Registracijos numeris KM2174

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

Metines pajamų mokesčio deklaracijas mokesčių administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė deklaruoti metines pajamas yra numatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnyje.

2022 m. mokestinio laikotarpio metines pajamas iki 2023 m. gegužės 2 d. deklaruoti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai:

1. Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) (žr. 1 priedą).

2. Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą (toliau – GTDĮ, žr. 2 priedą).

3. Vykdę individualią veiklą pagal pažymą ar turėję verslo liudijimus (žr. 3 priedą).

4. Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą (žr. 4 priedą).

5. Gavę kitokių pajamų (žr. 5 priedą).

6. Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį (žr. 6 priedą).

7. Privalantys perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresyvius pajamų mokesčio tarifus (žr. 7 priedą).

8. Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai, išbuvę Lietuvoje 183 dienas ar ilgiau (žr. 8 priedą).

Priedai:

Privalantys perskaičiuoti metinį NPD (1 priedas);

Gyventojai, išvardyti GTDĮ 2 straipsnyje, ir jų šeimos nariai (2 priedas);

Individualią veiklą vykdantys gyventojai (3 priedas);

Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą (4 priedas);

Gavę kitokių pajamų (5 priedas);

Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį (6 priedas);

Privalantys perskaičiuoti pajamų mokestį (7 priedas);

Galutinai iš Lietuvos išvykstantys gyventojai (8 priedas).

Registracijos numeris KM2483

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

2022 m., kaip ir 2021 m., pajamos deklaruojamos pajamų mokesčio deklaracijoje. Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma (toliau - deklaracija) patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.

Patogiausia ir paprasčiausia užpildyti ir pateikti deklaracijas elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (adresu: https://deklaravimas.vmi.lt/), pasinaudojus vedliu, parengtu pagal klausimų − atsakymų principą.

Registracijos numeris KM2844

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

2022 m. mokestinio laikotarpio deklaracijoje apskaičiuotas pajamų mokestis turi būti sumokėtas iki 2023 m. gegužės 2 dienos.

Registracijos numeris KM2485

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

Pateikimo terminas

Deklaracija turi būti pateikta pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d. (už 2022 metus iki 2023 metų gegužės 2 d.), išskyrus:

 • fizinio asmenio, tapusio nuolatiniu Lietuvos gyventoju dėl Lietuvoje išbūtų dienų skaičiaus per du mokestinius laikotarpius (280 ar daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių laikotarpių – 90 ar daugiau dienų) deklaraciją, kuri turi būti pateikta iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos(GPMĮ 28 straipsnis);

 • fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, deklaraciją, kuri turi būti pateikta iki išvykimo dienos (GPMĮ 29 straipsnis).

Pateikimo būdai

Deklaracija su priedais VMI gali būti pateikta tokiais būdais:

 1. elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema,

 2. įteikta tiesiogiai VMI darbuotojui *,

 3. atsiųsta paštu į AVMI, jų skelbiamais adresais, arba į VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrių adresu Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

* Atvykti į aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę internetu arba tel. 8 5 2191 777.

Deklaracijos forma 

Deklaruojant ar tikslinant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių gautas pajamas teikiama metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0164

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka
Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

Tais atvejais, kai mokestis nuo gyventojo gautų pajamų yra sumokamas kito asmens savo lėšomis, pajamas gavęs gyventojas nepatiria jokių su mokestine prievole susijusių išlaidų, todėl tokiais atvejais nėra teisinio pagrindo grąžinti tokias mokesčio sumas.

Atitinkamai, mokesčio mokėtojui (gyventojui) yra grąžinama ta permokėto pajamų mokesčio suma, kurią jis sumokėjo savo lėšomis arba kurią mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo nuo jam išmokamos išmokos. Ta mokesčio permokos dalis, kuri susidarė dėl kito asmens savomis lėšomis sumokėto mokesčio, gyventojui negrąžinama.

Pavyzdys

 

2022 m. gyventojo metinėje pajamų deklaracijoje apskaičiuota 1 000 Eur pajamų mokesčio permoka. Dalį šios mokesčio sumos – 600 Eur nuo gyventojo natūra gautų pajamų (pvz., dovanos) už šį gyventoją sumokėjo kitas (pvz., dovaną įteikęs) asmuo. Vadinasi, gyventojui grąžintina mokesčio suma yra lygi 400 Eur (1 000 – 600).

