Registracijos numeris KM1839

Ši informacija skelbiama:
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Aspektas

Komentaras

Mokesčio mokėtojai

 1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius (už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą) mokėtojai yra juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat ir užsienio įmonių padaliniai, filialai ar bazės, įregistruoti ir veikiantys Lietuvoje, išgaunantys (naudojantys) valstybinius gamtos išteklius Lietuvos teritorijoje bei turintys jiems privaloma tvarka išduotą Gamtos išteklių naudojimo arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą;
 1. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, išgaunantys (naudojantys) medžiojamųjų gyvūnų išteklius Lietuvos teritorijoje bei turintys jiems privaloma tvarka išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, išskyrus biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigas, vykdančias laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius tyrimus.

Mokesčio objektas

Mokesčio objektas yra šie išgaunami valstybiniai gamtos ištekliai:

 1. naudingosios iškasenos (nurodyta Mokesčio už valstybinius išteklius įstatymo 1 priede), išskyrus angliavandenilius ir durpes, naudojamas gydymo įstaigose;
 1. vanduo ir statybinis gruntas (nurodyta Mokesčio už valstybinius išteklius įstatymo 2 priede);
 1. medžiojamieji gyvūnai, apmokestinami pagal medžioklės plotų kategorijas (nurodyta Mokesčio už valstybinius išteklius įstatymo 3 priede).

Mokesčio tarifai

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai yra pateikiami Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1-3 prieduose. Už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį ir / ar be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas didesnis mokesčio tarifas, dauginant įprastai taikomą tarifą iš koeficiento 10.

Indeksavimas:

 1. Mokesčio už naudingųjų iškasenų bei vandens ir statybinio grunto išgavimą tarifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento apskaičiuojamą ir Oficialiosios statistikos portale skelbiamą mokestinio ketvirčio vartotojų kainų indeksą. Vartotojų kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinio ketvirčio antrojo mėnesio kainas su 2014 m. gruodžio mėn. kainomis.
 1. Mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus tarifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą. Kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinių metų gruodžio mėn. kainas su 2005 m. gruodžio mėn. kainomis.

Indeksavimo koeficientas, kurį taikant indeksuojami mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai, nustatomas vartotojų kainų indeksą dalijant iš 100.

Indeksuoti mokesčio tarifai, išskyrus mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifus, įsigalioja nuo kiekvieno mokestinio ketvirčio, kurio mokestis deklaruojamas, pradžios. Indeksuoti mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai įsigalioja nuo kalendorinių metų, kurių mokestis deklaruojamas, pradžios.

Mokestinis laikotarpis

 1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis;
 1. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Mokesčio apskaičiavimas

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokėtojai, mokestinio laikotarpio mokesčio deklaracijoje taikydami indeksuotą mokesčio tarifą, apskaičiuoja ir moka mokestį už visą per tą mokestinį laikotarpį išgautą gamtos išteklių kiekį.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai, mokestinio laikotarpio mokesčio deklaracijoje taikydami indeksuotą mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifą pagal medžioklės plotų kategorijas, apskaičiuoja ir moka mokestį už per mokestinį laikotarpį mokesčio mokėtojui suteiktą (leistą) naudoti atitinkamos kategorijos medžioklės plotų dydį.

Mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo tvarka

Nuo 2016-01-01: Mokesčio mokėtojai, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir jas pateikti VMI, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 d.

Deklaracijos forma priklauso nuo išgaunamų (naudojamų) gamtos išteklių rūšies:

 1. mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą mokėtojai teikia deklaracijos KIT708 formą. Tokias deklaracijas teikia visi mokesčio mokėtojai, išgaunantys (naudojantys) gamtos išteklius, kuriems privaloma tvarka išduotas Gamtos išteklių naudojimo arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas;
 1. mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai teikia deklaracijos KIT709 formą. Tokias deklaracijas teikia visi mokesčių mokėtojai, naudojantys medžiojamųjų gyvūnų išteklius, kuriems privaloma tvarka išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete.

Bankroto ar restruktūrizavimo atveju juridinis asmuo privalo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, per 30 dienų VMI, pateikti šio mokesčio deklaraciją ir sumokėti mokestį už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

 

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą tikrina, o taip pat konsultacijas šio mokesčio klausimais teikia Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos (regionų departamentai).

Teises aktai