Mokestinis tyrimas (135-137 str.)

Mokestinis tyrimas — tai VMI pareigūno atliekama mokesčių mokėtojo veiklos stebėsena, apimanti mokesčių mokėtojo pateiktų mokesčių deklaracijų (ataskaitų, apyskaitų), dokumentų bei kitos apie mokesčių mokėtoją turimos informacijos analizę ir vertinimą, mokesčių mokėtojo vizitavimą, jo veiklos kontrolę, kiek tai susiję su mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu ir sumokėjimu, siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus bei prieštaravimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje.

Mokestinio tyrimo tikslas — trūkumų ir / ar prieštaravimų nustatymas, siekiant juos pašalinti, mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) kontrolės užtikrinimas, mokesčių įstatymų pažeidimų rizikos identifikavimas ir mokesčių įstatymų pažeidimų prevencija.

Mokestinio tyrimo uždaviniai:

  1. nustatyti mokesčių mokėtojo padarytus trūkumus ir / ar prieštaravimus;

  2. informuoti mokesčių mokėtoją apie VMI nustatytus trūkumus ir / ar prieštaravimus ir pasiūlyti juos ištaisyti;

  3. analizuoti ir sisteminti mokesčių mokėtojo veiklos duomenis, nustatyti veiklos pokyčius ir galimų mokesčių įstatymų pažeidimų riziką bei juos įvertinti, apie tai informuoti atitinkamą VMI padalinį ir / ar instituciją;

  4. stebėti mokesčių mokėtojo vykdomą veiklą.

Registracijos numeris KM0497

Ši informacija skelbiama:
Mokestinis tyrimas (135-137 str.)

Mokestinis tyrimas turi būti atliktas per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį.

VMI, išrašiusi užduotį atlikti mokestinį tyrimą, turi informuoti mokesčių mokėtoją apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki jo pradžios, išskyrus atvejus, kai mokestinis tyrimas atliekamas dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo.

Apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą mokesčių mokėtojas informuojamas laisvos formos raštu, išsiunčiant jį paštu arba nustatyta tvarka per Mano VMI, kuriame nurodoma data ir laikas, kada mokesčių mokėtojas turi atvykti į VMI ar būti savo patalpose, numatomas tikrinimo dalykas, reikalingų pateikti dokumentų (registrų) ar kitų duomenų sąrašas bei laikotarpis, už kurį jie turi būti pateikti. Taip pat rašte gali būti nurodoma ir kita mokesčių mokėtojui aktuali informacija.

Mokesčių mokėtojo veiklos analizė gali būti pradedama be atskiro pavedimo, VMI pareigūnui vykdant savo funkcijas. Atliekant mokesčių mokėtojo veiklos analizę, apie atliekamą mokestinį tyrimą mokėtojas neinformuojamas, išskyrus atvejus, kai jo paprašoma pateikti papildomą informaciją, duomenų ir / ar dokumentų. Tokiais atvejais, kreipiantis telefonu ar raštu į mokesčių mokėtoją dėl jų pateikimo, jam turi būti pranešta, kad jo atžvilgiu atliekamas mokestinis tyrimas, nurodant mokestinio tyrimo tikslą, o susitikimo su mokesčių mokėtoju metu pareigūnas turi pasirašytinai supažindinti jį su užduotimi atlikti mokestinį tyrimą.

Apie mokestinio tyrimo rezultatus mokesčių mokėtojas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, įteikiant jam užpildytą pranešimą apie atliktą mokestinį tyrimą (forma FR0687), kuriuo įforminami mokestinio tyrimo rezultatai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0499

Ši informacija skelbiama:
Mokestinis tyrimas (135-137 str.)

Jeigu per VMI nurodytą terminą bei pasiūlytu būdu mokesčių mokėtojas nepašalina nurodytų trūkumų ir / ar prieštaravimų, nustatytų mokestinio patikrinimo metu, jų pašalinimui užtikrinti VMI turi imtis kitų MAĮ numatytų veiksmų:

  • duoti mokesčių mokėtojui su nustatytų trūkumų ir / ar prieštaravimų pašalinimu susijusius nurodymus;

  • pradėti mokestinį patikrinimą ir pan.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0498

Ši informacija skelbiama:
Mokestinis tyrimas (135-137 str.)

Jeigu mokestinio tyrimo metu VMI pareigūnas nustato mokesčių mokėtojo pateiktos mokesčių deklaracijos ar kito dokumento trūkumų arba šie dokumentai prieštarauja kitai apie mokesčių mokėtoją turimai informacijai, VMI mokesčių mokėtojui įteikia rašytinį pranešimą, pasiūlydama ištaisyti mokestinio tyrimo metu nustatytas klaidas ir pašalinti trūkumus ar prieštaravimus.

Rašytiniame pranešime mokesčių mokėtojui nurodomi nustatyti trūkumai ar prieštaravimai bei pasiūlomas jų pašalinimo būdas. VMI pranešime turi nurodyti minėtų trūkumų ir prieštaravimų pašalinimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 10 dienų nuo pranešimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Jeigu mokesčių mokėtojas per pranešime nurodytą terminą pašalina trūkumus ir prieštaravimus, MAĮ 139 str. nurodytos baudos netaikomos, tačiau skaičiuojami delspinigiai, susidarę iki trūkumų ir prieštaravimų pašalinimo.

Teises aktai