Registracijos numeris KM1345

Ši informacija skelbiama:
Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U)

Forma

Formą teikiantis mokesčių mokėtojas

PLN204

 1. Pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės Lietuvos juridiniai asmenys;

 2. Nuolatinėmis buveinėmis laikomi:

 • užsienio bankų filialai, kurie patvirtintas finansines ataskaitas teikia Lietuvos bankui; ir

 • užsienio draudimo įmonių filialai, kurie finansines ataskaitas teikia Lietuvos bankui.

PLN204A

 1. Neribotos civilinės atsakomybės Lietuvos juridiniai asmenys (individualios įmonės, tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos);

 2. 2018 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčiui deklaruoti Lietuvoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, neturintys juridinio asmens statuso.

Kai kolektyvinio investavimo subjekto valdymas perduotas valdymo įmonei, PMĮ nustatytą kolektyvinio investavimo subjekto uždirbto pelno ir (arba) gautų, išmokamų pajamų apmokestinimo tvarką taiko valdymo įmonė.

PLN204N

Pelno nesiekiantys Lietuvos vienetai.

PLN204U

Užsienio vienetų nuolatinės buveinės, išskyrus nuolatines buveines, kurios teikia deklaracijos PLN204 formą.

Nuo 2017 m. metinė pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (iki birželio 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

Iki 2017 m. metinė pelno mokesčio deklaracija turėjo būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 1 dienos (iki birželio 1 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1347

Ši informacija skelbiama:
Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U)

Mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo privalo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti:

 1. pelno mokesčio deklaraciją už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios (šios deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti mokesčio deklaraciją už visą mokestinį laikotarpį, jeigu jis pasibaigia iki minėtų procedūrų pabaigos) ir
 1. pelno mokesčio deklaraciją už iki minėtų procedūrų pradžios pasibaigusį mokestinį laikotarpį, jeigu šios deklaracijos pateikimo terminas dar nėra pasibaigęs.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1350

Ši informacija skelbiama:
Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U)

Pertvarkius vienetą ir pakeitus jo juridinio asmens statusą, turi būti pateikiama viena viso mokestinio laikotarpio deklaracija (pvz., neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo pertvarkomas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį, tokiu atveju juridinis asmuo turi pateikti vieną viso mokestinio laikotarpio deklaraciją kaip ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo).

Pertvarkius privatųjį juridinį asmenį į viešąjį juridinį asmenį, už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki pertvarkymo datos teikiama privataus juridinio asmens deklaracija, už laikotarpį nuo pertvarkymo iki mokestinio laikotarpio pabaigos teikiama viešo juridinio asmens deklaracija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1353

Ši informacija skelbiama:
Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U)

Pelno nesiekiantys vienetai (toliau – PNV) pelno mokestį už 2015 metų mokestinį laikotarpį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius deklaruoja Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formoje.

PNV gali būti laikinai atleidžiami nuo pelno mokesčio deklaracijų teikimo tokia pačia tvarka kaip ir pelno siekiantys vienetai, t. y., kai nevykdo veiklos ir pateikia prašymą VMI laikinai atleisti nuo deklaracijų ir / ar kitų dokumentų pateikimo. Prašymas turi būti pateiktas per Mano VMI iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Kaip pateikti prašymą, galite rasti čia.

PNV pripažįstamas nevykdančiu veiklos jo kompetentingo valdymo organo sprendimu, jeigu:

 • nesudaro ir nevykdo jokių sandorių;

 • nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais;

 • negauna pajamų (įskaitant PNV gaunamą paramą), išskyrus PNV banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas).

Nuo 2015-03-01 prašymo pagrindu laikinai nuo deklaracijų ir / ar kitų dokumentų pateikimo gali būti atleidžiama ne ilgiau kaip 5 metams.

Pavyzdys

 

PNV, gavęs 1,2 proc. paramą pagal GPMĮ, yra laikomas veiklą vykdančiu vienetu ir neatleidžiamas nuo pelno mokesčio deklaracijos teikimo.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad supaprastinta tvarka nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo gali būti atleidžiami šie PNV:

 • bendrijos (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) paskirties pastatų, taip pat viešbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų);

 • sodininkų bendrijos;

 • šaulių sąjungos;

 • politinės partijos;

 • religinės bendruomenės  ir bendrijos;

 • šeimynos

 • profesinės sąjungos bei susivienijimai, jeigu jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir gautą paramą naudoja tik pagal Labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paskirtį, ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna didesnės kaip 250 minimalių gyvenimo lygių paramos sumos.       

Supaprastintos tvarkos prašymą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą galite pateikti prisijungę prie Mano VMI, pasirinkę Paslaugos ->Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas ->Pranešimas apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1354

Ši informacija skelbiama:
Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U)

Lietuvos vieneto per nuolatines buveines užsienio valstybėse (išskyrus nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, jei per šias nuolatines buveines uždirbtos pajamos tose valstybėse apmokestinamos pelno mokesčiu) gautos pajamos ir taikomas dvigubo apmokestinimo naikinimo metodas nurodomas PLN204 deklaracijos PLN204C priede.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1343

Ši informacija skelbiama:
Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U)

Užsienio vieneto filialas, vykdantis veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, metinę pelno mokesčio (PLN204 arba PLN204U) teikia užsienio vienetui Mokesčių mokėtojų registro suteiktu mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu (kodu), susidedančiu iš dešimties ženklų.

Teises aktai