Mokestinis patikrinimas (114-134 str.)

Aspektas

Komentarai

Mokestinio patikrinimo rūšys

Kompleksinis patikrinimas — mokestinės prievolės įvykdymo patikrinimas, kuris apima visų mokesčių mokėtojo mokamų mokesčių, per tam tikrą laikotarpį apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimą.

Teminis patikrinimas — mokestinės prievolės įvykdymo patikrinimas, kuris apima mokesčių mokėtojo mokamo tam tikro mokesčio (mokesčių), per tam tikrą laikotarpį apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimą.

Operatyvus patikrinimas — įstatymuose bei poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytų atskirų mokesčių mokėtojų pareigų apskaitos, mokesčių deklaravimo, sumokėjimo, registravimosi mokesčių mokėtoju ir kitose srityse vykdymo patikrinimas.

Mokestinio patikrinimo periodiškumas

Kompleksinis patikrinimas gali būti atliekamas ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

Teminis patikrinimas gali būti atliekamas ne dažniau kaip kartą per pusę metų.

Aukščiau nurodyti apribojimai netaikomi:

 1. juridinio asmens likvidavimo arba reorganizavimo (bankroto arba restruktūrizavimo bylos iškėlimo) atveju;

 2. mokesčių mokėtojo išsiregistravimo iš PVM mokėtojo atveju;

 3. mokesčių mokėtojui padavus prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą);

 4. operatyvaus patikrinimo atveju;

 5. atliekant pakartotinį patikrinimą;

 6. mokesčių mokėtojui paprašius išduoti pažymą apie atsiskaitymą su biudžetu;

 7. atliekant mokesčių mokėtojo patikrinimą kompetentingos valstybės įstaigos ar institucijos pavedimu arba pagal užsienio valstybės mokesčių administracijos (kompetentingos institucijos) kreipimąsi;

 8. atliekant bendrą patikrinimą su kitomis valstybės įstaigomis ir institucijomis, taip pat užsienio valstybių mokesčių administracijomis (kompetentingomis institucijomis);

 9. atliekant patikrinimą MAĮ 72 str. nustatytais atvejais (mokesčių apskaičiavimas pagal kitų valstybės institucijų dokumentus).

Mokestinio patikrinimo procedūros

 1. Mokesčių mokėtojui siunčiamas pranešimas apie mokestinį patikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų;

 2. Pradedant faktinį patikrinimą, pateikiamas pasirašytinai susipažinti pavedimas tikrinti;

 3. Surašomas mokestinio patikrinimo aktas;

 1. Per 30 dienų mokesčių mokėtojas gali pateikti pastabas dėl patikrinimo akto;

 2. Patikrinimo aktas tvirtinamas sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar patikrinimo pažyma per 35 dienas, o jeigu mokesčių mokėtojas pateikė pastabas – per 30 dienų nuo pastabų pateikimo.

Patikrinimo atlikimo vieta ir trukmė

Mokestinis patikrinimas gali būti atliekamas VMI buveinėje ir / ar nuvykus pas mokėtoją (jo patalpose).

Nuvykus pas mokesčių mokėtoją, patikrinimas negali trukti ilgiau kaip 90 dienų. Papildomai po 30 dienų skiriama kiekvienam struktūriniam padaliniui patikrinti (gali pratęsti dar 180 dienų ir / ar 30 dienų).

Rekomenduotina mokestinio patikrinimo trukmė sudaro nuo 20 iki 60 darbo dienų, atsižvelgiant į mokestinio patikrinimo rūšį (kompleksinis ar teminis), mokesčių mokėtoją (juridinis ar fizinis), mokesčių mokėtojo vykdomos ekonominės veiklos dydį.

Kada turi būti pateikti tikrintini dokumentai (kompleksinio ir / ar teminio patikrinimo atveju)?

Dokumentai ir duomenys turi būti pateikti (parengti) atitinkamai mokesčių mokėtojo (jo atstovo) arba VMI pareigūno atvykimo dieną.

