Registracijos numeris KM1137

Ši informacija skelbiama:
Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymas

Nuostatos, taikomos nuo 2019-01-01

Lietuvos vienetas turi teisę nuo pozityviųjų pajamų toje valstybėje arba zonoje, kurioje įregistruotas arba kitaip organizuotas kontroliuojamasis užsienio subjektas, sumokėto pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio dydžiu (jeigu tai kontroliuojamasis užsienio vienetas, proporcingai Lietuvos vieneto turimų akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti skaičiui) PMĮ 55 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka sumažinti į biudžetą mokėtiną nuo pozityviųjų pajamų apskaičiuotą pelno mokestį.

Jei toje valstybėje arba zonoje mokesčio sumokėta daugiau, negu tai numatyta tos valstybės arba zonos įstatymuose, Lietuvos vienetas turi teisę sumažinti į biudžetą mokėtiną pagal PMĮ nuo pozityviųjų pajamų apskaičiuotą pelno mokestį mokesčio, kuris turėjo būti sumokėtas nuo pozityviųjų pajamų toje valstybėje arba zonoje, kurioje įregistruotas arba kitaip organizuotas kontroliuojamasis užsienio subjektas, dydžiu.

Kontroliuojamu užsienio subjektu yra laikomas:

 1. kontroliuojamasis užsienio apmokestinamasis vienetas;

 2. Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė, kurios pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei pagal PMĮ 4 str. 1 dalį.

Nuostatos, taikomos iki 2018-12-31

Siekiant apskaičiuoti atskaitomą pelno mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje ar zonoje, atliekami šie žingsniai:

 1. Skaičiuojamos kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos. Pritaikius PMĮ 5 straipsnyje nustatytą pelno mokesčio tarifą, skaičiuojamas pelno mokestis nuo visos apskaičiuotų pozityviųjų pajamų sumos;

 1. Skaičiuojama užsienio valstybėje ar zonoje apmokestintų pozityviųjų pajamų dalis visose per atitinkamą mokestinį laikotarpį kontroliuojamojo užsienio vieneto gautose ir (ar) uždirbtose ir toje užsienio valstybėje ar zonoje apmokestintose pajamose. Remiantis apskaičiuota proporcija, skaičiuojama už atitinkamą mokestinį laikotarpį kontroliuojamojo užsienio vieneto užsienio valstybėje ar zonoje sumokėto pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumos dalis, tenkanti pozityviųjų pajamų daliai visose to vieneto pajamose;

 1. Jeigu pagal PMĮ apskaičiuota pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų suma yra didesnė negu kontroliuojamojo vieneto užsienio valstybėje ar zonoje sumokėto mokesčio nuo tų pozityviųjų pajamų suma, tai gali būti atskaitoma visa užsienio valstybėje ar zonoje sumokėta mokesčio nuo tų pajamų suma;

Jeigu pagal PMĮ apskaičiuota pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų suma yra lygi arba mažesnė negu kontroliuojamojo vieneto užsienio valstybėje ar zonoje sumokėto mokesčio nuo tų pozityviųjų pajamų suma, tai gali būti atskaitoma tik pagal PMĮ apskaičiuota pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų suma;

 1. Apskaičiuota atskaitoma užsienio valstybėje ar zonoje sumokėto mokesčio nuo pozityviųjų pajamų suma turi būti išreikšta eurais taikant euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dieną (paskutinę mokestinio laikotarpio dieną) pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1139

Ši informacija skelbiama:
Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymas

Nuostatos, taikomos nuo 2019-01-01

Lietuvos vienetas turi teisę nuo pozityviųjų pajamų Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį ir pagal kurios atitinkamą įstatymą kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamos yra įtrauktos į tos valstybės vieneto pozityviąsias pajamas ir apmokestintos pagal taisykles, analogiškas PMĮ 39 straipsnyje nustatytoms taisyklėms, sumokėto pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio dydžiu PMĮ 55 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka sumažinti į biudžetą mokėtiną nuo pozityviųjų pajamų apskaičiuotą pelno mokestį.

Kontroliuojamu užsienio subjektu yra laikomas:

 1. kontroliuojamasis užsienio apmokestinamasis vienetas;
 2. Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė, kurios pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei pagal PMĮ 4 str. 1 dalį.

Nuostatos, taikomos iki 2018-12-31

Siekiant apskaičiuoti atskaitomą pelno mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje ar zonoje, atliekami šie žingsniai:

 1. Skaičiuojamos kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos. Pritaikius PMĮ 5 straipsnyje nustatytą pelno mokesčio tarifą, skaičiuojamas pelno mokestis nuo visos apskaičiuotų pozityviųjų pajamų sumos.
 1. Skaičiuojama, kiek kontroliuojančio Lietuvos vieneto kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų buvo apskaičiuota kaip tą patį užsienio vienetą kontroliuojančio kito užsienio vieneto pozityviosios pajamos ir kokią dalį iš visų to kontroliuojančio užsienio vieneto pajamų tai sudaro. Remiantis apskaičiuota proporcija, skaičiuojama tą patį užsienio vienetą kontroliuojančio užsienio vieneto nuo pozityviųjų pajamų sumokėto pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumos dalis, tenkanti kontroliuojančio Lietuvos vieneto pozityviųjų pajamų daliai iš visų to kontroliuojančio užsienio vieneto pozityviųjų pajamų.
 1. Jeigu pagal PMĮ apskaičiuota pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų suma yra didesnė negu kito kontroliuojančio užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vieneto toje užsienio valstybėje sumokėto mokesčio nuo tų pozityviųjų pajamų suma, tai gali būti atskaitoma visa užsienio valstybėje sumokėta mokesčio nuo tų pajamų suma.

Jeigu pagal PMĮ apskaičiuota pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų suma yra lygi arba mažesnė negu kito kontroliuojančio užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vieneto toje užsienio valstybėje sumokėto mokesčio nuo tų pozityviųjų pajamų suma, tai gali būti atskaitoma tik pagal PMĮ apskaičiuota pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų suma.

 1. Apskaičiuota atskaitoma užsienio valstybėje sumokėto mokesčio nuo pozityviųjų pajamų suma turi būti išreikšta eurais taikant euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dieną (paskutinę mokestinio laikotarpio dieną) pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1143

Ši informacija skelbiama:
Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymas

Nuostatos, taikomos nuo 2019-01-01

Lietuvos vienetas turi teisę nuo pozityviųjų pajamų toje valstybėje arba zonoje, kurioje įregistruotas arba kitaip organizuotas kontroliuojamasis užsienio subjektas, sumokėto pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio dydžiu (jeigu tai kontroliuojamasis užsienio vienetas, proporcingai Lietuvos vieneto turimų akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti skaičiui) PMĮ 55 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka sumažinti į biudžetą mokėtiną nuo pozityviųjų pajamų apskaičiuotą pelno mokestį.

Jei toje valstybėje arba zonoje mokesčio sumokėta daugiau, negu tai numatyta tos valstybės arba zonos įstatymuose, Lietuvos vienetas turi teisę sumažinti į biudžetą mokėtiną pagal PMĮ nuo pozityviųjų pajamų apskaičiuotą pelno mokestį mokesčio, kuris turėjo būti sumokėtas nuo pozityviųjų pajamų toje valstybėje arba zonoje, kurioje įregistruotas arba kitaip organizuotas kontroliuojamasis užsienio subjektas, dydžiu.

Kontroliuojamu užsienio subjektu yra laikomas:

 1. kontroliuojamasis užsienio apmokestinamasis vienetas;

 2. Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė, kurios pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei pagal PMĮ 4 str. 1 dalį.

Nuostatos, taikomos iki 2018-12-31

Jeigu kontroliuojamasis užsienio vienetas nuo per atitinkamą mokestinį laikotarpį gautų ir / ar uždirbtų pajamų toje užsienio valstybėje, kurioje jis įsteigtas ar kitaip organizuotas, sumokėjo pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio daugiau, negu to reikalauja tos valstybės ar zonos įstatymai, tai skaičiuojant iš kontroliuojančio Lietuvos vieneto pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų atskaitomą užsienio valstybėje sumokėto mokesčio nuo tų pajamų sumą, atsižvelgiama tik į tą užsienio valstybėje sumokėto mokesčio sumos dalį, kuri turėjo būti sumokėta remiantis tos valstybės ar zonos įstatymais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1151

Ši informacija skelbiama:
Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymas

Nuostatos, taikomos nuo 2019-01-01

Lietuvos vienetas iš PMĮ nustatyta tvarka nuo pozityviųjų pajamų apskaičiuoto pelno mokesčio sumos gali atskaityti pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje nuo toje valstybėje per tuos mokestinius metus gautų pozityviųjų pajamų, kaip nustatyta PMĮ 39 straipsnio 11 ir 12 dalyse.

Atskaitymai iš apskaičiuotos pelno mokesčio sumos nustatyta tvarka leidžiami tik tuo atveju, kai yra išduoti užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtinti dokumentai apie užsienio valstybėje per tuos mokestinius metus gautas pajamas bei nuo jų apskaičiuotą ir sumokėtą pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą ir kai Lietuvos vienetas vietos mokesčio administratoriui pateikia ar nurodo kontroliuojamojo užsienio subjekto:

 • pavadinimą ir buveinės adresą;

 • valdytojų sąrašą (jeigu tai kontroliuojamasis užsienio vienetas);

 • balansą bei pelno ir nuostolių ataskaitą;

 • gautų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto ir sumokėto pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumas;

 • pozityviųjų pajamų sumą;

 • nuo pozityviųjų pajamų sumokėtų mokesčių įrodymus.

Aukščiau išvardintus dokumentus Lietuvos vienetas pateikia VMI prie FM viršininko 2002-11-21 įsakymu Nr. 332 nustatyta tvarka.

Nuostatos, taikomos iki 2018-12-31

Kontroliuojantis Lietuvos vienetas, PMĮ nustatyta tvarka įtraukęs kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamas į savo pajamas, kaip pozityviąsias pajamas, ir norėdama atskaityti nuo tų kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų užsienio valstybėje sumokėto pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, privalo turėti šiuos dokumentus:

 • užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie kontroliuojamojo užsienio vieneto užsienio valstybėje per atitinkamus mokestinius metus gautas ir / ar uždirbtas pajamas ir nuo jų apskaičiuotą bei sumokėtą pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą;

 • kontroliuojamojo užsienio vieneto finansinę atskaitomybę: balansą bei pelno ir nuostolių ataskaitą. Tokių dokumentų kopijos privalo būti kontroliuojamojo užsienio vieneto patvirtintos;

 • pažymą, kurioje nurodytas kontroliuojamojo užsienio vieneto pavadinimas, jo buveinės adresas, valdytojų sąrašas (vardai, pavardės, asmens kodai, adresai, telefonai);

 • pažymą, kurioje nurodoma kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų, įtrauktų į kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas ir laikomų jo pozityviosiomis pajamomis, suma atitinkamoje užsienio valstybėje ir pateikiamas nuo pozityviųjų pajamų toje užsienio valstybėje sumokėto pelno mokesčio arba tapataus mokesčio sumos apskaičiavimas;

 • kitus dokumentus, įrodančius, kad atitinkamoje užsienio valstybėje nuo kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų, įtrauktų į kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas ir laikomų jos pozityviosiomis pajamomis, sumokėtas pelno mokestis arba tapatus mokestis, jeigu aukščiau nurodytų dokumentų nepakanka, kad būtų galima teisingai nustatyti užsienio valstybėje apmokestintą ir į kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas įtrauktą kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų sumą ir nuo jų apskaičiuotą bei sumokėtą pelno mokesčio arba tapataus mokesčio sumą. Tokių dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos užsienio vieneto.

Dokumentai, surašyti ne lietuvių kalba, turi būti išversti į lietuvių kalbą, o jų vertimai patvirtinti vertėjo parašu ir spaudu.

Lietuvos įmonė minėtus dokumentus privalo pateikti kartu su metine pelno mokesčio deklaracija.

Teises aktai