MOSS sistema

MOSS (angl. Mini One Stop Shop) reiškia tiek specialią apmokestinimo schemą (teisine prasme), tiek informacinę sistemą, kuri yra įrankis praktiškai įgyvendinantis teisinę MOSS koncepciją. Iš esmės MOSS palengvina mokestinių PVM prievolių vykdymą ūkio subjektams, užsiimantiems televizijos ir radijo transliavimo, telekomunikacijų ir elektroninių paslaugų teikimu neapmokestinamiesiems asmenims tais atvejais, kai jų veikla apima daugiau nei vienos ES valstybės narės teritoriją. Ūkio subjektai, teikiantys nurodytas paslaugas ir besinaudojantys specialia apmokestinimo schema (o tuo pačiu ir informacine sistema), registruojasi, deklaruoja ir moka PVM vienoje ES valstybėje narėje, neatsižvelgdami į tai, kad paslaugas teikia keliose ES valstybėse narėse. Taigi teisinė schemos prasmė yra neatsiejama nuo informacinės sistemos: jei ūkio subjektas nusprendžia naudotis specialia apmokestinimo schema, jis privalo naudotis ir informacine sistema.

Platesnis paaiškinimas apie MOSS sistemą pateikiamas leidinyje.

Registracijos numeris KM0899

Ši informacija skelbiama:
MOSS

MOSS sistema sudaro galimybę apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems elektronines paslaugas, registruotis PVM mokėtoju tik vienoje ES valstybėje narėje ir visas savo PVM prievoles, susijusias su šiomis elektroninėmis paslaugomis, vykdyti per tą ES valstybę narę, kurioje asmuo užsiregistravo PVM mokėtoju: jei asmens verslo įsteigimo vieta yra ES valstybėje narėje, toks asmuo registruojasi toje ES valstybėje narėje, kurioje yra įsteigtas jo verslas, jei asmens verslo įkūrimo vieta yra ne ES, toks asmuo gali pasirinkti, kurioje ES valstybėje narėje jam registruotis (jei toks ne ES asmuo turi padalinių ES, – jis registruojasi toje ES valstybėje narėje, kurioje yra jo padalinys, jei padalinių yra keletas – gali pasirinkti, bet kurią ES valstybę narę iš tų, kuriose yra padalinių). Tačiau nors asmuo yra užsiregistravęs PVM mokėtoju per MOSS, PVM deklaracijas turi teikti ir mokestį mokėti tai ES valstybei narei, kurioje jis užsiregistravo kaip MOSS PVM mokėtojas, tačiau PVM skaičiuoti turi taikydamas tos ES valstybės narės PVM tarifą, kur paslaugos laikytinos suteiktomis.

MOSS nėra privaloma, t. y. asmuo gali registruotis PVM mokėtoju įprasta tvarka tose ES valstybėse narėse, kuriose suteikia telekomunikacijų, transliavimo ir elektronines paslaugas. Tokiu atveju PVM deklaracijos būtų teikiamos, o PVM mokamas tiesiogiai kiekvienoje toje ES valstybėje narėje, kurioje būtų įsiregistruojama PVM mokėtoju.

Pažymėtina, kad nors MOSS užsiregistravęs asmuo gauna PVM mokėtojo kodą, tačiau šis kodas galioja tik teikiant elektronines paslaugas kitų ES valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims. Teikiant kitokias paslaugas ar tiekiant prekes, o taip pat teikiant elektronines paslaugas toje ES valstybėje narėje, kurioje asmuo turi įsteigęs savo verslą arba turi padalinį, MOSS nėra taikoma, o MOSS suteiktas PVM mokėtojo kodas negali būti naudojamas. Kitaip tariant, MOSS registracijos metu suteiktas PVM mokėtojo kodas galioja tik MOSS, o atsiradus prievolei arba poreikiui asmeniui registruotis dėl kitokių paslaugų nei elektroninės paslaugos, teikiamos kitų ES valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims, teikimo ar prekių tiekimo, registruojamasi turi būti atskirai pagal kiekvienos ES valstybės narės registravimosi PVM mokėtoju taisykles toje ES valstybėje narėje, kurioje tokia prievolė ar poreikis atsirado.

