Registracijos numeris KM1361

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Bešviniam benzinui taikomas 466 Eur už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Benzinui, turinčiam švino, taikomas 579,24 Eur už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Žibalui taikomas 330,17 Eur už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Gazoliams taikomas 410 Eur už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtiems gazoliams (buitiniam krosnių kurui), pažymėtiems Akcizų įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka, taikomas 60 Eur už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai taikomas 60 Eur už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams (tepalinėms alyvoms) taikomas 410 Eur už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtiems KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams (tepalinėms alyvoms), pažymėtiems Akcizų įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka, taikomas 60 Eur už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Skystajam kurui (mazutams), atitinkančiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, orimulsijai taikomas 15,06 Eur už toną produkto akcizų tarifas.

Skystajam kurui (mazutams), neatitinkančiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, taikomas 410 Eur už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtam skystajam kurui (mazutams), pažymėtam Akcizų įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka, taikomas 60 Eur už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), jų pakaitalams bei priedams taikomas 304,10 Eur už toną produkto akcizų tarifas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1364

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Energiniai produktai yra atleidžiami nuo akcizų, jeigu jie:

 1. eksportuoti; patiekti pagal Akcizų įstatymo 19 str. 1 d. 1 punktą;

 2. skirti užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų Lietuvos Respublikoje oficialiai veiklai (LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442);

 3. skirti kitose valstybėse narėse įsikūrusioms užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, šių atstovybių ir įstaigų nariams, jei pagal tose kitose valstybėse narėse nustatytas sąlygas taikomas atleidimas nuo akcizų (LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442);

 4. atgabenami keleivių asmeniniame bagaže ir neviršija LRV 2004-04-16 nutarime Nr. 439 nustatytų kiekių, kuriuos fiziniams asmenimis (keleiviams) leista įvežti be importo akcizų;

 5. tiekiami kaip atsargos laivams ir / ar orlaiviams, gabenantiems keleivius ir / ar krovinius tarptautiniais maršrutais (LRV 2002-05-30 nutarimas Nr. 792);

 6. skirti kitų negu Lietuvos Respublikos Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) šalių kariuomenių vienetams šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šie vienetai dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame renginyje (LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442);

 7. skirti Lietuvoje pripažintoms tarptautinėms organizacijoms ir jų atstovybėms bei jų nariams, jeigu tai numatyta tarptautinėse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautinės organizacijos, arba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse su atitinkama tarptautine organizacija (LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442);

 8. skirti tarptautinėms organizacijoms, kurias tokiomis pripažino kuri nors kita ES valstybė narė, ar jų atstovybėms, taip pat šių organizacijų ar atstovybių nariams, jeigu tai numatyta tarptautinėje sutartyje, pagal kurią steigiamos tarptautinės organizacijos, arba kurios nors ES valstybės narės su tarptautine organizacija sudarytoje tarptautinėje sutartyje (LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442);

 9. įsigyjami arba importuojami pagal tarptautines sutartis, sudarytas tarp Lietuvos Respublikos ir valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, ar tarptautinės organizacijos, jeigu šiose sutartyse numatyta šias prekes atleisti nuo pridėtinės vertės mokesčio;

 10. orlaivių degalai, kurie tiekiami oro navigacijos tikslams (įskaitant orlaivių degalus, naudojamus orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatacijai ir aptarnavimui), išskyrus orlaivių degalus, tiekiamus į asmeniniams poreikiams naudojamus orlaivius. Orlaivis laikomas naudojamu asmeniniams poreikiams, kai juo naudojasi orlaivio savininkas ar kitas asmuo (nuomos ar kitais teisiniais pagrindais) kitiems negu komerciniams tikslams (LRV 2002-05-30 nutarimas Nr. 792);

 11. laivų degalai, kurie tiekiami laivų navigacijos ES vandenyse tikslams (įskaitant žvejybą), išskyrus laivų degalus, tiekiamus į asmeniniams poreikiams naudojamus laivus. Laivas laikomas naudojamu asmeniniams poreikiams, kai juo naudojasi laivo savininkas ar kitas asmuo (nuomos ar kitais teisiniais pagrindais) kitiems negu komerciniams tikslams (LRV 2002-05-30 nutarimas Nr. 792);

 12. energiniai produktai, kai jie naudojami kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai (LRV 2002-06-04 nutarimas Nr. 821);

 13. energiniai produktai, sunaudojami visų rūšių elektros energijos gamybos procese, išskyrus energinius produktus, sunaudojamus gamintojo reikmėms kaip variklių degalai arba kaip šildymui skirtas kuras, kuriems akcizai taikomi bendra tvarka (LRV 2002-06-04 nutarimas Nr. 821);

 14. iki 2024-01-01 naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, išpilstyti į buitinius dujų balionus (LRV 2002-06-04 nutarimas Nr. 821);

 15. iki 2024-01-01 neišpilstytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, įsigyjami arba importuojami VMI nustatyta tvarka registruotų vartotojų, tiekiančių (naudojančių) jas (juos) buitinėms reikmėms (šildymui, maisto ruošimui ir pan.), įskaitant asmenis, kurie išpilsto naftos dujas į buitinius dujų balionus (LRV 2002-06-04 nutarimas Nr. 821);

 16. iki 2024-01-01 neišpilstytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, registruotų vartotojų tiekiami į grupinius įrenginius, per kuriuos jie gali būti tiekiami tik buitinėms reikmėms (LRV 2002-06-04 nutarimas Nr. 821);

 17. energiniai produktai, į Lietuvą įvežami standartiniuose gamintojo prie visų to paties tipo transporto priemonių nuolatinai pritvirtinamuose gamintojo techninėje dokumentacijoje numatytuose kuro bakuose ir tepalų talpyklose, iš kurių kuras ir tepalai tiesiogiai patenka į transporto priemonės kuro tiekimo ir tepimo sistemas arba naudojamas aušinimo ar kitose sistemose (LRV 2002-06-04 nutarimas Nr. 821);

 18. kiti atvejai, kai akcizais apmokestinamos prekės atleidžiamos nuo akcizų (arba taikomi sumažinti akcizų tarifai).

Jeigu už energinius produktus, kurie atleidžiami nuo akcizų, akcizai buvo sumokėti, jie grąžinami.

Akcizai taip pat grąžinami už energinius produktus:

 • jeigu už šias prekes akcizai buvo sumokėti Lietuvos Respublikoje, ir jos išgabenamos į kitą ES valstybę narę komerciniams tikslams. Už šias prekes sumokėti akcizai turi būti grąžinti pateikus VMI Akcizų įstatymo 15 str. 11 dalyje nurodytą patvirtintą supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento egzempliorių ir kompetentingos kitos valstybės narės institucijos patvirtinimą ar kitokius įrodymus, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų;

 • jeigu KN 2710 19 912710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai, už kuriuos akcizai buvo sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabenami į kitą ES valstybę narę. Už šias prekes sumokėti akcizai turi būti grąžinti pateikus vietos VMI įrodymus, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų ar neapmokestinamos akcizais;

 • už kuriuos akcizai sumokėti Lietuvos Respublikoje ir kurie iš Lietuvos Respublikos prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens išgabenti į kitą ES valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas gavėjas ir nevykdo ekonominės veiklos, kaip ji apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Šiuo atveju VMI turi būti pateiktas kompetentingos kitos valstybės narės institucijos patvirtinimas ar kitokie įrodymai, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų.

Teises aktai