Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Pelno nesiekiantis vienetas vienetas, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kuris pagal jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus gauto pelno neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir / ar dalyviams.

Informacija apie pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimą pateikiama leidinyje – „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“.

Registracijos numeris KM1513

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Pelno nesiekiančios organizacijos – vienetai, kurie atitinka tokius du kriterijus:

 1. jų veiklos tikslas neturi būti pelno siekimas, t. y. jų veiklos tikslas yra jų įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimas, ir

 1. jų pelnas pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus negali būti skirstomas steigėjams ir / ar veiklos dalyviams.

Vadovaujantis kitų susijusių įstatymų nuostatomis, pelno nesiekiančioms organizacijoms gali būti priskiriami viešieji ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus:

 • viešosios įstaigos, įregistruotos pagal Viešųjų įstaigų įstatymą;

 • asociacijos, įregistruotos pagal Asociacijų įstatymą;

 • labdaros ir paramos fondai, įregistruoti pagal Labdaros ir paramos fondų įstatymą;

 • daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, įregistruotos pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų namų savininkų bendrijų įstatymą;

 • sodininkų bendrijos, įregistruotos pagal Sodininkų bendrijų įstatymą;

 • religinės bendrijos bendruomenės ir centrai, įregistruoti pagal Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą;

 • politinės organizacijos, įregistruotos pagal Politinių organizacijų įstatymą ir analitiniai centrai, įregistruoti pagal Politinių organizacijų įstatymą bei Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą įstatymą;

 • profesinės sąjungos, įregistruotos pagal Profesinių sąjungų įstatymą;

 • meno kūrėjų organizacijos, įregistruotos pagal Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymą;

 • Auditorių rūmai, įregistruoti pagal Audito įstatymą;

 • Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, įregistruoti pagal Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą;

 • Žemės ūkio rūmai, įregistruoti pagal Žemės ūkio rūmų įstatymą;

 • kiti viešieji ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, atitinkantys pelno nesiekiantiems vienetams nustatytus kriterijus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1510

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Pelno nesiekiantys vienetai pelno mokestį moka tik nuo ūkinės komercinės veiklos pajamųnuostatos taikomos iki 2019 metų mokestinio laikotarpio. Nuo 2019 metų mokestinio laikotarpio taikomos bendros apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo nuostatos.

Nuostatos, taikomos nuo 2019 metų mokestinio laikotarpio:

Pelno nesiekiančių vienetų, kurie neturi teisės taikyti lengvatinių pelno mokesčio tarifų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą.

Pelno nesiekiančių vienetų, kurių pajamos per mokestinį laikotarpį neviršija 300 000 Eur, vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 ir vieneto dalyviai nevaldo kitų vienetų, apmokestinamajam pelnui taikomas lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas.

Nuostatos, taikomos nuo 2015 iki 2019 metų mokestinio laikotarpio:

Pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 000 Eur, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 7 250 Eur sumą, apmokestinama taikant 0 proc. mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą. 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1511

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Nuo 2019 metų mokestinio laikotarpio pelno nesiekiančių vienetų pajamos yra iš Lietuvos šaltinių ir iš ne Lietuvos šaltinių, t. y. iš užsienio valstybėse esančių šaltinių, uždirbtos ir (arba) gautos pajamos, įskaitant pajamas, gautas vykdant viešąjį interesą tenkinančią veiklą.

Pelno nesiekiančių vienetų nuo 2019 metų mokestinio laikotarpio pajamoms nepriskiriamos valstybės arba savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų arba kitų juridinių ir fizinių asmenų parama, tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, kuri naudojama pelno nesiekiančio vieneto įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimo finansavimui.

Pelno nesiekiančio vieneto finansavimo sumų šaltiniai gali būti:

 • tikslinis finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei iš kitų šaltinių (Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir jų įsteigtų fondų ir kt.), gautos lėšos, skirtos programoms įgyvendinti arba kitiems tikslams, pavyzdžiui švietimo įstaigų iš biudžeto gautas finansavimas (klasės krepšelis);

 • juridinių ir fizinių asmenų parama;

 • nario mokesčiai;

 • bendrijų narių tiksliniai įnašai ir įmokos, pavyzdžiui, daugiabučių namų savininkų bendrijų butų savininkų įnašai namo remontui bei renovacijai;

 • kitas finansavimas.

