NPD, PNPD taikymas

Bendroji informacija:

Mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) yra taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, t. y. mėnesio NPD dydis priklauso nuo tokių pajamų sumos.

Metams pasibaigus, įvertinamos gyventojo metinės pajamos (GMP) ir nuo GMP apskaičiuojamas metinis NPD. Tokiu būdu, jei gyventojas gavo kitų nei su darbo santykiais susijusių pajamų, jo GMP bus didesnės nei su darbo santykiais susijusios pajamos, nuo kurių buvo skaičiuojamas NPD, todėl gyventojas, teikdamas metinę pajamų deklaraciją, turės grąžinti GPM nuo per daug pritaikyto mėnesio NPD ar jo dalies.

Iki 2017-12-31 papildomas NPD (PNPD) buvo taikomas tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams - tėvams (įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose arba profesinio mokymo įstaigose.

Nuo 2024-01-01 keičiasi NPD skaičiavimas.

Mėnesio NPD:

 1. Maksimalus mėnesio NPD - 747 Eur taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršija 924 Eur (minimalios mėnesinės algos (MMA), galiojančios 2024-01-01, vieno dydžio);
 2.  Gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį didesnės nei 924 Eur, tačiau neviršija 2167 Eur sumos taikytinas mėnesio NPD  apskaičiuojamas pagal formulę:

         Mėnesio NPD = 747 – 0,5 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 924 Eur) ;

 1. Gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį yra didesnės nei 2 167 Eur suma, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 642 Eur);

   Metinis NPD:

 1. Metinis 8 964 Eur NPD taikomas gyventojams, kurių GMP neviršija 12 MMA (11 088 Eur) sumos;
 2. Gyventojams, kurių GMP yra didesnės nei 12 MMA (11 088 Eur), bet neviršija 26 004 Eur sumos, metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Metinis NPD = 8 964 – 0,5 × (GMP – 11 088 Eur);

 1. Gyventojams, kurių GMP yra didesnės nei 26 004 Eur, metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

           Metinis NPD = 4 800 – 0,18 × (GMP – 7 704 Eur).

Išsami informacija apie NPD  taikymą pateikiama žemiau esančiuose informacijos šaltiniuose:

NPD  taikymas 2019 - 2024 metų mokestiniu laikotarpiu.

Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklė.

Registracijos numeris KM0287

Ši informacija skelbiama:
NPD, PNPD taikymas (20 str.)

Apskaičiuojant nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikytiną mėnesio NPD, būtina atsižvelgti į visas kas mėnesį mokamas išmokas, susijusias su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais.

Mėnesio darbo užmokesčio sumai, lemiančiai darbuotojui taikytiną mėnesio NPD, priskiriama:

 • darbo užmokestis, priedai, premijos (mėnesio, ketvirtinės, metinės);

 • ligos pašalpa už pirmas dvi ligos dienas;

 • kompensacija už nepanaudotas atostogas;

 • išmokos už viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, nakties metu, už prastovos laiką;

 • atlyginimas už atostogas;

 • teisės aktų nustatytus dydžius viršijantys dienpinigiai;

 • nekonkuravimo kompensacijos, mokamos gyventojui, su kuriuo yra sudaryta darbo sutartis;

 • kiti papildomi uždarbiai, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokami darbuotojui už jo atliktą darbą.

Taip pat mėnesio darbo užmokesčio sumai, lemiančiai darbuotojui taikytiną mėnesio NPD, priskiriama pajamų, gautų natūra, vertė:

 • darbuotojo gauta nauda dėl beprocentinės paskolos;

 • lengvatine kaina įsigyta produkcija;

 • gyventojo naudai sumokėtos apmokestinamosios pajamoms priskiriamos draudimo įmokos;

 • darbuotojo gauta nauda už automobilio naudojimą asmeniniais tikslais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0285

Ši informacija skelbiama:
NPD, PNPD taikymas (20 str.)

