Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

Šioje skiltyje rasite informaciją dėl pajamų mokesčio gražinimo, kai:

  • buvo parduotas turtas (FR0464);

  • mokestis buvo sumokėtas pagal GPMĮ, o dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis numato palankesnį apmokestinimą.

Registracijos numeris KM0735

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų iš Lietuvos įmonių, užsienio įmonių per jų nuolatines buveines arba iš nenuolatinių Lietuvos gyventojų per jų nuolatines bazes už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį turtą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis turtas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje, nuo kurių buvo išskaičiuotas pajamų mokestis, gali kreiptis į VMI dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo, pateikiant Prašymą FR0464, t. y. kad pajamų mokestis būtų apskaičiuojamas iš pajamų atėmus turto įsigijimo išlaidas.

 

Pateikimo terminas

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę Prašymą VMI pateikti tiek tuo mokestiniu laikotarpiu, kai kilnojamasis turtas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, taip pat Lietuvoje esantis nekilnojamasis turtas buvo parduoti, tiek jam pasibaigus.

Pateikimo būdai

Prašymas VMI gali būti pateikiamas tokiais būdais:

  1. elektroniniu būdu per Mano VMI;

  2. tiesiogiai įteiktas VMI darbuotojui;

  3. atsiųstas paštu.

Kas gali pateikti deklaraciją?

Deklaraciją gali pateikti pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam yra nustatyta prievolė deklaruoti pajamas, arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo įgaliotas asmuo. Pastaruoju atveju prie deklaracijos turi būti pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0739

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

Jeigu gyventojas pardavė arba kitokiu būdu perleido nuosavybėn kelis turto vienetus, dėl kiekvieno turto vieneto turi būti pildomas atskiras prašymas ir aprašas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0747

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

Tais atvejais, kai Lietuvos įmonė, išmokanti sumas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui ir neturinti šio gyventojo prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį (DAS-1 formos), išskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį pagal GPMĮ numatytas taisykles, nenuolatinis Lietuvos gyventojas gali susigrąžinti Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą gyventojų pajamų mokesčio sumą arba jos dalį, jeigu dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis numato palankesnį apmokestinimą.

Šiuo atveju nenuotainis Lietuvos gyventojas arba jo įgaliotas atstovas VMI turi pateikti DAS-2 formą. Vienas DAS-2 formos egzempliorius pateikiamas VMI, o kitas lieka prašymą pateikusiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui.

Tuo atveju, kai DAS-2 formos VI dalis neužpildoma, o pridedama užsienio valstybės mokesčių administratoriaus išduota rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, kartu su DAS-2 forma VMI turi būti pateikiamas tokios pažymos originalas.

Teises aktai