Registracijos numeris KM1404

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Aspektas

Komentarai

Mokestinis laikotarpis ir deklaravimas

Akcizų už elektros energiją mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.

 

Akcizai už elektros energiją deklaruojami kalendoriniam mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formoje ir jos prieduose:

FR0630D „Akcizais apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimas pagal tarifines grupes“ ir FR0630E „Elektros energijos akcizų apskaičiavimas“.

 

Deklaraciją VMI turi teikti asmenys, kuriems Akcizų įstatymo 45 straipsnyje nustatytais pagrindais atsiranda prievolė mokėti akcizus.

 

Tuo atveju, jei licencijuotam asmeniui, turinčiam veiklos licencijų, nustatytų Elektros energetikos įstatyme, panaikinama licencija arba elektros energijos gamintojui panaikinamas leidimas gaminti elektros energiją, tai šie asmenys, kalendoriniam mėnesiui, einančiam po mėnesio kai licencija ir / ar leidimas buvo panaikinti, pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos turi pateikti akcizų už elektros energiją deklaraciją ir joje deklaruoti akcizus už visą įsigytą ar sunaudotą savoms reikmėms elektros energijos kiekį, už kurį dar nesumokėti akcizai.

 

Deklaracija gali būti pateikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema - EDS.

Tuo atveju, jei asmuo, neturintis veiklos licencijų, leidimų, nustatytų Elektros energetikos įstatyme, importuoja elektros energiją, tai akcizai sumokami Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklėse, patvirtintose LRV 1996-06-24 nutarimu Nr. 748 „Dėl Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Akcizų sumos apskaičiavimas

Už akcizais apmokestinamas prekes, už kurias pagal Akcizų įstatymą Lietuvoje atsiranda prievolė mokėti akcizus, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius prievolės atsiradimo dieną.

Sumokėjimas

Akcizai turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos (žr. aukščiau).

Teises aktai