Registracijos numeris KM1416

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Gamtinėms dujoms, kurios naudojamos kaip variklių degalai (mechanizmuose), taikomas 23,60 Eur už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtoms gamtinėms dujoms taikomas 1,08 Eur už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtoms gamtinėms dujoms, kurios naudojamos verslo reikmėms, taikomas 0,54 Eur už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtų gamtinių dujų naudojimas verslo reikmėms suprantamas kaip jų naudojimas asmens, kuris vykdo ekonominę veiklą, kaip ji apibrėžta PVMĮ 2 str. 8 dalyje (ekonominė veikla – tai veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir / ar turtinių teisių turėjimu)), kurią vykdant, siekiama gauti bet kokių pajamų, neatsižvelgiant į tai, ar, ją vykdant, siekiama gauti pelno. Nustatant, ar konkreti veikla yra laikoma ekonomine veikla, turi būti atsižvelgiama į konkrečias aplinkybes ir kiekvienu atveju nustatoma atskirai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1420

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Nuo akcizų už gamtines dujas atleidžiamos:

  1. eksportuojamos gamtinės dujos;

  2. į kitą ES valstybę narę tiekiamos gamtinės dujos;

  3. gamtinės dujos, naudojamos kaip variklių degalai;

  4. buitiniams gamtinių dujų vartotojams, kaip jie apibrėžti Gamtinių dujų įstatyme, taip pat asmenims, kurie pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą, tiekiamos gamtinės dujos;

  5. gamtinės dujos, naudojamos technologinėms reikmėms gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo tinkluose ir gamtinių dujų skystinimo bei suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo procesų metu;

  6. gamtinės dujos, naudojamos mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai.

Gamtinėms dujoms gali būti taikomas atleidimas nuo akcizų pagal Akcizų įstatymo 43 straipsnį.

Tais atvejais, kai asmuo gamtines dujas, už kurias Akcizų įstatymo nustatyta tvarka buvo sumokėti akcizai, panaudoja aukščiau nurodytais būdais, akcizai grąžinami Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklėse, patvirtintose VMI prie FM viršininko 2002-08-30 įsakymu Nr. 255 nustatyta tvarka.

Teises aktai