Registracijos numeris KM0249

Ši informacija skelbiama:
MTEP

Aspektai

Komentarai

MTEP samprata

Moksliniai tyrimai yra skirstomi į fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus.

Fundamentiniai moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir / ar teoriniai darbai, atliekami pirmiausia reiškinių esmei ir stebimai tikrovei pažinti, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautus rezultatus.

Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir / ar teoriniai pažinimo darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.

Eksperimentinė plėtra – mokslinių tyrimų ir praktinės patirties sukauptu pažinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas – kurti naujas medžiagas, technologijas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus.

Apmokestinamojo pelno mažinimas

Sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos MTEP veikloje, tris kartus atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos, jeigu atliekami MTEP darbai yra susiję su vieneto vykdoma įprastine veikla ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda.

Be to, MTEP veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui vienetas gali taikyti pagreitintus nusidėvėjimo normatyvus, numatytus PMĮ 1 priedėlyje.

MTEP darbų dokumentacija

Norint atskaityti MTEP darbų sąnaudas, privaloma turėti vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą MTEP darbų dokumentaciją, kurioje aprašyti atliekami MTEP darbai (jų tikslai, vykdymo eiga, kita svarbi informacija). MTEP darbų dokumentacijoje turėtų būti pateikiama:

 • apibūdinimas, kuo pasireiškia vieneto vykdomų MTEP darbų naujumas ir pažanga, mokslinės arba technologinės problemos ar neapibrėžtumo sprendimas;

 • kokie metodai, atliekant MTEP darbus, yra taikomi;

 • kokie MTEP darbų vykdymo rezultatai yra gauti / numatomi gauti;

 • kaip tie rezultatai yra / bus panaudojami vieneto veikloje;

 • kokios sąnaudos yra patirtos MTEP darbams atlikti;

 • sąnaudų sumos, pritaikius MTEP lengvatą, apskaičiavimas;

 • jeigu vienetas taiko MTEP veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui trumpesnius nusidėvėjimo normatyvus – tai informacija apie tokį turtą ir jo nusidėvėjimo sumas ir pan.

Jeigu vienetas sąnaudas patiria atlikdamas ne vien tik MTEP darbus, MTEP darbų dokumentacijoje turi būti nurodyti nusistatyti pagrįsti kriterijai, pagal kuriuos apmokestinamojo vieneto sąnaudos proporcingai priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms.

MTEP sąnaudos

MTEP darbų sąnaudos nekaupiamos – jos atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos.

MTEP sąnaudos nesiejamos su ataskaitinio laikotarpio pajamomis ir priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ir tais atvejais, kai vienetas MTEP darbus atliks tikėdamasis gautus darbų rezultatus panaudoti ateities veikloje arba, jei tokie gauti darbų rezultatai neatitinka vieneto lūkesčių ir jie nebus panaudoti vieneto ekonominėje veikloje, tačiau įgytomis žiniomis bei patirtimi vienetas gaus ekonominę naudą (pvz., išvengs nuostolių) ateityje.

MTEP darbų sąnaudoms priskiriamos:

 1. MTEP darbuose tiesiogiai dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuotų privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos;

 2. komandiruočių, tiesiogiai susijusių su MTEP darbais ir būtinų MTEP darbams atlikti, sąnaudos;

 3. MTEP darbuose sunaudotų žaliavų ir / ar medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;

 4. sąnaudos, patirtos perkant paslaugas (mokslinio pobūdžio konsultacines paslaugas, patalpų ir / ar įrengimų nuomos, komunalinių paslaugų, remonto, sandėliavimo, telekomunikacijų ir kitas paslaugas), tiesiogiai susijusias su MTEP darbais ir būtinas MTEP darbams atlikti;

 5. sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP darbų sudedamuosius darbus iš kito apmokestinamojo vieneto ar fizinio asmens, jeigu tokie įsigyti darbai atlikti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei, tačiau su kuria Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį ir taiko jos nuostatas;

 6. nuo nurodytų sąnaudų apskaičiuotos pirkimo (importo) PVM sumos, kurios neatskaitomos pagal PVMĮ nuostatas.

Lengvatinis 5 proc. tarifas pajamoms iš MTEP veiklos

Nuo 2018 m. mokestinio laikotarpio Lietuvos įmonių ir nuolatinių buveinių pagal nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno dalis iš MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, apmokestinama taikant 5 proc. mokesčio tarifą, jeigu:

 1. pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūrusi Lietuvos įmonė ar nuolatinė buveinė ir tik jie dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas ir

 1. turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais.

Formulė:

Tinkamos išlaidos  / Visos išlaidos × Pelnas iš turto naudojimo

Tinkamos išlaidos – sąnaudos, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, priskirtinos MTEP sąnaudoms, kurios tris kartus gali būti atskaitomos iš pajamų. Šios sąnaudos negali būti patirtos dėl susijusių asmenų veiklos. Į formulę įtraukiama apskaičiuota tinkamų išlaidų suma padidinama 30 proc., tačiau tokia padidinta suma negali būti didesnė už apskaičiuotą visų išlaidų sumą.