MOSS suteiktas kodas taip pat nedaro įtakos ir apmokestinamojo asmens, ES įsikūrimo valstybėje narėje, naudojamai smulkaus verslo schemai. Kitaip tariant, jei apmokestinamasis asmuo, įsiregistravęs MOSS sistemoje ir gavęs MOSS kodą, naudojasi smulkaus verslo schema savo įsikūrimo ES valstybėje narėje, tai tokia schema ir toliau taikoma, jei yra tenkinamos nustatytos sąlygos (neviršytos nustatytos ribos).

Nuo 2019-01-01 retkarčiais teikiantiems telekomunikacijų paslaugas, radijo ir televizijos transliavimo paslaugas ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas kitų valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims, tenkančią naštą, susijusią su PVM prievolių vykdymu kitose valstybėse narėse, nustatyta 10 000 Eur riba, kurios nepasiekus tokių paslaugų apmokestinamiesiems asmenims teikimo vieta išlieka paslaugų teikėjo valstybė narė ir jiems nereikia registruotis PVM mokėtojais pirkėjo valstybėje narėje arba mokėti PVM naudojantis specialiomis schemomis, nebent paslaugas teikiantys asmenys patys pasirinktų šių paslaugų suteikimo vieta laikyti pirkėjo valstybę. Laikoma, kad ūkio subjektai pasirinko paslaugų suteikimo vieta laikyti pirkėjo valstybę, jei 2018 m. nepateikė prašymo išregistruoti iš specialios schemos (MOSS) naudotojų.

Susiję dokumentai

Leidinys „Paaiškinimas dėl MOSS“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0898

Ši informacija skelbiama:
MOSS

Lietuvoje MOSS sistemoje gali registruotis arba Lietuvoje įsikūrę asmenys (įskaitant trečiųjų valstybių asmenis, turinčius padalinį Lietuvoje), arba trečiųjų valstybių asmenys, kurie neturi padalinių nei vienoje ES valstybėje narėje ar nėra įsiregistravę (jiems nėra atsiradusi prievolė registruotis PVM mokėtoju) nei vienoje ES valstybėje narėje.

Lietuvoje MOSS dalyviais registruoti asmenys kitoms ES valstybėms narėms priklausantį sumokėti PVM turi deklaruoti per VMI sukurtą MOSS sistemą.

Jei Lietuvoje įsikūręs asmuo telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas teikia Lietuvoje nuolat gyvenantiems neapmokestinamiesiems asmenims, tai tokioms paslaugoms MOSS sistema netaikoma. Vadinasi, jei paslaugų teikėjas yra įregistruotas PVM mokėtoju Lietuvoje, tai Lietuvos neapmokestinamiesiems asmenims teikiamas paslaugas jis turi deklaruoti įprastoje PVM deklaracijoje (forma FR0600), taikant įprastas deklaravimo ir PVM sumokėjimo taisykles: t. y. deklaracija už per atitinkamą mėnesį suteiktas paslaugas turės būti pateikiama iki kito mėnesio 25 d. ir mokestis sumokamas per tokį patį terminą į įprastą VMI atsiskaitomąją sąskaitą.

Susiję dokumentai

Leidinys „Paaiškinimas dėl MOSS“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0897

Ši informacija skelbiama:
MOSS

Jei apmokestinamasis asmuo naudosis MOSS sistema, tai už kitų ES valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims suteiktas telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas PVM turi būti sumokamas į specialiąją VMI sąskaitą, atidarytą Šiaulių banke.

Pažymėtina, kad deklaracijos turi būti pateiktos ir mokestis turi būti sumokėtas už kalendorinį ketvirtį per 20 dienų nuo to kalendorinio ketvirčio pabaigos. Mokėti į kiekvienos ES valstybės narės nurodytą sąskaitą Lietuvoje įsikūręs apmokestinamasis asmuo, besinaudojantis MOSS sistema, turi tik tuo atveju, jei jis bus pavėlavęs sumokėti ir atitinkama ES valstybė narė jam bus atsiuntusi priminimą apie vėluojamą sumokėti PVM.

PVM, sumokėtą už prekes ar paslaugas, įsigytas kitose ES valstybėse narėse dėl ten teikiamų telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, Lietuvos apmokestinamieji asmenys turi teisę susigrąžinti per EPRIS.

Susiję dokumentai

Leidinys „Paaiškinimas dėl MOSS“.

Teises aktai