Iki 2019 metų mokestinio laikotarpio pelno nesiekiančių vienetų mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, t. y. ūkinės komercinės veiklos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje.

Pelno nesiekiančių organizacijų iki 2019 metų mokestinio laikotarpio ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos visos pajamos, uždirbtos pardavus prekes ar kitą turtą, suteikus apmokamas paslaugas, ir kitos ūkinės komercinės veiklos pajamos, įskaitant pajamas, uždirbtas tenkinant viešąjį interesą, t. y.:

 • pajamos už parduotas prekes, atsargas ir ilgalaikį turtą;

 • kaip parama gautų materialinių vertybių pardavimo pajamos, išskyrus atvejus, kai jos parduodamos paramos ar labdaros renginiuose;

 • pajamos už suteiktas mokamas paslaugas (už paskaitas, išleistus leidinius, pravestus mokamus renginius, mokamas sveikatos priežiūros bei švietimo paslaugas ir pan.);

 • turto nuomos pajamos;

 • pajamos už suteiktas reklamos paslaugas;

 • palūkanų pajamos už banke laikomas lėšas, jeigu mokestiniu laikotarpiu pelno nesiekianti organizacija turi ir kitų ūkinės komercinės veiklos pajamų;

 • pajamos už parduotus vertybinius popierius;

 • valiutos kurso pasikeitimo teigiama įtaka, jeigu tokios pajamos atsiranda dėl valiutinių ūkinių operacijų, susijusių su ūkinės komercinės veiklos pajamų uždirbimu;

 • mokslo tiriamųjų darbų pajamos;

 • kitos pajamos.

Iki 2019 metų mokestinio laikotarpio ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos tik tiesiogiai iš tos ūkinės komercinės veiklos uždirbtos ir / ar gautos pajamos.

Pelno nesiekiančių vienetų iki 2019 metų moketinio likotarpio ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriama:

 • valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų arba kitų asmenų parama, tikslinės lėšos ir / ar materialinė pagalba (parama, dotacijos, narių mokesčiai ir kt.), kuri naudojama pelno nesiekiančio vieneto įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimo finansavimui;

 • pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti;

 • dotacijos, neatlyginamai gavus ilgalaikį turtą, arba lėšos, skirtos tokio turto įsigijimui;

 • tiksliniai įnašai;

 • nario mokesčiai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1512

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Iki 2019 metų mokestinio laikotarpio pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.

Atsižvelgiant į tai, pelno nesiekiančios organizacijos turi teisę apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną ar jo dalį (kitaip tariant uždirbtas pajamas sumažintas joms tenkančiomis sąnaudomis) panaudoti arba ketinti panaudoti kitais 5 vėlesniais vienas po kito einančiais mokestiniais laikotarpiais organizacijos įstatuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti ir nuo šio apmokestinamojo pelno ar jo dalies nemokėti pelno mokesčio.

Nuo 2019 metų mokestinio laikotarpio pelno nesiekiantys vienetai gali susimažinti apmokestinamąjį pelną lėšomis, tiesiogiai skiriamomis, t. y. faktiškai patirtomis, einamąjį mokestinį laikotarpį arba numatomomis tiesiogiai skirti per du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti.

Apmokestinamasis pelnas, kurį privalo deklaruoti ir apmokestinti pelno nesiekiantys vienetai, apskaičiuojamas iš visų ūkinės komercinės veiklos atėmus neapmokestinamąsias pajamas, atskaičius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka, ir iš taip apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos atėmus apmokestinamojo pelno dalį tiesiogiai skiriamą tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.