Visos išlaidos – visos sąnaudos, priskirtinos leidžiamiems atskaitymams ar ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, išskyrus palūkanas ir pastatų nusidėvėjimo sąnaudas.

Pelnas iš turto naudojimo – apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš paties mokesčio mokėtojo vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3174

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Tai padeda užtikrinti iš viešosios įstaigos Inovacijų agentūra gauta ekspertinė išvada. Ši įstaiga vertina ir teikia ekspertines išvadas dėl ūkio subjektų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ nuostatas.


Taip pat vienetai, turintys inovatyvios įmonės statusą, patys atlieka veiklos vertinimą ir identifikuoja MTEP veiklą nuo kitų veiklų. Šio vieneto vertinimas dėl MTEP veiklos prilygsta ekspertinei išvadai, tačiau vienetas taip pat turi turėti pagal teisės aktų reikalavimus nustatytus dokumentus (pavyzdžiui, aprašyti darbų tikslai, etapai ir pan.). 
 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3175

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Tuo atveju, jeigu vienetas Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos apraše, patvirtintame 2008 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1183 „Dėl Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatytas sąnaudas patiria atlikdama ne vien tik MTEP darbus, MTEP darbų dokumentacijoje turi būti nurodyti kriterijai, pagal kuriuos apmokestinamojo vieneto sąnaudos proporcingai priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms.

Pavyzdys

Patalpų nuomos, komunalinių paslaugų pirkimo bei panašios sąnaudos MTEP darbų sąnaudomis visa apimtimi pripažįstamos tais atvejais, kai vienetas MTEP darbams vykdyti turi atskirą struktūrinį padalinį, t. y. atskiras patalpas, arba, pavyzdžiui, vieneto veiklos vykdymo patalpose yra įsteigta atskira laboratorija. O jeigu vienetas minėtas sąnaudas patiria atlikdamas ne vien tik MTEP darbus, MTEP darbams tenkančios sąnaudos, remiantis vieneto nusistatytais pagrįstais kriterijais, turi būti proporcingai paskirstytos (pavyzdžiui, pagal patalpų plotą).

 

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3176

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Kai darbai įsigyjami iš kitos įmonės ar fizinio asmens, dėl tokio įsigijimo patirtos sąnaudos atskaitomos iš pajamų tris kartus tik tuo atveju, jei įsigyti MTEP darbai atlikti:
             - Europos ekonominės erdvės valstybėje arba 
             - valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.
Todėl MTEP lengvata, įtvirtinta PMĮ 17-1 straipsnio nuostatose, gali pasinaudoti: 
            Lietuvos vienetas (užsakovas), kuris perka MTEP darbus, atliktus Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, iš kito vieneto ar fizinio asmens, ir 
          Lietuvos vienetas (vykdytojas), kuris pats vykdo MTEP, kurie yra susiję su įprastine to vieneto vykdoma veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda, ir juos parduoda kitam vienetui. 

Užsakovams, perkantiems MTEP darbus, lengvata taikoma tuomet, kai užsakovai įsigyja sudedamuosius MTEP darbus, kuriuos panaudos savo pačių vykdomuose MTEP darbuose. Užsakovo, perkančio MTEP darbus pagrindinis tikslas turėtų būti toliau techniškai tobulinti produktą ar procesą.
Tuo atveju, jeigu vienetas MTEP darbus perka iš kitų asmenų ir vėliau juos tik perparduoda kitiems asmenims, tai MTEP lengvata netaikoma.
 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3177

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Pažymėtina, kad MTEP darbų sąnaudos turi būti sumažintos MTEP darbams atlikti (įsigyti) panaudotų nacionalinio biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų valstybės pinigų fondų, savivaldybių fondų, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų suma, jeigu buvo gautos tokios lėšos ar tokia parama.


Jeigu vieną mokestinį laikotarpį vienetas pritaiko MTEP lengvatą visoms MTEP sąnaudoms, tačiau jam pasibaigus kitą laikotarpį už tą MTEP projektą gauna valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos finansinę paramą, tokiu atveju vienetas turi patikslinti praėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaraciją, ir tokios gautos finansinės paramos suma sumažinti to laikotarpio MTEP sąnaudas.
 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3178

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Tinkamos finansuoti išlaidos – sąnaudos, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, priskirtinos MTEP darbų sąnaudoms, kurios tris kartus gali būti atskaitomos iš pajamų. Klaida, jeigu į formulę būtų įrašyta trigubo dydžio šių išlaidų suma. Atkreiptinas dėmesys, kad į tinkamų išlaidų sumą yra įtraukiamos tos MTEP darbų sąnaudos, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, kurios gali būti atskaitomos iš pajamų tris kartus, tačiau yra priskiriamos tik vieną kartą.


