokos viena dalis mokestiniu laikotarpiu išmokėta natūra, kita dalis – pinigais, duomenys apie tokią išmoką turi būti pateikiami atskirose priedo eilutėse.

 

GPM312L priede Lietuvos komerciniai bankai ir kitos kredito įstaigos Lietuvoje privalo nurodyti duomenis apie nuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinį laikotarpį išmokėtus iš užsienio įmonių gautus dividendus ir palūkanas.

 

Deklaraciją GPM312 ir jos L priedą VMI privalo pateikti autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos Lietuvoje, nuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinį laikotarpį išmokėjusios iš užsienio įmonių gautus honorarus.

GPM312U

GPM312U priedas turi būti užpildomas, jeigu išmokas išmokėjęs asmuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo:

 • A klasės apmokestinamas ir neapmokestinamas išmokas (išskyrus išmokas, nurodytas Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąraše);

 • B klasės išmokas (išskyrus B klasės išmokas, kurių neprivaloma deklaruoti), nesvarbu, ar tokios išmokos yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, ar ne.

Jeigu tam pačiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, buvo išmokėtos skirtingų klasių ir / arba tos pačios klasės skirtingų rūšių išmokos, turi būti užpildoma tiek eilučių, kiek skirtingų klasių ir rūšių buvo išmokėta.

 

Kai tos pačios klasės ir rūšies išmokos viena dalis mokestiniu laikotarpiu išmokėta natūra, kita dalis – pinigais, duomenys apie tokią išmoką turi būti pateikiami atskirose priedo eilutėse.

 

GPM312U priedas turi būti užpildomas ir tuo atveju, kai Lietuvos įmonė mokestiniu laikotarpiu išmokėjo dividendus Lietuvos ar užsienio įmonei (finansų maklerio įmonei, kredito įstaigai ir pan.), kuri dividendus paskirstė galutiniams jų gavėjams ir kuri dividendus išmokėjusiai Lietuvos įmonei neatskleidė akcininkų sąrašų. Šiuo atveju GPM312U priedo laukeliuose turi būti nurodomi įmonės, kuriai išmokėti dividendai, duomenys.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1078

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų deklaracija GPM312

Metinėje A ir B klasės išmokų deklaracijoje GPM312 ir jos L bei U prieduose nėra privaloma deklaruoti:

 1. A klasės neapmokestinamųjų išmokų, kurios nurodytos Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąraše, ir

 2. šių B klasės išmokų:

 • ne didesnių kaip 100 Eur išmokų sumų už parduotas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles);

 • ne didesnių kaip 100 Eur išmokų sumų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kitą turtą (išskyrus kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija, nekilnojamąjį daiktą ir finansines priemones);

 • ne didesnių kaip 1 000 Eur azartinių lošimų laimėjimų ar loterijų laimėjimų sumų;

 • pavėluoto mokėjimo palūkanų, numatytų atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose LR teisės aktuose, nesvarbu, kokia jų suma buvo išmokėta.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1079

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų deklaracija GPM312

Deklaracija GPM312 teikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

Deklaracija GPM312 ir jos priedai GPM312L bei GPM312U turi būti pateikiami VMI iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d. Pavyzdžiui, 2021 m. GPM312 deklaracija ir jos L bei U priedai turi būti pateikti VMI iki 2022 m. vasario 15 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1084

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų deklaracija GPM312

Išmokas išmokėjęs asmuo pateiktos deklaracijos GPM312 ir jos L bei U priedų duomenis gali tikslinti, pateikdamas VMI naujai užpildytą deklaraciją ir jos L bei U priedus to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), kurio duomenys tikslinami.

Deklaracija ir jos priedai turi būti tikslinami, kai išmokas išmokėjęs asmuo:

 1. gauna VMI pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje ir / ar jos prieduose esančias klaidas;

 2. pastebi pateiktoje deklaracijoje ir / ar jos prieduose esančias klaidas, išskyrus klaidas, kurios pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, negali būti taisomos:

 • mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per mažai arba per daug išskaičiuota pajamų mokesčio nuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams tuo laikotarpiu išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, kurioms mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) neteisingai buvo pritaikytos arba nebuvo pritaikytos NPD sumos;

 • mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per daug išskaičiuota pajamų mokesčio nuo tuo laikotarpiu gyventojams išmokėtų išmokų (pvz., išmokos buvo apmokestintos per dideliu mokesčio tarifu, pajamų mokestis buvo išskaičiuotas nuo neapmokestinamųjų išmokų ir pan.).

Deklaracijoje patikslinus išmokų ir / arba pajamų mokesčio sumas, kurios bendromis sumomis buvo deklaruotos mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje, turi būti patikslintos ir to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), kurio deklaracija tikslinama atitinkamų mėnesių deklaracijos GPM313 formos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1086

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų deklaracija GPM312

Išmokas išmokėjęs asmuo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, privalo per 30 d. VMI pateikti deklaraciją GPM312 už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios iki minėtų procedūrų pradžios. Šios deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti viso mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), jeigu jis pasibaigia iki minėtų procedūrų pabaigos, deklaraciją.