Pelno mokestis turi būti apskaičiuojamas ir deklaruojamas metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formoje (ir jos prieduose) iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1514

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Apmokestinamasis pelnas, kurį privalo deklaruoti ir apmokestinti pelno nesiekiantys vienetai, apskaičiuojamas pagal tokią formulę: ūkinės komercinės veiklos pajamos – neapmokestinamosios pajamos – leidžiami atskaitymai – ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai – apmokestinamasis pelnas, tiesiogiai skiriamas tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.

Aspektas

Komentarai

Sąnaudos, susijusios su ūkinės komercinės veiklos pajamomis

Pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos tiesiogiai iš tos ūkinės komercinės veiklos uždirbtos ir / ar gautos pajamos, todėl, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tik ūkinės komercinės veiklos pajamoms tenkančios sąnaudos (leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai).

 

Kai sąnaudos susijusios tiek su pelno nesiekiančios organizacijos ūkine komercine veikla, tiek ir su šios organizacijos įstatuose numatytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, sąnaudų dalis, tenkanti ūkinės komercinės veiklos pajamoms, leidžiamiems atskaitymams priskiriama, jeigu minėta organizacija gali pateikti tokių sąnaudų dalies pagrįstumą.

 

Ūkinei komercinei veiklai tenkanti sąnaudų dalis nustatoma pagal pačios pelno nesiekiančios organizacijos apskaitos politikoje nusistatytą tvarką.

Sąnaudos, susijusios su materialių vertybių pardavimu

Tuo atveju, kai pelno nesiekianti organizacija parduoda kaip paramą gautas materialines vertybes, sąnaudoms priskiriamos tik su jų pardavimu susijusios transportavimo, sandėliavimo ir panašios sąnaudos. Kadangi materialinės vertybės buvo gautos neatlygintinai, jų vertė nepriskiriama leidžiamiems atskaitymams.

Sąnaudos, susijusios su teikiama labdara ir parama

Pelno nesiekiančios organizacijos iš ūkinės komercinės veiklos pajamų gali atskaityti visas išmokas, įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios skirtos labdarai ir paramai.

 

Tačiau, išmokos grynais pinigais, viršijančios 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį, iš pajamų negali būti atskaitomos.

 

Atkreipiamas dėmesys, kad, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš ūkinės komercinės veiklos pajamų negali būti atimama parama, kuri teikiama panaudojant iš kitų asmenų (juridinių ir fizinių) gautą paramą.

Pirkimo ir importo PVM sąnaudos

Iš ūkinės komercinės veiklos pajamų gali būti atskaitomos pirkimo ir importo PVM sumos, kurios neatskaitomos pagal PVM įstatymo nuostatas, tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo PMĮ nustatytų leidžiamų atskaitymų, susijusių su ūkinės komercinės veiklos pajamų uždirbimu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1533

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Pelno nesiekiančių organizacijų pelno mokesčio bazei priskiriama:

 1. gauta parama, panaudota ne pagal Labdaros ir paramos įstatymo nustatytą paskirtį;
 1. iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL).

Pelno nesiekiančios organizacijos pelno mokestį nuo šios paramos taip pat deklaruoja metinėje pelno mokesčio deklaracijoje PLN204N formoje ir sumoka ta pačia tvarka ir terminais, kaip ir pelno mokestį nuo apmokestinamojo pelno.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1522

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Pelno nesiekiančių vienetų pelno mokesčio bazei priskiriama gauta parama, panaudota ne pagal paskirtį.

Labdaros ir paramos dalykai negali būti naudojami politinėms partijoms, valstybės politikams, politinei reklamai ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.

Gauta parama laikoma panaudota ne pagal paskirtį:

 1. kai gauta parama naudojama politinėms organizacijoms ir analitiniams centrams,  valstybės politikams, politinei reklamai ar politinėms kampanijoms finansuoti bei politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti;

 1. kai gauta parama perduodama kaip įnašas juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra paramos gavėjas;

 1. kai gauta parama panaudojama teikiant labdarą ne Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

 1. kai panaudojama neatsižvelgiant į pelno nesiekiančio vieneto veiklą reguliuojančiame įstatyme nustatytus apribojimus;

 1. kai panaudojama ne visuomenei naudingiems tikslams, nustatytiems LPĮ 3 str. 3 dalyje, tenkinti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1520

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Pelno nesiekiančių vienetų pelno mokesčio bazei priskiriama grynais pinigais iš to paties paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį gautos paramos dalis, viršijanti 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) sumą.