 

Jeigu kitam asmeniui, sumokėjusiam mokestį už gyventoją iš savo lėšų, sumokėtoji mokesčio suma būtų kompensuojama, t. y. jei pajamas gavęs gyventojas grąžintų už jį sumokėtą pajamų mokesčio sumą, atsirastų pagrindas laikyti, kad pajamų mokestį sumokėjo pats gyventojas. Tokiu atveju atsirastų teisinis pagrindas gyventojui reikalauti, kad mokesčio administratorius grąžintų jam permokėtą mokesčio sumą. Gyventojas, kompensavęs už jį sumokėtą pajamų mokesčio sumą tą patį mokestinį laikotarpį, kurį šios pajamos gautos, savo metinėje pajamų deklaracijoje šios sumos neturėtų deklaruoti kaip „kito asmens savo lėšomis sumokėtos mokesčio sumos (ji deklaruotina kaip „išskaičiuota (sumokėta) mokesčio suma), o grąžinimui įvykus kitą mokestinį laikotarpį, analogiškai turėtų jas deklaruoti, patikslindamas mokesčio administratoriui pateiktą metinę pajamų deklaraciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2178

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

Perskaičiuoti taikytiną metinį neapmokestinąmąjį pajamų dydį (NPD) ir sumokėti pajamų mokestį pareiga atsiranda tuo atveju, kai su darbo santykiais susijusių pajamų gavimo vietoje pritaikyto NPD suma yra didesnė už taikytiną metinį NPD, apskaičiuotą pagal metinio NPD formulę.

Mėnesio NPD yra apskaičiuojamas, atsižvelgiant tik į darbo užmokesčio (su priedais bei priemokomis) bei ligos išmokos už dvi pirmąsias ligos dienas sumą, o metinis NPD įvertinus metines apmokestinamas pajamas.

Kaip išimtis, į metinių pajamų sumą metinio NPD taikymo tikslu neįskaičiuojamos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą, ne individualios veiklos atliekų pardavimo pajamos, išmokos, išmokėtos pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai arba ją nutraukus, lygios sumokėtoms įmokoms.

Pareiga perskaičiuoti metinį NPD gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, ligos pašalpą gavusiam darbuotojui, jeigu pašalpa buvo išmokėta ne už visą kalendorinį mėnesį (darbdavys mėnesio NPD apskaičiuoja, įvertinęs tik darbo užmokestį, tačiau neįskaičiavęs ligos pašalpos), darbuotojui, tą patį mėnesį gavusiam pajamų iš skirtingų darbdavių, darbuotojui, kurio darbo užmokestis mokestiniu laikotarpiu smarkiai keitėsi, dėl kitų pajamų gavimo, dėl gautų vienkartinių premijų ir pan. atvejais.

Kai taikytinas metinis NPD yra mažesnis už pritaikytą su darbo santykiais pajamų gavimo vietoje, pareiga perskaičiuoti metinį NPD ir papildomai sumokėti pajamų mokestį yra nustatyta gyventojui.

Jeigu 2022 m. pajamos yra didesnės nei 34 370,67 Eur  ar šiai sumai lygios, o darbdavys, išmokėdamas darbo užmokestį, taikė NPD, tai gyventojas turės sumokėti pajamų mokestį (GPM) nuo darbo užmokesčio sumos, atitinkančios darbdavio pritaikytą NPD sumą.

 

Registracijos numeris KM2503

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

Gyventojas turi perskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį (GPM), taikant progresinius mokesčio tarifus, kai:

 1. 2022 m. gautų šių pajamų bendra suma yra didesnė nei 60 VDU* suma − 90 246 Eur:
 • su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus);

− tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete;

− iš darbdavio gautų autorinių atlyginimų;

− mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą mažajai bendrijai.

Nuo 90 246 Eur viršijančios tokių pajamų sumos, taikant 32 proc. GPM tarifą, gyventojas privalo sumokėti pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotą GPM.

*Vidutinių šalies darbo užmokesčių dydžio suma, taikoma apdraustųjų asmenų 2021 m. valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 1 VDU 2022 m. − 1 504,10 Eur.

Pavyzdys

2022 m. gyventojas iš Lietuvos įmonių gavo:

40 000 Eur darbo užmokesčio;

100 000 Eur tantjemų.

Iš viso: 140 000 Eur.

Išmokas išmokėjusios įmonės išskaičiavo 28 000 Eur GPM (20 proc.).

