Registracijos numeris KM1386

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Elektros energijai taikomas 1,01 Eur už elektros energijos megavatvalandę akcizų tarifas.

Elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms, taikomas 0,52 Eur už elektros energijos megavatvalandę akcizų tarifas.

Elektros energijos naudojimas verslo reikmėms suprantamas kaip jos naudojimas asmens, kuris vykdo ekonominę veiklą, kaip ji apibrėžta PVMĮ 2 str. 8 dalyje (ekonominė veikla – tai veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir / ar turtinių teisių turėjimu)), kurią vykdant, siekiama gauti bet kokių pajamų, neatsižvelgiant į tai, ar, ją vykdant, siekiama gauti pelno. Nustatant, ar konkreti veikla yra laikoma ekonomine veikla, turi būti atsižvelgiama į konkrečias aplinkybes ir kiekvienu atveju nustatoma atskirai.

Asmenys, naudojantys elektros energiją verslo reikmėms, registruojami VMI prie FM viršininko 2010-05-11 įsakymu Nr. VA-57 „Dėl asmenų, naudojančių įsigytą elektros energiją verslo reikmėms, registravimo“ nustatyta tvarka.

Pavyzdys

 

Gyventojas įsigijo verslo liudijimą, suteikiantį teisę verstis kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, taip pat soliariumų veikla. Minėtas gyventojas sudarė elektros energijos tiekimo verslo reikmėms sutartį su elektros energijos tiekėju. Individuali veikla pagal verslo liudijimą vykdoma gyventojui nuosavybės teise priklausančiose negyvenamosios paskirties patalpose. Atsižvelgiant į tai, kad gyventojas elektros energiją naudoja verslui, elektros energijos tiekėjas, tiekdamas elektros energiją, apskaičiuoja akcizus, taikant 0,52 Eur už parduodamos elektros energijos megavatvalandę.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1401

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Nuo akcizų už elektros energiją atleidžiama:

  1. elektros energija, naudojama visų rūšių elektros energijos gamybos, skirstymo bei perdavimo procesams ir šiems procesams palaikyti, taip pat elektros energijos nuostoliai, susidarę elektros energijos perdavimo ir skirstymo tinkluose;

  2. elektros energija, pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius;

  3. elektros energija, tiekiama buitiniams elektros energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Elektros energetikos įstatyme, taip pat asmenims, kurie pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą;

  4. elektros energija, eksportuojama ar tiekiama į kitą valstybę narę;

  5. elektros energija, parduodama ar kitaip perduodama asmenims, gavusiems vietos VMI leidimą įsigyti elektros energijos be akcizų.

5 punkte nurodytas VMI leidimas įsigyti elektros energijos be akcizų išduodamas asmenims:

  • naudojantiems elektros energiją cheminės redukcijos tikslu;

  • naudojantiems elektros energiją elektrolizės ir metalurgijos procesams;

  • naudojantiems elektros energiją gamybos procesams, kai jos pirkimo kaina (o tais atvejais, kai ją gamina tas pats asmuo, - gamybos savikaina) sudaro daugiau kaip 50 proc. gaminamo produkto vieneto savikainos.

Kai akcizai už elektros energiją, kuri aukščiau nurodytais atvejais yra atleidžiama nuo akcizų, yra sumokėti, akcizai grąžinami, vadovaujantis:

Teises aktai