Mokėjimas gali būti atliekamas grynaisiais pinigais arba negrynųjų pinigų pervedimu per pasirinktas kredito įstaigas. Remiantis šiomis nuostatomis, parama laikoma suteikta grynaisiais pinigais, jeigu pagal paramos gavėjo ir paramos teikėjo susitarimą grynieji pinigai įnešami į paramos gavėjo kasą ar į jo sąskaitą banke.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1518

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Vadovaujantis PMĮ 51 straipsnio nuostatomis, pelno mokesčio deklaracijas privalo teikti visi mokesčių mokėtojai, kurių pajamos apmokestinamos pelno mokesčiu. Pagal PMĮ nuostatas deklaracijos teikiamos, neatsižvelgiant į tai, ar per mokestinį laikotarpį mokesčių mokėtojas apskaičiavo ar neapskaičiavo (nevykdė veiklos, apskaičiavo mokestinius nuostolius ar pelno nemoka pagal PMĮ nuostatas) pelno mokestį.

Pelno nesiekiantys vienetai laikinai atleidžiami nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo tokia pačia tvarka kaip ir pelno siekiantys vienetai, t. y. kai nevykdo veiklos. Pelno nesiekiantis vienetas gali būti pripažintas nevykdančiu veiklos jo kompetentingo valdymo organo sprendimu, jeigu pelno nesiekiantis vienetas:

 • nesudarys ir nevykdys jokių sandorių;

 • nevykdys atsiskaitymų su ūkio subjektais;

 • negaus pajamų (išskyrus pelno nesiekiančio vieneto banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas).

Pelno nesiekiantis vienetas, gavęs iki 2 proc. paramą (nuo 2020 metų - iki 1,2 proc.) pagal GPMĮ, yra laikomas veiklą vykdančiu vienetu ir neatleidžiamas nuo pelno mokesčio deklaracijų teikimo.

Už 2015 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius supaprastinta tvarka nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo gali būti atleidžiami tik šie pelno nesiekiantys vienetai:

 • bendrijos (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų);

 • sodininkų bendrijos;

 • šaulių sąjungos;

 • politinės partijos;

 • religinės bendruomenės;

 • tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos;

 • šeimynos;

 • profesinės sąjungos ar susivienijimai. 

Laikino atleidimo nuo deklaracijų pateikimo tvarka, terminai ir atvejai nurodyta čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1515

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Pelno nesiekiančios organizacijos privalo deklaruoti ir mokėti avansinį pelno mokestį, jei praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamos pajamos viršijo 300 tūkst. Eur.

Apskaičiuojant avansinio pelno mokesčio sumą, neatsižvelgiama į pelno mokesčio sumą, apskaičiuotą nuo gautos ne pagal Labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį, taip pat nuo iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalies, viršijančios 250 MGL dydžio sumą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1526

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Ataskaitos FR0478 formą privalo teikti pelno nesiekiantys vienetai, per kalendorinius metus gavę ir / ar suteikę paramą ir / ar labdarą neatsižvelgdami į tai, ar jie turi teikti Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formą, išskyrus tuos juridinius asmenis, kurie per kalendorinius metus yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 2 proc. (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) GPM sumos, mažesnių kaip dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – 12 MMA), galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis.

Jeigu pelno nesiekiantys vienetai per kalendorinius metus yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 2 proc. (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) GPM sumos, mažesnių kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis (arba lygias šiam dydžiui), o paramos piniginėmis lėšomis, paslaugomis ar materialinėmis vertybėmis nėra gavę / suteikę ir / ar nėra panaudoję ankstesnių laikotarpių paramos likučio (deklaruoto kaip gauta, bet nepanaudota parama), tai duomenų apie šią gautą paramą bei jos panaudojimą ataskaitos FR0478 formoje neteikia.

