Mokesčio objektas

Lietuvoje yra apmokestinamos šios nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos:

 • pajamos, gautos vykdant individualią veiklą Lietuvoje per nuolatinę bazę (įskaitant ir užsienio valstybėse gautas pajamas, susijusias su šia veikla ir todėl priskiriamas nuolatinei bazei),

 • ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje:

 1. palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius;

 2. pajamos iš paskirstytojo pelno ir išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams;

 3. pajamos už nekilnojamojo turto, esančio Lietuvoje, nuomą;

 4. honoraras, įskaitant žemiau nurodytus atvejus, kai perleidžiamos tam tikros teisės į kompiuterio programą;

 5. su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

 6. sporto veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai sportininkui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sportininko vardu;

 7. atlikėjų veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai atlikėjui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam atlikėjo vardu;

 8. pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį turto, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje;

 9. kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus.

Tuo atveju, kai perleidžiama kompiuterio programa, 4 punktas (honoraras) taikomas, jei yra perleidžiamas ne autorių teise apsaugotas daiktas, o kompiuterio programoje yra suteikiamos šios teisės:

 • teisė daryti kompiuterio programos kopijas, turint tikslą jas viešai platinti ar kitaip perduoti nuosavybėn, išnuomoti arba paskolinti, arba

 • teisė rengti išvestines kompiuterio programas, kurios remiasi autorių teise apsaugota kompiuterio programa, arba

 • teisė viešai demonstruoti kompiuterio programą.

Registracijos numeris KM0150

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir kurios yra apmokestinamos mokesčiu Lietuvoje, yra pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

Pajamų rūšis

Aprašymas

Palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius

Gautos iš:

 • nuolatinių Lietuvos gyventojų;
 • Lietuvos įmonių;
 • užsienio įmonių per jų nuolatines buveines Lietuvoje;
 • kitų nenuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje.

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai)

Gautos iš Lietuvos įmonių.

Išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams

Gautos iš Lietuvos įmonių.

Honoraras

Gautas iš:

 • nuolatinių Lietuvos gyventojų;
 • Lietuvos įmonių;
 • užsienio įmonių per jų nuolatines buveines Lietuvoje;
 • kitų nenuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje.

Pajamos už nekilnojamojo turto, esančio Lietuvoje nuomą

Neatsižvelgiant į tai, iš kokio asmens (t. y. Lietuvoje ar kitose užsienio valstybėse esančio asmens) jos gautos.

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos

Gautos už veiklą Lietuvoje, neatsižvelgiant į tai, iš kokio asmens (t. y. Lietuvoje ar kitose užsienio valstybėse esančio asmens) jos gautos.

Sporto veiklos ir atlikėjų veiklos pajamos

Gautos už veiklą Lietuvoje, neatsižvelgiant į tai, iš kokio asmens (t. y. Lietuvoje ar kitose užsienio valstybėse esančio asmens) jos gautos, ir nesvarbu, ar toks asmuo jas išmokėjo tiesiogiai sportininkui ar atlikėjui, ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sportininko ar atlikėjo vardu.

Pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje teisiškai registruotiną kilnojamąjį turtą

Neatsižvelgiant į tai, iš kokio asmens (t. y. Lietuvoje ar kitose užsienio valstybėse esančio asmens) jos gautos.

Pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą

Neatsižvelgiant į tai, iš kokio asmens (t. y. Lietuvoje ar kitose užsienio valstybėse esančio asmens) jos gautos.

Kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus

Gautos iš:

 • nuolatinių Lietuvos gyventojų;
 • Lietuvos įmonių;
 • užsienio įmonių per jų nuolatines buveines Lietuvoje;
 • kitų nenuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje.

 

Informaciją apie lengvatas, taikomas nenuolatinių Lietuvos gyventojų ne per nuolatinę bazę gautoms pajamoms, rasite čia

Pastaba: nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, apmokestinamos vadovaujantis GPMĮ nuostatomis kartu atsižvelgiant į taikomų dvigubo pajamų apmokestinimo išvengimo sutarčių, Lietuvos sudarytų su atitinkamomis užsienio valstybėmis, nuostatas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0151

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Pajamų rūšis

Komentaras

Kuriai klasei pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos?