Gyventojo metinės pajamos yra lygios gyventojo mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų pajamų sumai, išskyrus:

 • pajamas, kurioms taikomas 5 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas;

 • pajamas, nuo kurių mokestis sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą;

 • išmokas, mokamas pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų dydžio.

Pavyzdys

 

Pajamos, nuo kurių mokestis sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą, neįskaitomos apskaičiuojant gyventojo metinių pajamų sumą. Vadinasi, apskaičiuojant gyventojui taikytiną metinį NPD, pajamos, gautos iš veiklos pagal verslo liudijimą metiniam NPD įtakos neturi.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0284

Ši informacija skelbiama:
NPD, PNPD taikymas (20 str.)

Mokestiniu laikotarpiu NPD ir gali būti taikomas tik vienoje su darbo santykiais susijusių pajamų gavimo vietoje. Jeigu gyventojas tuo pačiu metu gauna su darbo susijusių santykiais pajamų iš daugiau nei vieno darbdavio, NPD (arba NPD dalis) gali būti taikomas tik vienoje gyventojo pasirinktoje su darbo santykiais susijusių pajamų gavimo vietoje, kurioje jis pateikia prašymą taikyti šiuos dydžius. Kitoje įmonėje (įstaigoje) jo gaunamas visas darbo užmokestis apmokestinamas pajamų mokesčiu, netaikant NPD.

Toje pačioje darbovietėje, kurioje taikomas NPD, taikomas ir papildomas NPD (aktualu iki 2017-12-31).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0281

Ši informacija skelbiama:
NPD, PNPD taikymas (20 str.)

Nuo 2018-01-01 papildomas NPD netaikomas.

Iki 2017-12-31 papildomas NPD taikomas tėvams (įtėviams), auginantiems:

 • vaikus (įvaikius) iki 18 metų, ir

 • vyresnius kaip 18 metų vaikus (įvaikius), jei vaikas (įvaikis) mokosi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose arba profesinio mokymo įstaigose:

 1. grupinio mokymosi forma kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu, arba

 2. grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, arba

 3. pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, arba

 4. pavienio mokymosi forma nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Bendrojo ugdymo mokyklų sąrašą ir profesinio mokymo įstaigų sąrašą galima susirasti adresu www.aikos.smm.lt.

 

Papildomas NPD gyventojams auginantiems vaikus (įvaikius), nepriklausomai nuo to, ar vaikai (įvaikiai) auginami santuokoje, ar nesusituokus. Kad papildomas NPD būtų taikomas, vien vaikų turėjimo aplinkybės nepakanka.

 

Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams papildomas NPD netaikomas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0282

Ši informacija skelbiama:
NPD, PNPD taikymas (20 str.)

Nuo 2018-01-01 papildomas NPD netaikomas.

Iki 2017-12-31:

Mėnesio papildomas NPD mokestiniu laikotarpiu netaikomas gyventojui, gaunančiam tik nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų, pavyzdžiui, gaunančiam tik autorinius atlyginimus, turto nuomos pajamas, dividendus ir kt.

Metinis papildomas NPD kitokių pajamų, apmokestinamų taikant 5 ar 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, gavusiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikomas metams pasibaigus pagal jo pateiktą metinę pajamų deklaraciją.

Pavyzdys

 

Vaikus auginantis gyventojas A mokestiniu laikotarpiu gavo pajamų tik iš vykdomos (pagal pažymą) individualios veiklos.

 

Vaikus auginantis gyventojas B mokestiniu laikotarpiu gavo tik autorinius atlyginimus.

 

Vaikus auginantis gyventojas C mokestiniu laikotarpiu gavo pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų).

 

Šiems gyventojams metinis papildomas NPD pritaikomas pagal pateiktą metinę pajamų deklaraciją.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0280

Ši informacija skelbiama:
NPD, PNPD taikymas (20 str.)

Nuo 2018-01-01 papildomas NPD netaikomas.