Kiekvienu atveju nuo pranešimo mokesčių mokėtojui įteikimo dienos iki dokumentų ir kitų duomenų pateikimo (parengimo) dienos turi praeiti ne mažiau kaip 10 dienų. Trumpesnis terminas gali būti nustatytas mokesčių mokėtojo prašymu arba sutikimu.

Registracijos numeris KM0514

Ši informacija skelbiama:
Mokestinis patikrinimas (114-134 str.)

Aspektas

Komentarai

Kuriam laikui VMI pareigūnas gali paimti mokestiniam patikrinimui reikalingus dokumentus?

VMI pareigūnas, kai mokestinis patikrinimas atliekamas VMI buveinėje, turi teisę mokesčių mokėtojo apskaitos ar kitus dokumentus paimti ne ilgiau kaip 30 dienų.

Ilgesniam negu 30 dienų terminui, iki mokestinio patikrinimo atlikimo pabaigos, VMI pareigūnas turi teisę paimti mokesčių mokėtojo apskaitos ar kitus dokumentus, jei:

 1. mokesčių mokėtojas vengia pateikti dokumentus, kitokiu būdu trukdo VMI pareigūnui atlikti mokestinį patikrinimą arba yra pagrįstos rizikos, kad dokumentai nebus išsaugoti;

 2. naudojamos dvi ar daugiau apskaitos sistemos ir jų duomenys skiriasi;

 3. nepateiktos dvi ar daugiau tikrinamo laikotarpio to paties mokesčio deklaracijos;

 4. pažeistos ar nuimtos VMI plombos (antspaudai), uždėtos (uždėti) ant dokumentų saugojimo vietų;

 5. tokia galimybė numatyta kituose įstatymuose.

Kaip turi būti įformintas dokumentų paėmimas?

Dokumentų paėmimas turi būti įformintas dokumentų poėmio aktu.

Ar mokesčių mokėtojas gali pasidaryti paimamų dokumentų kopijas?

VMI pareigūnas mokesčių mokėtojo prašymu privalo leisti jam pasidaryti paimamų dokumentų kopijas. Mokesčių mokėtojas turi teisę reikalauti minėtų kopijų tikrumą patvirtinti VMI pareigūno žyma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0506

Ši informacija skelbiama:
Mokestinis patikrinimas (114-134 str.)

Mokesčių mokėtojas, nesutikdamas su mokestinio patikrinimo akte papildomai apskaičiuotomis mokesčių sumomis, taip pat norėdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios bus svarbios, tvirtinant mokestinio patikrinimo rezultatus, turi teisę per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui dienos VMI pateikti savo rašytines pastabas dėl patikrinimo akto. Rašytinės pastabos pateikiamos mokesčių mokėtojo pasirinkimu VMI padaliniui, kuris atlieka mokestinį patikrinimą, arba VMI padaliniui, kuriam pavesta tvirtinti patikrinimo aktą.

Jeigu mokesčių mokėtojas per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo dienos pateikia rašytines pastabas, tai, priimant sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, jos turi būti įvertintos.

Dėl tam tikrų priežasčių, VMI pripažintų svarbiomis (pvz., mokesčių mokėtojo liga), VMI viršininko ar jo tam įgalioto asmens sprendimu rašytinių pastabų dėl patikrinimo akto pateikimo terminas gali būti papildomai pratęstas dar 30 dienų.

Raštiškas prašymas pratęsti rašytinių pastabų pateikimo terminą priimamas ir nagrinėjamas tik tuo atveju, jei mokesčių mokėtojas tokį prašymą pateikia per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Mokesčių mokėtojas rašytiniu pareiškimu gali nurodyti, kad nesinaudos savo teise pateikti pastabas dėl patikrinimo akto.

