Registracijos numeris KM3025

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Neapdorotam tabakui taikomas 104,6 eurų už kilogramą neapdoroto tabako akcizų tarifas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3026

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Neapdorotas tabakas atleidžiamas nuo akcizų, kuris:

1. išgabentas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ir (arba) eksportuotas;

2. panaudotas apdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų, už kuriuos akcizai sumokėti gamybai;

3. pagamintas fizinio asmens ir skirtas tik asmeniniam naudojimui (t. y. ne parduoti, o tik savo ar savo šeimos poreikiams). Siekiant nustatyti, ar neapdorotas tabakas skirtas fizinio asmens asmeniniam naudojimui, atsižvelgiama į šio produkto laikytojo komercinį statusą, šio produkto pobūdį, kiekį, laikymo priežastis, šio produkto apskaitos dokumentus, laikymo vietą ar gabenimo būdą. Mokesčių administratorius, siekdamas įvertinti, ar neapdorotas tabakas skirtas asmeniniam naudojimui, turi teisę atsižvelgti ir į kitas aplinkybes, susijusias su neapdoroto tabako laikymu ar gabenimu;

4. asmens, turinčio centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka išduotą atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimą gaunamas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir (ar) pagaminamas Lietuvos Respublikoje, ir (ar) importuojamas, ir (ar) įsigyjamas Lietuvos Respublikoje, ir (ar) prarandamas, išskyrus atvejus, kai viršijamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos natūralios netekties normos, taip pat atvejus, kai neapdorotas tabakas prarastas ne dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, taip pat negrįžtamai prarastas ar visiškai sunaikintas (jeigu jo negalima panaudoti kaip akcizais apmokestinamos prekės) ir tai neįrodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, kuriems išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, suteikiantis teisę akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje iš neapdoroto tabako gaminti apdorotą tabaką ir (ar) kaitinamojo tabako produktus, laikomi asmenimis, turinčiais atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimą(VMI prie FM viršininko 2019-08-29 įsakymas Nr. VA-65);

5. panaudotas būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai neapdoroto tabako pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat neapdorotas tabakas, skirtas moksliniams tyrimams(VMI prie FM viršininko 2006-02-06 įsakymas Nr. VA-2);

6. sunaikintas prižiūrint kompetentingai institucijai (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba muitinei)(VMI prie FM viršininko 2002-09-02 įsakymas Nr. VA-155).

Kai akcizai už neapdorotą tabaką, kuris aukščiau nurodytais atvejais yra atleidžiamas nuo akcizų, yra sumokėti, akcizai grąžinami, vadovaujantis:

Teises aktai

Registracijos numeris KM3027

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Asmuo pageidaujantis, kad jam būtų išduotas atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimas, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti laisvos formos prašymą (VMI prie FM viršininko 2019-08-29 įsakymas Nr. VA-65).

Laisvos formos prašymą dėl atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką tiekėjo ir/ar naudotojo leidimo išdavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamas:

  • Tiesiogiai VMI prie FM;
  • Per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją;
  • Paštu (paprastu ar registruotu laišku);
  • El. pašto adresu [email protected]

Leidimų rūšys:

Tiekėjo leidimas išduodamas pagal kiekvieną veiklos vykdymo vietą asmenims, kurie gauna iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, gamina, importuoja ir/arba įsigyja Lietuvos Respublikoje neapdorotą tabaką, už kurį akcizai nesumokėti, ir, taikant akcizų atleidimą ketina:

  • Neapdorotą tabaką patiekti (parduoti ar kitaip perduoti) asmenims, turintiems tiekėjo ir/arba naudotojo leidimą;
  • Gaminti apdorotą tabaką ir/ar kaitinamojo tabako produktus;
  • Išgabenti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba eksportuoti.

Naudotojo leidimas išduodamas pagal kiekvieną neapdoroto tabako panaudojimo vietą asmenims, kurie gauna iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, gamina, importuoja ir / arba įsigyja Lietuvos Respublikoje neapdorotą tabaką, už kurį akcizai nesumokėti, ir, taikant akcizų atleidimą, ketina neapdorotą tabaką panaudoti kitiems tikslams (t. y. neketina jo patiekti (parduoti ar kitaip perduoti) ir / arba neketina gaminti apdorotą tabaką ir / ar kaitinamojo tabako produktus). Šis leidimas nesuteikia teisės neapdorotą tabaką vartoti rūkymui.

Pastaba. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, kuriems išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, suteikiantis teisę akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje iš neapdoroto tabako gaminti apdorotą ir/ar kaitinamojo tabako produktus, tiekėjo/naudotojo leidimai nėra išduodami. Šie akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai laikomi asmenimis, turinčiais leidimą.

Teises aktai