GPM apskaičiuojamas taip:

Nuo 90 246 Eur sumos (60 VDU) − 18 049,20  Eur (20 proc.),

nuo 49 754 Eur (140 000 − 90 246) sumos − 15 921,28 Eur (32 proc.). Nuo šios sumos buvo išskaičiuotas 9 950,80 Eur (20 proc.) GPM. Gyventojas turi deklaruoti metines pajamas ir  sumokėti metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotą 5 970,48 Eur  (15 921,28 - 9 950,80) GPM.

 

 1.  Gautų šių pajamų suma yra didesnė nei 120 VDU suma − 180 492 Eur:
 • autorinių atlyginimų (gautų ne iš darbdavio);
 • honorarų;
 • turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;
 • turto nuomos;
 • mažosios bendrijos vadovo (nario) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą mažajai bendrijai;
 • kitų pajamų ne iš darbo santykių (išskyrus paminėtas 1 punkte, taip pat pajamas iš paskirstytojo pelno, individualios veiklos pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas).

Pavyzdys

2022 m. gyventojas gavo:

80 000 Eur − už išnuomotą turtą; 

30 000 Eur − už parduotą žemę, neišlaikytą nuosavybėje 10 metų (pajamos perskaičiuotos, atėmus įsigijimo išlaidas);

55 000 Eur − autorinį atlyginimą ne iš darbdavio;

25 000 Eur − gyvybės draudimo išmokų, nepriskirtų neapmokestinamosioms pajamoms.

Iš viso: 190 000 Eur.

GPM apskaičiuojamas taip:

nuo 180 492 Eur (120 VDU) sumos − 27 073,80 Eur (15 proc.),

nuo 9 508  Eur (190 000 −  180 492) sumos − 1 901,60 Eur (20 proc.).

Gyventojas turi deklaruoti metines pajamas, apskaičiuoti ir sumokėti metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotą GPM.

Registracijos numeris KM2473

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM311)
Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

Žemiau esančioje lentelėje pateikta deklaracijos priedų naudojimo paskirtis.

Deklaracijos (GPM311) priedo pavadinimas

Deklaracijos (GPM311) priedo paskirtis

GPM311B priedas „Darbo pajamos ir gautos socialinės išmokos

Šiame priede turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį pinigais ir (ar) natūra gautos su darbo santykiais susijusios pajamos ir socialinės išmokos priskirtos apmokestinamosioms pajamoms (pvz., darbo pajamos (įskaitant gautas užsienio valstybėje, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo pajamų mokesčio metodo), ligos motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikės darbo išmokos).

GPM311C priedas „Individualios veiklos pajamos

Šiame priede turi būti deklaruojamos tokių rūšių pajamos, iš vykdomos individualios veiklos (įskaitant iš veiklos, kurią privaloma registruoti, neatsižvelgiant į tai, kad ji buvo įregistruota):

 • žemės ūkio veiklos pajamos;

 • šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos;

 • žemės ūkio veikloje naudojamo ilgalaikio turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos;

 • verslo liudijimo pajamos;

 • individualios veiklos pagal pažymą pajamos.

GPM311D priedas „Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos

Šiame priede turi būti deklaruojamos nekilnojamo daikto (pvz., žemės, gyvenamojo būsto, pastato, statinio, inžinerinių įrenginių) ir (ar) registruotino kilnojamojo daikto (pvz., automobilių, kitų kelių eismo transporto priemonių, šaunamųjų ginklų) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybės gautos pajamos, turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos.

GPM311E priedas „Palūkanos

Šiame priede deklaruojamos palūkanos (pvz., palūkanos už paskolas, palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, kai bendra tokių palūkanų suma yra didesnė nei 500 Eur).

GPM311F priedas „Kitos pajamos (GPM311F1) ir „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas(GPM311F2)

Šiame priede turi būti deklaruojamos gautos kitos apmokestinamosios pajamos (pvz., dividendai, autoriniai atlyginimai, honorarai, prizai, dovanos, azartinių lošimų laimėjimai, tantjemos, sporto, atlikėjų pajamos (ne individualios veiklos), kt. apmokestinamosios pajamos) ir į užsienio vienetą kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamas įtraukiamos pozityviosios pajamos.

GPM311G priedas „Išlaidos, mažinančios pajamas

Šiame priede turi būti deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnio nuostatas gali būti mažinamos apmokestinamosios pajamos.

Teises aktai