Mokesčių mokėtojas turi teisę papildyti ar pakeisti pateiktas rašytines pastabas. Pasibaigus rašytinių pastabų pateikimo terminui, papildytos ar pakeistos rašytinės pastabos gali būti įvertinamos, jeigu mokesčių administratorius jas faktiškai gavo ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki termino, per kurį turi būti priimtas sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, pabaigos.

Mokesčių mokėtojo pateikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, jeigu dokumentas verstas iš užsienio kalbos, pateikiamas dokumento tekstas originalo kalba ir autentifikuotas jo vertimas į valstybinę kalbą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0509

Ši informacija skelbiama:
Mokestinis patikrinimas (114-134 str.)

Kai mokestinio patikrinimo metu VMI pareigūnas nenustatė mokesčių įstatymų pažeidimų, mokestinio patikrinimo rezultatai patvirtinami patikrinimo pažyma.

Patikrinimo pažyma taip pat patvirtinami likviduoto arba mirusio mokesčių mokėtojo veiklos patikrinimo rezultatai.

Patikrinimo pažyma turi būti surašyta ne vėliau kaip per 5 dienas po patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui dienos. Patikrinus likviduoto ar mirusio mokesčių mokėtojo veiklą, kai nėra galimybės jo teisių perėmėjams įteikti patikrinimo akto, patikrinimo pažyma turi būti surašyta per objektyviai įmanomą laikotarpį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0512

Ši informacija skelbiama:
Mokestinis patikrinimas (114-134 str.)

VMI neturi teisės pakartotinai tikrinti mokesčių mokėtojo dėl to paties mokesčio už tą patį mokestinį laikotarpį, jei buvo priimtas atitinkamas VMI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo arba patikrinimo rezultatai buvo patvirtinti patikrinimo pažyma, išskyrus atvejus, kai:

 1. atliekamas operatyvus patikrinimas;

 2. atliekant mokesčių mokėtojo patikrinimą pagal užsienio valstybės mokesčių administracijos (kompetentingos institucijos) kreipimąsi arba su minėta institucija atliekant bendrą patikrinimą; atliekant mokestinį patikrinimą dėl dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūrų, numatytų Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse, Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatyme, Konvencijoje 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną arba Daugiašalėje konvencijoje;

 3. patikrinimas atliekamas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos VMI ir kurios gali turėti įtakos ankstesnio patikrinimo rezultatams, t. y. kai:

 • mokesčių mokėtojas pateikia patikslintą patikrinto mokestinio laikotarpio mokesčio deklaraciją ir / ar ataskaitą (tokiu atveju pakartotinis patikrinimas gali būti atliekamas tik to mokestinio laikotarpio ir to mokesčio, kurio patikslinta deklaracija (ataskaita) buvo pateikta, bei atitinkamo mokestinio laikotarpio kito mokesčio, kuriam apskaičiuoti įtakos gali turėti patikslintoje mokesčio deklaracijoje (ataskaitoje) pateikti duomenys);

 • VMI gauna informacijos iš kitų vietos mokesčių administratorių; Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingų institucijų; juridinių ar fizinių asmenų; mokesčių mokėtojų jų tikrinimo metu;

 1. VMI gauna informacijos iš teisėsaugos ar kitų valstybės institucijų apie nustatytą piktnaudžiavimo tarnyba faktą;

 2. kitais MAĮ nustatytais atvejais (pvz., VMI, priimdama sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, paveda pakartotinai patikrinti mokesčių mokėtoją).

Aukščiau nurodytos išimtys yra netaikomos, jei nuo pirminio patikrinimo pabaigos (jei sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo buvo apskųstas – nuo paskutinio sprendimo mokestinime ginče priėmimo dienos) praėjo daugiau nei 10 metų.

Tais atvejais, kai tikrinimamas atskiras mokesčių mokėtojo padalinys arba veiklos vykdymo vieta, pakartotinio patikrinimo apribojimai taikomi tik dėl jau patikrintos mokesčių mokėtojo mokamo mokesčio dalies.

Teises aktai