Į formulę įrašant tinkamų finansuoti išlaidų sumą yra skaičiuojamos tik tos MTEP darbų sąnaudos, atskaitomos iš pajamų tris kartus, kaip nurodyta  PMĮ 17-1 straipsnyje, kurios yra patirtos ne iš susijusių asmenų. Klaida, jeigu į formulę įrašomos išlaidos, patirtos dėl susijusių asmenų veiklos. 
 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3179

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Atsižvelgiant į tai, kad MTEP veikloje sukuriant turtą, MTEP darbų sąnaudos jau yra tris kartus atskaitomos iš pajamų, todėl šis turtas, pradėjus jį naudoti ekonominėje veikloje pajamų uždirbimui, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nenudėvimas/ neamortizuojamas, t. y. iš šio turto naudojimo ar pardavimo uždirbtos pajamos nemažinamos nusidėvėjimo / amortizacijos sąnaudomis.
 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3180

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Pažymėtina tai, kad PMĮ 5 straipsnio 7 dalyje yra įteisintos konkrečios sąlygos ir reikalavimai, kuriuos privalo atitikti vienetas, apmokestinantis iš MTEP veikloje sukurto turto, t. y. išradimų ir kito intelektinės nuosavybės turto komercializavimo (taip vadinama „patent box“), naudojimo uždirbtą apmokestinamąjį pelną lengvatiniu pelno mokesčio tarifu. 


Apmokestinamojo pelno dalis, nustatyta pagal PMĮ 5 straipsnio 9 dalyje patvirtintą formulę, apskaičiuota iš paties Lietuvos vieneto ar nuolatinės buveinės vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, gali būti apmokestinama taikant 5 procentų mokesčio tarifą, jeigu yra tenkinamos šios sąlygos:
    1) pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūręs vienetas ir tik jis dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas ir

   2) turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais.

 

Atsižvelgiant į tai, kad šia lengvata siekiama skatinti MTEP veiklą, t. y. siekiama užtikrinti, kad ja naudotųsi tik tie pelno mokesčio mokėtojai, kurie faktiškai vykdo veiklą, susijusią su MTEP, ir atitinkamai patiria faktinių išlaidų, susijusių su šios veiklos vykdymu, todėl po PMĮ 41 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto reorganizavimo veiksianti įmonė, t. y. įsigyjantysis vienetas, neturi teisės tęsti PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalyse nustatytos lengvatos taikymo, kadangi būtų pažeistas lengvatos taikymo reikalavimas, kad pajamas ir išlaidas iš MTEP veiklos sukurto turto privalo gauti / patirti tik šį turtą sukūręs vienetas.


PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalyse nustatyta lengvata galėtų pasinaudoti po reorganizavimo įsigyjantysis vienetas tik tokiu atveju, jeigu iš įsigyjamos bendrovės įsigytą turtą (įskaitant nurodytą PMĮ 5 straipsnio 7 dalies 2 punkte) pats išplėtotų ir sukurtų naują, patentabilumo kriterijus atitinkantį bei patentu ar kitu šio straipsnio 7 dalyje nustatytu dokumentu apsaugotą, turtą. 
 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3181

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Kontrolės metu dažniausiai nustatomos klaidos, susijusios su netinkamu išlaidų priskyrimu MTEP darbų sąnaudoms:

 • priskirtos ne tą mokestinį laikotarpį, kurį patirtos; 
 • MTEP veiklai nepagrįstai priskirtos darbuotojų investicinio draudimo bei darbuotojų sveikatos draudimo (savanoriškojo) sąnaudos, kurios negali būti priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms pagal Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašą, patvirtintą  2008 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1183 „Dėl Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo”.
 • pateikta ekspertinė išvada, kurioje nurodyta, kad „veikla iš dalies atitinka MTEP“ bei nurodyta, kurie darbai nepripažįstami, tačiau išlaidos pilna apimtimi priskirtos MTEP  lengvatos taikymo sričiai, atitinkamai neskaičiuojant proporcijų;
 • išlaidos pagal išrašytas sąskaitas į MTEP sąnaudas įtrauktos nepagrįstai, nes paslaugų teikėjas yra įsikūręs valstybėje, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei ir su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties;
 • nepagrįstai MTEP sąnaudoms priskirtos komandiruočių, nesusijusių su MTEP veikla,  sąnaudos;
 • nepagristai priskirtos trigubo dydžio MTEP darbų sąnaudoms ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos; 
 • MTEP darbų sąnaudoms nepagrįstai priskirtos iš ES fondų gautų pinigų sumos, nors MTEP darbų sąnaudos turi būti sumažintos MTEP darbams atlikti (įsigyti) panaudotų finansinės paramos lėšų suma.
   

Teises aktai