Registracijos numeris KM3045

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas , deklaravimas ir sumokėjimas

Aspektas

Komentarai

Mokestinis laikotarpis

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos šie asmenys privalo pateikti akcizų deklaraciją (forma FR0630 ir jos priedus).

Asmenų, kurie yra registruoti akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojais, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos šie asmenys privalo pateikti Asmens akcizų deklaraciją (forma FR0630A ir jos priedus: FR0630D ir FR0630T).

Asmenys, kuriems atsiranda prievolė sumokėti akcizus, vadovaujantis Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Asmens akcizų deklaraciją (forma FR0630A ir jos priedus: FR0630J bei FR0630D) turi pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po to, kurį įsigaliojo naujas akcizų tarifas, 15 dienos.

Kiti Akcizų įstatymo 67 straipsnyje nustatyti atvejai.

Akcizų sumos apskaičiavimas

Už akcizais apmokestinamas prekes, už kurias pagal Akcizų įstatymą Lietuvoje atsiranda prievolė mokėti akcizus, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius prievolės atsiradimo dieną. Tuo atveju, kai akcizais apmokestinamos prekės prarandamos ir jų praradimo dienos nustatyti neįmanoma, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius prekių praradimo nustatymo dieną.

Atvejais, kai asmenims atsiranda prievolė sumokėti akcizus vadovaujantis Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 8 punktu (t. y. įsigaliojus naujam (didesniam) kaitinamojo tabako produktams taikomam akcizų tarifui), mokėtina akcizų suma apskaičiuojama iš akcizų sumos, kuri mokėtina taikant įsigaliojusį naują akcizų tarifą, atėmus akcizų sumą, kuri už šiuos kaitinamojo tabako produktus buvo apskaičiuota iki naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dienos.

Deklaravimas ir sumokėjimas

Akcizai turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos (žr. aukščiau). Jeigu buvo sumokėta mokestinio laikotarpio avansinė akcizų suma, mokėtina to mokestinio laikotarpio akcizų suma mažinama sumokėtos avansinės akcizų sumos dydžiu.

Avansinė akcizų suma iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 dienos mokama, jeigu už konkretų akcizais apmokestinamų prekių sandėlį šio sandėlio savininko vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina akcizų suma 3 praėjusius mokestinius laikotarpius viršijo 15 000 eurų, pradedant kitu mokestiniu laikotarpiu po to, kurį paaiškėjo šios aplinkybės. Ši avansinė akcizų suma yra lygi 1/3 vidutinės mokėtinos į biudžetą akcizų sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota nurodytų 3 praėjusių mokestinių laikotarpių deklaracijose.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3044

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas , deklaravimas ir sumokėjimas

Aspektas

Komentarai

Mokestinis laikotarpis

Asmens, kuris yra registruotas akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos šie asmenys privalo pateikti akcizų deklaraciją (forma FR0630A ir jos priedus: FR0630D ir FR0630Z).

Kiti Akcizų įstatymo 68 straipsnyje nustatyti atvejai.

Akcizų sumos apskaičiavimas

Už akcizais apmokestinamas prekes, už kurias pagal Akcizų įstatymą Lietuvoje atsiranda prievolė mokėti akcizus, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius prievolės atsiradimo dieną. Tuo atveju, kai akcizais apmokestinamos prekės prarandamos ir jų praradimo dienos nustatyti neįmanoma, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius prekių praradimo nustatymo dieną.

Deklaravimas ir sumokėjimas

Akcizai turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos (žr. aukščiau).

Teises aktai