Per nuolatinę bazę Lietuvoje gautos individualios veiklos pajamos

1. Individualios veiklos pajamos (GPMĮ 5 str. 4 dalis)

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, gautos vykdant Lietuvoje įregistruotą individualią veiklą per nuolatinę bazę (įskaitant ir užsienio valstybėse gautas pajamas, susijusias su šia veikla ir todėl priskiriamas nuolatinei bazei).

A klasės pajamoms priskiriama:

 • sporto ir atlikėjų veiklos pajamos,

 • individualios veiklos pajamos, gautos už parduotą arba kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, netauriųjų metalų laužą (iki 2017-12-31), atliekas (nuo 2018-01-01),

 • iš darbdavio gautos individualios veiklos pajamos (iki 2017-12-31).

B klasės pajamoms priskiriamos kitos individualios veiklos pajamos.

Ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje

1. Palūkanos, išskyrus nuo 2014-01-01 gautas palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius  (GPMĮ 5 str. 4 d. 1 punktas)

Pajamų mokesčio objektas yra palūkanų pajamos iš bet kokios rūšies skolinių įsipareigojimų, (įskaitant vertybinius popierius, obligacijas, taip pat su tais skoliniais įsipareigojimais susijusias priemokas bei premijas ir palūkanas už indėlius)

A klasės pajamos, jei gautos iš:

- Lietuvos įmonės,

- užsienio įmonės per jos nuolatinę buveinę,

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo per nuolatinę bazę,

- iš nuolatinio Lietuvos gyventojo

2. Pajamos iš paskirstytojo pelno ir bet kokios išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams (iki 2014-01-01 metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams) (GPMĮ 5 str. 4 d. 2 punktas)

Pajamomis iš paskirstytojo pelno laikomi dividendai.

 

Dividendams taip pat priskiriamos:

 • skirstant mažosios bendrijos pelną mažosios bendrijos nario gautos lėšos ir

 • neribotos civilinės atsakomybės vieneto (individualios įmonės ir ūkinės bendrijos) dalyvio pajamos iš šio vieneto,

išskyrus pajamų dalį, laikomą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis.

A klasės pajamos

3. Pajamos už nekilnojamojo turto, esančio Lietuvoje, nuomą (GPMĮ 5 str. 4 d. 3 punktas)

Nekilnojamasis turtas yra žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės.

 

Tokios pajamos apmokestinamos Lietuvoje tuo atveju, jeigu tokio turto buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepriklausomai nuo to, iš kokio asmens minėtos pajamos gaunamos.

A klasės pajamos, jei gautos iš:

- Lietuvos įmonės,

- užsienio įmonės per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo vykdančio veiklą per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

B klasės pajamos, jei gautos iš:

- nuolatinio Lietuvos gyventojo,

- užsienio įmonės ne per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

4. Honoraras, įskaitant atvejus, kai perleidžiamos tam tikros teisės į kompiuterio programą  (GPMĮ 5 str. 4 d. 4 punktas, 5 str. 6 dalis)

 

 

Honoraro sąvoka apima atlyginimus, mokamus už teisę naudotis kūriniu, už gretutines teises, už teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu ar franšize bei atlyginimus už informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį (know-how).

A klasės pajamos

5. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (GPMĮ 5 str. 4 d. 5 punktas)

Darbo esmę atitinkantys santykiai – tai tokie santykiai, kurie kuriami ne darbo sutarties pagrindu, bet atitinka esmines darbo sutarčiai būdingas sąlygas.

 

Pvz., valstybės tarnybos teisiniai santykiai, kuriuos reguliuoja Lietuvos Respublikos tarnybos įstatymas, profesinės kario tarnybos teisiniai santykiai, kuriuos reguliuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir kario tarnybos įstatymas ir pan.

A klasės pajamos, jei gautos iš:

- Lietuvos įmonės,

- nuolatinio Lietuvos gyventojo,

- užsienio įmonės per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

B klasės pajamos, jei gautos iš:

- užsienio įmonės ne per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

6. Sporto veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai sportininkui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sportininko vardu (GPMĮ 5 str. 4 d. 6 punktas)

 

Pajamų gavimo požiūriu sporto veiklai priskiriama ir tiesiogiai ar netiesiogiai su ja susijusi veikla, už kurią sportininkas gauna pajamų. Pvz., reprezentacinė veikla (autografų dalijimas, dalyvavimas labdaros renginiuose, tam tikruose produkto (prekių ar paslaugų) pristatymuose), rėmėjo simbolikos vaizdavimas ant sportininko naudojamų sporto reikmenų. Tačiau ši vienkartinė ar pasikartojanti veikla turi būti siejama su konkrečiais vienkartiniais ar pasikartojančiais veiksmais, t. y. sporto renginiais Lietuvoje.

