Registracijos numeris KM2188

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas
Mokesčių žinynas

2021 metais nuo 2020 m. gautų apmokestinamų pajamų galite paskirti tokias pajamų mokesčio dalis:

 • iki 1,2 procento — šiems paramos gavėjams:

- Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosios įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir (ar)

- meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;

 • iki 0,6 procento — politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra;
 • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams.

Pasitikrinti, ar asmuo turi paramos gavėjo statusą, galima Paramos gavėjų paieškoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2193

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas
Mokesčių žinynas

Gyventojas turi užpildyti prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją. Tinkamai užpildytas Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 3 dienos.

Skiriant pajamų mokesčio dalį, užpildomi Prašymo (FR0512 formos 4 versija) E1-E5 laukeliai, 6S ir (ar) 7S, ir (ar) 9S laukelis (laukeliai) užpildomi, atsižvelgiant į tai, kam yra skiriama pajamų mokesčio dalis, o E1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų mokesčio dalies gavėjo tipas:

 • skaitmuo 1 — kai pajamų mokesčio dalis (iki 0,6 procento) skiriama politinei partijai (politinėms partijoms);

 • skaitmuo 2 — kai pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 procento) skiriama paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus);

 • skaitmuo 3 — kai pajamų mokesčio dalis (iki 0,6 procento) skiriama profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0967

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas
Paramos skyrimas (34 str.)
Mokesčių žinynas
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Aspektas

Komentaras

Kas gali teikti prašymą?

Prašymą pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir / ar politinėms partijoms, arba jo atstovas, turintis teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventojui VMI.

Kokia prašymo versija teikiama?

Nuo 2022-01-01 teikiama prašymo FR0512 formos 5 versija.

Kaip teikiamas prašymas?

Nuo 2022-01-01 skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus, bus priimamas ir nagrinėjamas tik elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateiktas prašymas.

 

Prašymas už 2020 m., 2019 m. ir ankstesnius metus galėjo būti teikiamas tokiais būdais:

 • elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS);

 • įteikti tiesiogiai VMI. Užpildytą popierinę formą galima pateikti bet kurioje VMI;

 • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galima atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Kokie dokumentai teikiami su prašymu?

Teikiant Prašymą už 2020 m. ir ankstesnius metus teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai VMI teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turėjo pateikti:

 1. savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą tiesiogiai VMI teikia pats gyventojas;

 2. savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai VMI teikia gyventojo atstovas;

 3. notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.

Jei šiuose 1 - 3 punktuose paminėti dokumentai kartu su prašymu nebuvp nepateikiami, įskaitant atvejus, kai prašymą už gyventoją teikia kitas asmuo, neturintis tokios teisės, tai prašymas nebuvo nenagrinėjamas ir apie tai prašymą teikiančiam asmeniui pranešama:

 1. iš karto žodžiu, kai prašymas teikiamas tiesiogiai VMI;

 2. per 3 darbo dienas EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o jei šis adresas nenurodytas, pranešimas pateikiamas tik EDS, kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu;

 3. per 30 dienų EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o kai šis adresas nenurodytas – telefonu arba gyventojo gyvenamosios vietos adresu, žinomu VMI, kai prašymas atsiųstas paštu.

Kada prašymas laikomas nepateiktu?

Prašymas laikomas nepateiktu (negautu), kai jame nenurodytas gyventojo, pageidaujančio pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, identifikacinis numeris (asmens kodas) arba nurodytas klaidingas.

Kokiais atvejais prašymas nenagrinėjamas?

Prašymas nenagrinėjamas, jeigu:

 1. Prašymas pateiktas po nustatyto termino (gegužės 1 d.);

 2. pateiktas nustatytos formos reikalavimų neatitinkantis Prašymas arba pateikti ne visi dokumentai;

 3. klaidingas ar nevisiškai užpildytas nustatytos formos Prašymas nebuvo patikslintas iki kalendorinių metų, einančių po tų metų, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 d.;

 4. gyventojas privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją, tačiau jos iki kitų metų (už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti) gegužės 1 d., nebuvo pateikęs;

 5. VMI gauna gyventojo arba teisėsaugos institucijos pranešimą, kad Prašymas pateiktas gyventojo vardu be jo sutikimo, neteisėtai pasinaudojus jo asmens duomenimis.

Kai dviejų ar daugiau gyventojų prašymai atsiunčiami paštu viename voke, o nustatyta tvarka išduoti įgaliojimai jame nepridėti, apie tai, kad prašymai nebus nagrinėjami, pranešama siuntėjui (kai siuntėjo adresas nurodytas) arba gyventojams, kurių vardu prašymai pateikti (kai siuntėjo adresas nenurodytas).(nuostata galioja teikiant prašymą už 2020 m. ir ankstesnius metus).

Teises aktai

Registracijos numeris KM2192

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas
Mokesčių žinynas

Pajamų mokesčio dalį vienu prašymu FR0512 galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Teikiamu prašymu galima paskirti pajamų mokesčio dalį ne tik nuo 2020 m. gautų pajamų, bet ir nuo 2021 m., 2022, 2023, 2024 m. gautinų pajamų, apmokestinamų pajamų mokesčiu, prašymo FR0512 E5 laukelyje įrašant paskutinius metus, už kuriuos skiriama pajamų mokesčio dalis. Įrašomi metai negali būti vėlesni nei 2024 metai. Nurodžius 2024 m., paskirtos pajamų mokesčio dalys, būtų pervestos ne tik nuo 2020 m., bet ir nuo 2021-2024 m. gautų pajamų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2191

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas
Mokesčių žinynas

Prašyme galima nurodyti:

 • skiriant iki 1,2 procento pajamų mokesčio — daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 procento;

 • skiriant iki 0,6 procento politinei partijai — daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento;

 • skiriant iki 0,6 procento profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) — daugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento.