Registracijos numeris KM1447

Ši informacija skelbiama:
Pelno mokestis nuo pajamų (sumų), išmokėtų užsienio vienetui (37 str., 53 str. 2 d., 54 str.)

Pelno mokestį prie pajamų šaltinio nuo PMĮ 4 str. 4 dalyje nurodytų pajamų (sumų), išskyrus PMĮ 371 str. nustatytą atvejį, išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą išmokas išmokėjęs asmuo:

 • Lietuvos vienetas;

 • nuolatinė buveinė;

 • nuolatinis Lietuvos gyventojas.

Mokestis išskaičiuojamas nuo visos išmokamos sumos be jokių atskaitymų.

Mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, per kurį buvo išmokėtos išmokos.

Jei Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė išskaitė ir sumokėjo pelno mokestį, apskaičiuotą nuo užsienio vienetui ar jo nuolatinei buveinei išmokėtų sumų (pajamų), kurioms galėjo būti taikomos PMĮ 371 str. nuostatos, tai užsienio vienetas raštišką prašymą grąžinti (įskaityti) mokestį ir dokumentus, įrodančius, kad tenkinami PMĮ 371 str. 1–3 dalyse nustatyti kriterijai, turi pateikti per dvejus metus nuo minėtų sumų (pajamų) išmokėjimo jam dienos. Sumokėtas pelno mokestis turi būti grąžinamas (įskaitomas) ne vėliau kaip per vienerius metus nuo raštiško prašymo grąžinti (įskaityti) mokestį ir aukščiau nurodytų dokumentų dėl nustatytų kriterijų tenkinimo gavimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1460

Ši informacija skelbiama:
Pelno mokestis nuo pajamų (sumų), išmokėtų užsienio vienetui (37 str., 53 str. 2 d., 54 str.)

Atskaitymai iš apskaičiuotos pelno mokesčio sumos leidžiami tik tuo atveju, kai yra išduoti užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtinti dokumentai apie toje valstybėje per tuos mokestinius metus gautas pajamas ir nuo jų apskaičiuotą ir sumokėtą pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą.

Jeigu Lietuvos vienetas mokestiniu laikotarpiu užsienio valstybėje vykdė veiklą per nuolatinę buveinę (pvz., filialą ar kitą nesavarankišką struktūrinį padalinį), per kurią uždirbo pajamų, nuo kurių privalėjo užsienio valstybėje mokėti pelno mokestį ar jam tapatų mokestį, tai užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtintame dokumente turi būti nurodyta:

 • Lietuvos vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę (pvz., filialą ar kitą nesavarankišką struktūrinį padalinį) identifikacijos toje užsienio valstybėje numeris (mokesčio mokėtojo kodas, registracijos numeris ar pan.);

 • nuolatinės buveinės pavadinimas;

 • per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma;

 • nuo tos sumos sumokėto mokesčio suma;

 • sumokėto mokesčio pavadinimas;

 • mokestinis laikotarpis, per kurį dokumente nurodytos pajamos buvo gautos.

Jeigu Lietuvos vienetas per mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gavo pajamų, nuo kurių toje užsienio valstybėje jas išmokant buvo išskaitytas pelno mokestis arba jam tapatus mokestis, arba gavo pajamų ne per toje valstybėje esančią savo nuolatinę buveinę (pvz., filialą ar kitą nesavarankišką struktūrinį padalinį), nuo kurių toje užsienio valstybėje sumokėjo pelno mokestį arba jam tapatų mokestį, tai užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtintame dokumente turi būti nurodyta:

 • pajamas gavęs asmuo (Lietuvos vienetas);

 • gautų pajamų suma;

 • nuo tos sumos išskaičiuoto (ar sumokėto) mokesčio suma;

 • išskaičiuoto (ar sumokėto) mokesčio pavadinimas;

 • data ar mokestinis laikotarpis, kuriuo dokumente nurodytos pajamos buvo gautos.

Lietuvos vienetas, gavęs užsienio valstybėje pajamų ir atskaitęs nuo tų pajamų užsienio valstybėje sumokėto mokesčio sumą, privalo kartu su metine pelno mokesčio deklaracija pateikti užsienio mokesčio administratoriaus patvirtinto dokumento originalą. Toks dokumentas turi būti pateikiamas kartu su jo vertimu į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas vertėjo parašu ir spaudu. Vienetas pasilieka šių dokumentų kopijas, pažymėtas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos spaudu, patvirtinančiu dokumentų gavimą, bei šiuos dokumentus priėmusio atsakingo darbuotojo parašu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1445

Ši informacija skelbiama:
Pelno mokestis nuo pajamų (sumų), išmokėtų užsienio vienetui (37 str., 53 str. 2 d., 54 str.)

Užsienio vienetas, gavęs pajamų už:

 • Lietuvoje vykdomą atlikėjų ar sporto veiklą;

 • parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje,

gali kreiptis į vietos mokesčių administratorių, kurio veiklos teritorijoje įregistruotas mokestį išskaičiuojantis asmuo, dėl apskaičiuoto ir sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo.

Šiuo atveju pelno mokestis būtų apskaičiuojamas nuo turto vertės padidėjimo pajamų ir / ar veiklos Lietuvoje apmokestinamojo pelno.

Kreipiantis dėl pelno mokesčio už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje reikia pateikti:

 1. laisvos formos prašymą dėl mokesčio permokos grąžinimo (su privalomais rekvizitais);

 2. dokumentus, pagrindžiančius nekilnojamojo turto įsigijimo kainą;

 3. nekilnojamojo turto perleidimą patvirtinančius ir jo pardavimo kainą pagrindžiančius dokumentus;

 4. pateikiamų dokumentų aprašą.

Kreipiantis dėl pelno mokesčio nuo Lietuvoje vykdomos atlikėjų ar sporto veiklos reikia pateikti:

 1. laisvos formos prašymą dėl mokesčio permokos grąžinimo (su privalomais rekvizitais);

 2. dokumentus, pagrindžiančius patirtas sąnaudas, susijusias su Lietuvoje vykdyta atlikėjų ir / ar sporto veikla;

 3. dokumentus, pagrindžiančius Lietuvoje vykdytos atlikėjų ir / ar sporto veiklos pajamų (pajamų sumą, išmokėjimo datą) gavimą;

 4. kai pelno mokestis išskaičiuotas iš užsienio pelno nesiekiančio asmens pajamų, gautų už atlikėjų veiklą ir / ar sporto veiklą Lietuvoje, kurios nėra jo ūkinės komercinės veiklos pajamos – dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra laikomas užsienio valstybėje pelno nesiekiančia organizacija ir kad pajamos, gautos už atlikėjų veiklą ir / ar sporto veiklą Lietuvoje, nėra jo ūkinės komercinės veiklos pajamos;

 5. pateikiamų dokumentų aprašą.

Teikiami dokumentai turi atitikti įstatymų reikalavimus. Mokesčių administratorius gali paprašyti pateikti dokumentų vertimų į lietuvių kalbą bei papildomų dokumentų.

Teises aktai