A klasės pajamos, jei gautos iš:

- Lietuvos įmonės,

- nuolatinio Lietuvos gyventojo,

- užsienio įmonės per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

B klasės pajamos, jei gautos iš:

- užsienio įmonės ne per jo nuolatinę buveinę,

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

7. Atlikėjų veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai atlikėjui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam atlikėjo vardu (GPMĮ 5 str. 4 d. 7 punktas)

 

 

 

Pajamų gavimo požiūriu atlikėjo veiklai priskiriama ir tiesiogiai ar netiesiogiai su ja susijusi veikla, už kurią atlikėjas gauna pajamų. Pvz., reprezentacinė veikla (autografų dalijimas, dalyvavimas labdaros renginiuose, tam tikruose produkto (prekių ar paslaugų) pristatymuose). Tačiau ši vienkartinė ar pasikartojanti veikla turi būti siejama su konkrečiais vienkartiniais ar pasikartojančiais veiksmais, t. y. viešais pasirodymais Lietuvoje.

A klasės pajamos, jei gautos iš:

- Lietuvos įmonės,

- nuolatinio Lietuvos gyventojo,

- užsienio įmonės per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje,

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

B klasės pajamos, jei gautos iš:

- užsienio įmonės ne per jo nuolatinę buveinę,

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

8. Pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį turtą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje (GPMĮ 5 str. 4 d. 8 punktas)

Turtas (daiktai), kurį galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, laikomas kilnojamuoju, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

 

Teisiškai registruoti Lietuvoje privaloma šiuos kilnojamuosius daiktus:

 • kelių eisme dalyvaujančias transporto priemones (automobilius, motociklus, kitas motorines transporto priemones) ir jų priekabas (puspriekabes);

 • žemės ūkio techniką (traktorius, jų priekabas ir kitas savaeiges važiuokles, kelių tiesimo mašinas);

 • šaunamuosius ginklus (graižtvinius medžioklinius, lygiavamzdžius šautuvus, pistoletus (revolverius) savigynai);

 • potencialiai pavojingus įrenginius (kėlimo kranus, liftus, garo ir vandens šildymo katilus, atrakcionus ir kt.). 

A klasės pajamos, jei gautos iš:

- Lietuvos įmonės,

- užsienio įmonės per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje,

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

B klasės pajamos – kitais atvejais.

9. Kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus (GPMĮ 5 str. 4 d. 9 punktas)

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti kompensaciją dėl pažeistų autorių arba gretutinių teisių, turi kreiptis į teismą, kuriam priėmus sprendimą išmokėti kompensaciją, ji turės būti išmokėta. Veiksmai, kurie yra laikomi autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimu, yra nustatyti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

A klasės pajamos, jei gautos iš:

- Lietuvos įmonės,

- užsienio įmonės per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

B klasės pajamos, jei gautos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo.

 

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas nuo gautų aukščiau nurodytų A klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, pajamų mokesčio pats neturi mokėti, kadangi pajamų mokestį išskaičiuoja ir į Lietuvos Respublikos biudžetą perveda tokias pajamas jam išmokantis asmuo.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas pajamų mokestį nuo gautų aukščiau nurodytų B klasės pajamų turi apskaičiuoti ir pervesti į Lietuvos Respublikos biudžetą pats.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0344

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų šaltinis yra Lietuvoje, jeigu:

 • Pajamos yra gaunamos iš Lietuvos subjektų, t. y. Lietuvos įmonių, užsienio įmonių, vykdančių veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje, nuolatinių Lietuvos gyventojų, nenuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių Lietuvoje individualią veiklą (pavyzdžiui, palūkanos, pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai), išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, honorarai);

 • Pajamos yra gaunamas iš turto, kuris yra Lietuvoje arba privalomai registruojamas Lietuvoje, (pavyzdžiui, Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto pardavimas arba nuoma, Lietuvoje teisiškai registruotino kilnojamojo turto pardavimas);

 • Pajamos yra gaunamos iš veiklos Lietuvoje (pavyzdžiui, pajamos už darbą atliekamą Lietuvoje, sporto ir atlikėjų veiklą atliekamą Lietuvoje, individualią veiklą vykdomą Lietuvoje).

Teises aktai