Registracijos numeris KM1871

Ši informacija skelbiama:
Prekybos ir paslaugų teikimo automatai, jų įplaukų apskaita

Prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2009-03-12 įsakymu Nr. VA-24.

Aspektas

Komentaras

Kada naudojamas prekybos automatas?

Prekybos automatas naudojamas komercinę ūkinę veiklą vykdančių juridinių ir / ar fizinių asmenų prekėms ir / ar paslaugoms parduoti arba prekėms iš fizinių ir / ar juridinių asmenų supirkti ir jų pardavimo įplaukoms ar supirkimo išlaidoms apskaityti (registruoti).

Prekybos automato registracija VMI

Kiekvienas prekybos automatas ar pinigų skaičiuoklis turi būti įregistruotas VMI pagal jo įrengimo adresą arba pagal prekybos automato naudotojo buveinės adresą.

Pagal prekybos automato naudotojo buveinės adresą registruojami nuolatinės įrengimo vietos neturintys prekybos automatai, atsarginiai (rezerviniai) bei nuomoti skirti prekybos automatai, taip pat pinigų skaičiuokliai.

Prekybos automatą ir / ar pinigų skaičiuoklį įregistruoti (perregistruoti), išregistruoti VMI gali prekybos automato naudotojas ar jo įgaliotas asmuo. Už prekybos automato ir / ar pinigų skaičiuoklio įregistravimą (perregistravimą), išregistravimą VMI atsako prekybos automato ir / ar pinigų skaičiuoklio naudotojas.

Nuo 2023 m. balandžio 26 d. prekybos paslaugų automatą yra galimybė užregistruoti, išregistruoti prisijungus prie išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio i.EKA.

Kokį prekybos automatą leidžiama naudoti?

Leidžiama naudoti tik:

  1. tokio modelio prekybos automatą, kuris įtrauktas į sąrašą, nurodytą VMI prie FM viršininko 2003-04-16 įsakyme Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas);

  2. tokį prekybos automatą ar prekybos automato pinigų skaičiuoklį, kuris įregistruotas VMI;

  3. su ant prekybos automato korpuso nurodytais duomenimis (prekybos automatas ir pinigų skaičiuoklis identifikuojamas pagal tokius pagrindinius požymius: gamintoją, modelį (pavadinimą), gamintojo suteiktą numerį, kurie nurodomi ant prekybos automato ir pinigų skaičiuoklio korpuso ir / ar prie jo pritvirtintoje etiketėje; papildomi požymiai, pagal kuriuos identifikuojami prekybos automatas ir / ar pinigų skaičiuoklis: VMI suteiktas registracijos numeris ir įregistravimo data, prekybos automato ir / ar pinigų skaičiuoklio naudotojo pavadinimas, adresas, tą prekybos automatą ir / ar pinigų skaičiuoklį prižiūrinčio asmens telefono numeris (-iai));

  4. plombuotą nustatyta tvarka prekybos automatą ir / ar pinigų skaičiuoklį.

Kokį prekybos automatą draudžiama naudoti?

Prekybos automato naudotojams draudžiama:

  1. naudoti sugedusį, neplombuotą arba su pažeista plomba, taip pat ilgiau kaip 12 mėn. profilaktiškai neapžiūrėtą prekybos automatą ir / ar pinigų skaičiuoklį;

  2. įsigyti ir naudoti iš Sąrašo išbrauktų modelių prekybos automatą;

  3. naudoti pakeistos konstrukcijos ar programos prekybos automatą ir pinigų skaičiuoklį, taip pat tą prekybos automatą ir pinigų skaičiuoklį, kuriuose užfiksuota prekybos automato duomenų klastojimo faktų (sumuojantieji skaitikliai neteisėtai nustatomi į nulinę padėtį, nepagrįstai mažinamos prekybos automatu įregistruotos įplaukos, imituojamas jų registravimas ir pan.) nuo pažeidimų nustatymo dienos.

Prekybos automato įplaukų apskaita

Prekybos automato įplaukos turi būti registruojamos (apskaitomos) Prekybos ir / ar paslaugų teikimo automatų įplaukų apskaitos registre (toliau – Apskaitos registras), kuriame prekybos automato naudotojas privalo užregistruoti visas iš prekybos automato gautas įplaukas.

Apskaitos registre turi būti nurodyta nuo bendros įplaukų sumos apskaičiuota PVM suma, jei ūkio subjektas yra PVM mokėtojas.

Iš prekybos automato grynieji pinigai išimami prekybos automato naudotojo nustatytu periodiškumu ir tvarka.

Apskaitos registras turi būti vedamas pagal kiekvieną prekybos automatą (išskyrus pinigų skaičiuoklį turinčius prekybos automatus). Elektroniniam prekybos automatui Apskaitos registras vedamas pagal kiekvieną pinigų skaičiuoklį.

Apskaitos registras gali būti popierinės formos arba sudarytas techninėmis priemonėmis. Techninėmis priemonėmis vedamas Apskaitos registras turi būti apsaugotas nuo sugadinimo, neteisėto pakeitimo ar sunaikinimo.

Popierinės formos Apskaitos registro puslapiai turi būti sunumeruoti, perverti virvele, jos galai užantspauduoti prekybos automato naudotojo antspaudu, o įrašai apie Apskaitos registro puslapių skaičių patvirtinti prekybos automato naudotojo vadovo parašu. Apskaitos registro lapai turi būti sunumeruojami iš eilės. Apskaitos registro įrašus savo parašu turi patvirtinti prekybos automato naudotojo paskirti asmenys, atsakingi už Apskaitos registro pildymą.

Popierinės formos Apskaitos registre prekybos automato naudotojo nustatyta tvarka turi būti užregistruojama ir klijuojama prekybos automato įplaukų inkasavimo ataskaita, o jeigu prekybos automatas nespausdina ataskaitų – inkasavimo ataskaitų duomenys turi būti užpildomi vadovaujantis prekybos automatų naudotojo nustatyta tvarka pagal prekybos automato rodmenis.

Prekybos automato profilaktinis patikrinimas

Kiekvienas prekybos automatas turi būti profilaktiškai patikrintas ne vėliau kaip per 12 mėn. po paskutinio prekybos automato profilaktinio patikrinimo.

Aptarnavimo asmuo ar prekybos automato kontrolę atliekantis asmuo, nustatęs, kad neteisėtai pakeista prižiūrimo prekybos automato ir / ar pinigų skaičiuoklio programa ar konstrukcija, arba nustato prekybos automato duomenų klastojimo faktų (sumuojantieji skaitikliai neteisėtai nustatomi į nulinę padėtį, nepagrįstai mažinamos prekybos automatu įregistruotos įplaukos, imituojamas jų registravimas ir pan.), privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti VMI, kurioje įregistruotas prekybos automatas ir / ar pinigų skaičiuoklis.

Teises aktai