Taip pat privalu pateikti deklaraciją GPM312 už iki minėtų procedūrų pradžios pasibaigusį mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), jeigu šios deklaracijos pateikimo terminas dar nėra pasibaigęs.

Bankroto ar restruktūrizavimo procedūros pradžia laikoma teismo nutarties iškelti bankroto / restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo diena arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimas.

Likviduojamas ar reorganizuojamas išmokas išmokėjęs asmuo deklaraciją GPM312 VMI privalo pateikti iki veiklos vykdymo pabaigos. Kai išmokas išmokėjęs asmuo veiklą baigia vykdyti, nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), VMI jis turi pateikti deklaraciją GPM312 už laikotarpį nuo to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios iki veiklos vykdymo pabaigos ir praėjusio mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) deklaraciją GPM312, jeigu asmuo veiklą baigia vykdyti iki praėjusio mokestinio laikotarpio deklaracijos pateikimo termino dienos (t. y. iki vasario 15 d.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1067

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų deklaracija GPM312

Pagal antstolio patvarkymą pervedamos vykdymo išlaidos Sprendimų vykdymo instrukcijoje (toliau − Instrukcija), apibrėžtos kaip vykdomosios bylos administravimo išlaidos ir atlygis antstoliui už vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą, dokumentų perdavimą ir teikimą teismo pavedimu. Instrukcijoje numatyta, kad vykdymo išlaidos, sumokėtos ieškotojo ar išieškotos iš skolininko, yra įmokamos į antstolio depozitinę (bet ne į atsiskaitomąją) sąskaitą.

Pagal antstolių patvarkymus išmokas išmokantys asmenys antstoliams perveda bendrą vykdymo procese susidariusioms vykdymo išlaidoms dengti skirtą sumą, todėl išmoką išmokantis asmuo neturi galimybės nustatyti antstoliui išmokėtinų vykdymo išlaidoms skirtų sumų dydžio. Be to, antstolio patvarkyme nėra nurodoma, kieno naudai (antstolio ar išieškotojo) išieškomos vykdymo išlaidos, taigi išmokas išmokantys asmenys neturi galimybių išskirti sumų, priskirtinų antstolių pajamoms, kaip jos suprantamos pagal GPMĮ 2 str. 14 dalį.

Išmokas išmokantiems asmenims pagal antstolio patvarkymą į jo nurodytą depozitinę sąskaitą pervedusiems sumas (įskaitant ir iš skolininko ieškotas vykdymo išlaidas), šių sumų (pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms) GPM312 formoje deklaruoti nereikia.

Visas per mokestinį laikotarpį gautas pajamas iš vykdytos veiklos antstoliai privalo deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje, o joje apskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti iki kitų metų gegužės 1 d.

Sumos, pagal vykdomuosius raštus pervedamos kaip vykdymo išlaidos, yra priskiriamos antstolio gautoms pajamoms, kai yra galimybė nustatyti antstoliui išmokėtinų vykdymo išlaidoms skirtų sumų dydį ir šios sumos yra pervedamos į antstolio ne depozitinę sąskaitą, šias išmokas išmokantys asmenys deklaruoja metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1070

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų deklaracija GPM312

Atlygis advokatams už jų suteiktas paslaugas (individualios veiklos B klasės pajamos) deklaruojamas metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formoje.

Jeigu atlygis už advokato paslaugas pervedamas ne paslaugas suteikusiam advokatui, o advokatų kontorai ar profesinei bendrijai, kurioje advokatas dirba, tokie duomenys metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formoje neteikiami. Informaciją VMI apie advokatui išmokėtas B klasės išmokas tokiu atveju turi pateikti jas tiesiogiai advokatui išmokėjęs (paskirstęs) subjektas – profesinė bendrija. Partnerystės pagrindais įsteigta advokatų kontora, kuri nėra juridinis asmuo, metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formos VMI teikti neturi.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1074

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų deklaracija GPM312

Kai gyventojo vykdoma veikla pagal verslo liudijimą ir įmonės vykdoma (įregistruota) veikla sutampa, gyventojo gautos pajamos prilyginamos pajamoms, gautoms iš įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą, kurios priskiriamos B klasės išmokoms.

Išmokas išmokėjusi įmonė turi pateikti metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formą, nurodant 93 pajamų rūšies kodą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1088

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų deklaracija GPM312

Situacija

 

Darbuotojas vyko į komandiruotę užsienyje. Parvežė viešbučio sąskaitą, kurioje buvo išskirta maitinimo kaina. Maitinimo išlaidų dalis dengiama dienpinigiais, todėl gyventojas faktiškai gauna mažesnę dienpinigių sumą. Dienpinigiai yra neapmokestinami.

 

Klausimas

 

Kurią dienpinigių sumą įmonė turi deklaruoti formoje GPM312 -  priskaičiuotus dienpinigius ar faktiškai išmokėtus?

                                                                         

Atsakymas                                                           

 

Įmonė formoje GPM312 turėtų deklaruoti faktiškai išmokėtus dienpinigius.

 

Teises aktai