Juridiniai asmenys, kurie per kalendorinius metus yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 2 proc. (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) GPM sumos, didesnių kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis, t. y. piniginių lėšų, viršijančių šį dydį, ataskaitos FR0478 formoje turi pateikti informaciją apie šią gautą paramą, nurodydami jos bendrą vertę nuo pirmojo euro ir jos panaudojimą.

Jeigu pelno nesiekiantys vienetai per kalendorinius metus yra gavę ne tik piniginių lėšų, sudarančių iki 2 proc. (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) GPM sumos, bet ir gavę / suteikę paramą piniginėmis lėšomis, paslaugomis ar materialinėmis vertybėmis ir / ar panaudoję ankstesnių laikotarpių paramos likutį (deklaruotą kaip gautą, bet nepanaudotą paramą), tai FR0478 formoje turi pateikti informaciją apie visą per kalendorinius metus gautą paramą, įskaitant ir pinigines lėšas, sudarančias iki 2 proc. (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) GPM sumos (nelyginant jos dydžio su 12 MMA) ir jos panaudojimą.

Paramos gavėjo metinę ataskaitą sudaro konfidencialioji ir viešoji dalys.

Konfidencialioji dalis

(formą nustato VMI)

Viešoji dalis

(laisva forma)

Konfidencialiojoje dalyje (forma FR0478) pateikiama informacija apie:

 1. paramos gavėjo per kalendorinius metus gautą paramą, pagal konkrečius paramos teikėjus (išskyrus gautą anonimiškai), nurodant suteiktos paramos dalyką ir jo vertę. Kai iš konkretaus paramos teikėjo gautos paramos dalyko vertė neviršija 1 minimalaus gyvenimo lygio (toliau – MGL) per kalendorinius metus, visa tokia gauta parama gali būti nurodoma bendrai;

 2. paramos gavėjo per kalendorinius metus faktiškai panaudotą paramos dalyką bei suteiktą labdarą ir / ar paramą (atskirai iš gautos paramos ir iš nuosavų lėšų). Turi būti nurodyta:

 • gautos paramos dalis, per kalendorinius metus sunaudota paties paramos gavėjo įgyvendinamiems visuomenei naudingiems tikslams, tačiau neperduota (kaip labdara ir / ar parama) kitiems asmenims, t. y. paties paramos gavėjo veiklai užtikrinti panaudota parama, įvairioms programoms vykdyti panaudota parama ir pan.;

 • kitiems asmenims suteikta labdara ir / ar parama – fiziniams asmenims suteiktos labdaros bendra vertė, taip pat kitiems paramos gavėjams suteikta parama (nurodant konkretų gavėją, paramos dalyką ir jo vertę; tačiau kai konkrečiam paramos gavėjui suteiktos paramos dalyko vertė neviršija 1 MGL per kalendorinius metus, visa tokia suteikta parama gali būti nurodoma bendrai).

 

Šioje dalyje turi būti nurodyta:

 1. informacija apie paramos gavėją: pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai;

 2. informacija apie paramos gavėjo valdymo organų narius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną: pavadinimas, įmonės kodas;

 3. informacija apie paramos gavėjo padalinius (jeigu turi): buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, padalinio vadovas (vardas, pavardė);

 4. paramos gavėjo narių skaičius (jeigu tai narystės pagrindais veikiantis juridinis asmuo) paskutinę ataskaitinio laikotarpi dieną;

 5. vidutinis dirbančių pagal darbo sutartis asmenų, taip pat savanoriškai padedančių asmenų skaičius per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį;

 6. per praėjusius kalendorinius metus vykdytos visuomenei naudingos veiklos aprašymas , nurodant konkrečias LPĮ 3 str. 3 d. nurodytas visuomenei naudingos veiklos sritis, kuriose vykdytos programos (jeigu atitinkama sritis nenurodyta, pateikti jos apibūdinimą), aprašant pagrindines vykdytas programas, jų tikslus, rezultatus, išskiriant programas, ketinamas tęsti ateityje. Veiklos aprašyme turi atsispindėti paramos gavėjo vykdomos visuomenei naudingos veiklos atitiktis paramos gavėjo įstatams (nuostatams);

