Prašymas įregistruoti / išregistruoti iš PVM mokėtojų registro

Įregistravimo į pridėtinės vertės mokesčių mokėtojus / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų / keitimo / registrinių duomenų papildymo prašymų pildymo ir pateikimo tvarką reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178.

Registracijos numeris KM1397

Ši informacija skelbiama:
Prašymas įregistruoti į/išregistruoti iš PVM mokėtojų registro

Privalomas registravimas

Savanoriškas registravimas

Nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Jeigu registracijos PVM mokėtoju prašymą teikia užsienio asmenys, kurie nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai pirmiausia jie pateikia prašymą įregistruoti juos į Mokesčių mokėtojų registrą. Užsienio juridiniai asmenys Lietuvos mokesčių mokėtojais registruojamai teikiant FR0227 formą, o užsienio fiziniai asmenys - REG812.

Sprendimas dėl įregistravimo PVM mokėtojų registre priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo. Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų ir / ar informacijos gavimo dienos.

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruoti į PVM mokėtojų registrą. Jeigu registracijos PVM mokėtoju prašymą teikia užsienio asmenys, kurie nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai pirmiausia jie pateikia prašymą įregistruoti juos į Mokesčių mokėtojų registrą. Užsienio juridiniai asmenys Lietuvos mokesčių mokėtojais registruojamai teikiant FR0227 formą, o užsienio fiziniai asmenys – REG812.

Sprendimas dėl įregistravimo priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo.

Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų ir / ar informacijos gavimo dienos.

 

Įregistravimo į PVM mokėtojus  prašymai teikiami elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkus Paslaugos ->  PVM mokestis ir registracija -> PVM mokėtojo registravimas, duomenų keitimas - > Pildyti prašymą.

Užsienio apmokestinamasis asmuo, įsiregistravęs Mokesčių mokėtojų registre, PVM mokėtoju privalo registruotis per šalies teritorijoje esantį padalinį, o jeigu tokio padalinio nėra – per paskirtą fiskalinį agentą. Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarka ir reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl Užsienio apmokestinamojo fiskalinio agento skyrimo taisyklių ir reikalavimų asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu, patvirtinimo“.

Reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas kitose valstybėse narėse ar teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, iš esmės savo taikymo sritimi tolygios 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis ir 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/210 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje nuostatomis, įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai.

Asmuo, pateikęs pilnai ir tinkamai užpildytą prašymą ir kitus dokumentus, PVM mokėtoju tampa nuo datos, kuri yra nurodyta sprendime (FR0618 formoje).

Nuo 2014-09-01 naujai steigiami Lietuvos juridiniai asmenys registravimosi Juridinių asmenų registre metu gali pareikšti pageidavimą savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtojais. Prašyme įregistruoti naują įmonę Juridinių asmenų registre reikia pažymėti, jog norima užsiregistruoti ir PVM mokėtoju. Mokesčių administratorius per 3 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po jų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą dienos), įvertinęs turimą informaciją, priima sprendimą (forma FR0618) įregistruoti PVM mokėtoju ar neregistruoti PVM mokėtoju.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1403

Ši informacija skelbiama:
Prašymas įregistruoti į/išregistruoti iš PVM mokėtojų registro

Asmenys, PVM mokėtojo registracijos Prašymo (toliau – Prašymas) teikimo metu, jokių papildomų dokumentų pateikti neturi.

Tačiau, mokesčių mokėtojas teikiantis Prašymą, kartu gali pateikti ir papildomą informaciją, kuri mokesčių administratoriui yra būtina, pageidaujant asmeniui tapti PVM mokėtoju. Papildomos informacijos pateikimui galima vadovautis VMI skelbiamais rekomendacinio pobūdžio klausimynais:

  1. Fizinio asmens (nuolatinio / nenuolatinio Lietuvos gyventojo), pateikusio Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju, klausimynas;
  2. Juridinio asmens, vykdančio veiklą ir / ar išregistruoto iš PVM mokėtojų, klausimynas;
  3. Naujai įsteigto juridinio asmens, pateikusio Pageidavimą įsiregistruoti PVM mokėtoju per JAR, klausimynas;
  4. Užsienio juridinio asmens, pateikusio Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju, klausimynas.

Pažymėtina, kad jeigu pateiktame Prašyme ir papildomai pateiktoje informacijoje (jeigu ji buvo teikta kartu su Prašymu) nepakanka duomenų pagrįstam įregistravimo PVM mokėtoju sprendimui priimti, t. y. įrašyti duomenys yra netikslūs, jų trūksta arba reikia įsitikinti jų teisingumu, mokesčių administratorius savo iniciatyva patikrina jam prieinamą ir būtiną informaciją, kai tokia informacija jis nedisponuoja, mokesčių administratorius dėl papildomų duomenų ar informacijos gavimo susisiekia su mokesčių mokėtoju turimais kontaktais arba per 3 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos parengia pranešimą dėl papildomų duomenų pateikimo (FR0619), kuris mokesčių mokėtojui pateikiamas elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI. Papildomų duomenų pateikimo pranešime nurodomas darbo dienų skaičius, per kurį reikia pateikti papildomus duomenis ir/ar dokumentus ir/ar informaciją.

Teises aktai