Registracijos numeris KM1412

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Aspektas

Komentarai

Mokestinis laikotarpis ir deklaravimas

Akcizų už akmens anglis, koksą ir / ar lignitą mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.

 

Akcizai deklaruojami kalendoriniam mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formoje ir jos prieduose:

  • FR0630D „Akcizais apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimas pagal tarifines grupes“ ir
  • FR0630G „Akmens anglių akcizų apskaičiavimas“, ir / arba
  • FR0630L „Kokso ir (ar) lignito akcizų apskaičiavimas“.

Deklaraciją VMI turi teikti:

  • registruotas akmens anglių, kokso ir / ar lignito tiekėjas;
  • kitas asmuo, gavęs šių produktų iš kitos ES valstybės.

 

Registruotas akmens anglių, kokso ir / ar lignito tiekėjas deklaraciją turi teikti kalendoriniam mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos. Kitas asmuo, kuris, neturėdamas registruoto tiekėjo leidimo šiuos produktus atsigabeno iš kitų ES šalių - tik tada, kai per kalendorinį mėnesį jam atsirado prievolė mokėti akcizus.

 

Jeigu asmuo netenka registruoto tiekėjo statuso, jis privalo iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį neteko registruoto tiekėjo statuso, 15 dienos pateikti akcizų už akmens anglis, koksą ir / ar lignitą deklaraciją ir joje deklaruoti akcizus už visą įsigytą akmens anglių, kokso, lignito kiekį, už kurį dar nesumokėti akcizai.

 

Deklaracija gali būti pateikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema - EDS.

 

Kai asmeniui, kuris nėra registruotas tiekėjas, atsiranda prievolė sumokėti importuotų iš ES nepriklausančių šalių (teritorijų) akmens anglių, kokso ir / ar lignito akcizus, akcizai turi būti sumokėti, vadovaujantis LRV 1996-06-24 nutarimu Nr. 748Dėl Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklių patvirtinimo“.

Akcizų sumos apskaičiavimas

Už akcizais apmokestinamas prekes, už kurias pagal Akcizų įstatymą Lietuvoje atsiranda prievolė mokėti akcizus, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius prievolės atsiradimo dieną.

Sumokėjimas

Akcizai turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos (žr. aukščiau).

Teises aktai