 7. informacija apie paramos gavėjui per kalendorinius metus suteiktą visą paramą, nurodant, kiek jos gauta iš juridinių ir iš fizinių asmenų (Lietuvos ir užsienio), taip pat anonimiškai gautą paramą. Paramos gavėjo pageidavimu gali būti teikiama informacija ir apie konkrečius paramos teikėjus bei jų suteiktą paramą;

 8. informacija apie labdaros suteikimo fiziniams asmenims, giminystės (pirmos eilės) ryšiais susijusiems su paramos gavėjo valdymo organų nariais, taip pat paramos suteikimo kitiems juridiniams asmenims, kurių valdymo organų narys yra paramos gavėjo valdymo organų narys, atvejus, jeigu tokių atvejų per kalendorinius metus buvo.

Paramos gavėjo pageidavimu metinės ataskaitos viešojoje dalyje gali būti pateikiama ir kita papildoma informacija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1528

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Pelno nesiekiančios organizacijos privalo teikti:

1. VMI prie FM viršininko 2003-04-10 įsakymu Nr. V-103 patvirtintą Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formą ir savo veiklos, susijusios su Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) 3 str. 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, laisvos formos ataskaitą.

Nuo 2017-01-01 piniginės lėšos, sudarančios iki 2 proc. (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) GPM sumos, yra laikomos juridinių asmenų gaunamos paramos dalyku pagal LPĮ, todėl juridinių asmenų duomenys apie iki 2016-12-31 gautas ir nepanaudotas šias pinigines lėšas ataskaitos FR0478 formoje už 2017 kalendorinius metus neturi būti teikiami.

2.VMI prie FM viršininko 2006-05-30 įsakymu Nr. VA-49 patvirtintą mėnesio ataskaitos apie iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, PLN203 formą. Tinkamai užpildytą ataskaitą privalo pateikti AVMI iki kito mėnesio 15 dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1516

Ši informacija skelbiama:
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Mokesčių mokėtojų finansinė apskaita privalo būti tvarkoma taip, kad ji teiktų pakankamą informaciją pelno mokesčiui apskaičiuoti. Pelno nesiekiančių organizacijų finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis tokiais teisės aktais:

 • Finansinės apskaitos įstatymu;

 • Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlyginamai gauto turto air paslaugų įvertinimo taisyklėmis (toliau – taisyklės), patvirtintomis LR Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlyginamai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (šias taisykles taiko viešosios įstaigos, asociacijos, rūmai, labdaros ir paramos fondai, daugiabučių namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, politinės partijos ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus viešąsias įstaigas, kurios pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų ir kurios taiko viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus). Šios taisyklės taip pat rekomenduojamos taikyti profesinėms sąjungoms;

 • Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais privalo vadovautis valstybės, savivaldybės ir biudžetinių įstaigų kontroliuojamos aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, viešosios sveikatos priežiūros įstaigos ir socialinės globos įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga;

 • Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis LRV 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;

 • Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis LRV 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;

 • kitais teisės aktais.

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. netenka galios LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „DĖL INVENTORIZACIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

Todėl nuo 2022 m. gegužės 1 d. panaikinamas reikalavimas laikytis privalomos inventorizacijos tvarkos (inventorizacija lieka privaloma tik viešam sektoriui). Pareiga atlikti inventorizaciją lieka, tačiau numatyta galimybė ją atlikti pagal įmonės vadovo patvirtintą tvarką, išskyrus kai inicijuojamas nemokumo procesas arba priimamas sprendimas dėl subjekto likvidavimo, reorganizavimo arba pertvarkymo.

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. netenka galios LRV 2000-02-17 NUTARIMAS NR. 179 „DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

Todėl nuo 2022 m. gegužės 1 d. pats įmonės vadovas galės nustatyti reikalingas vidaus kontrolės priemones, parengtoje vidinėje tvarkoje nustatydamas taisykles dėl registrų bei dokumentų sudarymo, pasirašymo terminų.

 

Teises aktai