Iki 2017-12-31 papildomas NPD už vaikus vyresnius kaip 18 metų vaikus (įvaikius) besimokančius pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose tėvams (įtėviams) taikomas tol, kol jų vaikai baigia mokyklas.

Bendrojo ugdymo mokyklos baigimą patvirtina dokumentai (brandos atestatas ir pan.), kurie išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Tokie dokumentai išduodami ne vėliau kaip liepos mėnesį, todėl papildomas NPD liepos mėnesį dar taikomas. Nustojamas taikyti rugpjūčio mėnesį, t. y. papildomas NPD už auginamą vaiką yra taikomas atitinkamo mokestinio laikotarpio 7 mėnesius.

Papildomas NPD už vaikus vyresnius kaip 18 metų vaikus (įvaikius) besimokančius pagal bendrojo ugdymo programas profesinio mokymosi įstaigose, tėvams (įtėviams) taikomas tol, kol vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.

Pavyzdys

 

Profesinio mokymo įstaigos mokinys pagal pagrindinio ugdymo programą mokosi vienerius mokslo metus, profesinę kvalifikaciją įgis po dvejų mokslo metų. Papildomas NPD gali būti taikomas pirmaisiais mokslo metais, t. y. tol, kol jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

 

Mokymosi pasiekimų dokumentai profesinio mokymo įstaigose išduodami ne vėliau kaip liepos mėnesį, todėl papildomas NPD tą mėnesį dar taikomas, nustojamas taikyti atitinkamo mokestinio laikotarpio rugpjūčio mėnesį.

Kai mokymasis bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose nutraukiamas, papildomą NPD nustojama taikyti kitą mėnesį, einantį po mėnesio, kurį mokinys buvo išbrauktas iš mokinių sąrašo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0283

Ši informacija skelbiama:
NPD, PNPD taikymas (20 str.)

Nuo 2018-01-01 papildomas NPD netaikomas.

Iki 2017-12-31:

Tam, kad PNPD tėvams (įtėviams), kartu auginantiems vaikus (įvaikius), mokestiniu laikotarpiu būtų taikomas pagrįstai, jie darbdaviui turi pateikti:

 • prašymą taikyti PNPD;

 • teisę į PNPD patvirtinančius dokumentus: vaikų gimimo ar įvaikinimo dokumentų nuorašus, pažymą apie šeiminę padėtį (išduotą Gyventojų registro tarnybos, pastatą eksploatuojančios ar kitos įstaigos), visų šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą bei datą, teismo sprendimą ir pan., kurių pagrindu galima nustatyti vaiko (įvaikio) auginimo aplinkybes.

Kai vaikas (įvaikis) yra vyresnis kaip 18 metų ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą bendrojo ugdymo mokyklose arba profesinio mokymo įstaigose, pateikiama ir bendrojo ugdymo mokyklos arba profesinio mokymo įstaigos išduota pažyma, kad vaikas (įvaikis) mokosi minėtose mokyklose pagal bendrojo ugdymo programą.

Visas PNPD yra taikomas gyventojui, pateikusiam vaiko (įvaikio) gimimo dokumentų kopijas, pažymą iš mokyklos, jeigu vaikas (įvaikis) yra vyresnis kaip 18 metų ir mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, ištuokos liudijimą, teismo sprendimą arba teismo patvirtintą tėvų sutartį, kurioje nurodoma vaiko (įvaikio) gyvenamoji vieta. Jei teismo sprendimo nėra, asmuo gali pateikti pažymą (išduotą Gyventojų registro tarnybos, pastatą eksploatuojančios ar kitos įstaigos) apie šeiminę padėtį, šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą ir datą. Pavyzdžiui, santuokos nenutraukęs asmuo, kurio sutuoktinis atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, turėtų pateikti įkalinimo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, jog asmuo tam tikrą laikotarpį atlieka bausmę.

Teises aktai