Registracijos numeris KM0249

Ši informacija skelbiama:
MTEP

Aspektai

Komentarai

MTEP samprata

Moksliniai tyrimai yra skirstomi į fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus.

Fundamentiniai moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir / ar teoriniai darbai, atliekami pirmiausia reiškinių esmei ir stebimai tikrovei pažinti, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautus rezultatus.

Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir / ar teoriniai pažinimo darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.

Eksperimentinė plėtra – mokslinių tyrimų ir praktinės patirties sukauptu pažinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas – kurti naujas medžiagas, technologijas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus.

Apmokestinamojo pelno mažinimas

Sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos MTEP veikloje, tris kartus atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos, jeigu atliekami MTEP darbai yra susiję su vieneto vykdoma įprastine veikla ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda.

Be to, MTEP veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui vienetas gali taikyti pagreitintus nusidėvėjimo normatyvus, numatytus PMĮ 1 priedėlyje.

MTEP darbų dokumentacija

Norint atskaityti MTEP darbų sąnaudas, privaloma turėti vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą MTEP darbų dokumentaciją, kurioje aprašyti atliekami MTEP darbai (jų tikslai, vykdymo eiga, kita svarbi informacija). MTEP darbų dokumentacijoje turėtų būti pateikiama:

 • apibūdinimas, kuo pasireiškia vieneto vykdomų MTEP darbų naujumas ir pažanga, mokslinės arba technologinės problemos ar neapibrėžtumo sprendimas;

 • kokie metodai, atliekant MTEP darbus, yra taikomi;

 • kokie MTEP darbų vykdymo rezultatai yra gauti / numatomi gauti;

 • kaip tie rezultatai yra / bus panaudojami vieneto veikloje;

 • kokios sąnaudos yra patirtos MTEP darbams atlikti;

 • sąnaudų sumos, pritaikius MTEP lengvatą, apskaičiavimas;

 • jeigu vienetas taiko MTEP veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui trumpesnius nusidėvėjimo normatyvus – tai informacija apie tokį turtą ir jo nusidėvėjimo sumas ir pan.

Jeigu vienetas sąnaudas patiria atlikdamas ne vien tik MTEP darbus, MTEP darbų dokumentacijoje turi būti nurodyti nusistatyti pagrįsti kriterijai, pagal kuriuos apmokestinamojo vieneto sąnaudos proporcingai priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms.

MTEP sąnaudos

MTEP darbų sąnaudos nekaupiamos – jos atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos.

MTEP sąnaudos nesiejamos su ataskaitinio laikotarpio pajamomis ir priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ir tais atvejais, kai vienetas MTEP darbus atliks tikėdamasis gautus darbų rezultatus panaudoti ateities veikloje arba, jei tokie gauti darbų rezultatai neatitinka vieneto lūkesčių ir jie nebus panaudoti vieneto ekonominėje veikloje, tačiau įgytomis žiniomis bei patirtimi vienetas gaus ekonominę naudą (pvz., išvengs nuostolių) ateityje.

MTEP darbų sąnaudoms priskiriamos:

 1. MTEP darbuose tiesiogiai dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuotų privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos;

 2. komandiruočių, tiesiogiai susijusių su MTEP darbais ir būtinų MTEP darbams atlikti, sąnaudos;

 3. MTEP darbuose sunaudotų žaliavų ir / ar medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;

 4. sąnaudos, patirtos perkant paslaugas (mokslinio pobūdžio konsultacines paslaugas, patalpų ir / ar įrengimų nuomos, komunalinių paslaugų, remonto, sandėliavimo, telekomunikacijų ir kitas paslaugas), tiesiogiai susijusias su MTEP darbais ir būtinas MTEP darbams atlikti;

 5. sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP darbų sudedamuosius darbus iš kito apmokestinamojo vieneto ar fizinio asmens, jeigu tokie įsigyti darbai atlikti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei, tačiau su kuria Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį ir taiko jos nuostatas;

 6. nuo nurodytų sąnaudų apskaičiuotos pirkimo (importo) PVM sumos, kurios neatskaitomos pagal PVMĮ nuostatas.

Lengvatinis 5 proc. tarifas pajamoms iš MTEP veiklos

Nuo 2018 m. mokestinio laikotarpio Lietuvos įmonių ir nuolatinių buveinių pagal nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno dalis iš MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, apmokestinama taikant 5 proc. mokesčio tarifą, jeigu:

 1. pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūrusi Lietuvos įmonė ar nuolatinė buveinė ir tik jie dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas ir

 1. turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais.

Formulė:

Tinkamos išlaidos  / Visos išlaidos × Pelnas iš turto naudojimo

Tinkamos išlaidos – sąnaudos, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, priskirtinos MTEP sąnaudoms, kurios tris kartus gali būti atskaitomos iš pajamų. Šios sąnaudos negali būti patirtos dėl susijusių asmenų veiklos. Į formulę įtraukiama apskaičiuota tinkamų išlaidų suma padidinama 30 proc., tačiau tokia padidinta suma negali būti didesnė už apskaičiuotą visų išlaidų sumą.

Visos išlaidos – visos sąnaudos, priskirtinos leidžiamiems atskaitymams ar ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, išskyrus palūkanas ir pastatų nusidėvėjimo sąnaudas.

Pelnas iš turto naudojimo – apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš paties mokesčio mokėtojo vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

Teises aktai