Registracijos numeris KM0488

Ši informacija skelbiama:
Registravimas / išregistravimas

 

1. Individualios veiklos įregistravimas

Prašymo forma

Fizinis asmuo ketinantis vykdyti individualią veiklą, turi pateikti fizinio asmens prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą (REG812 forma).

Prašymo pateikimo būdai

 1. prisijungus prie Mano VMI;

 2. paskambinus bendruoju VMI klientų aptarnavimo padalinių telefonu 8 5 2191 777;

 3. atsiunčiant paštu VMI;

 4. tiesiogiai įteikiant popierinį prašymą VMI darbuotojui*; 

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę  tel. 8 5 2191 777.

Prašymo pateikimo laikas

 1. Notarai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teisingumo ministro įsakymo dėl skyrimo notaro pareigoms įsigaliojimo dienos, t. y. nuo notaro veiklos pradžios dienos.

 2. Advokatai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos advokatų tarybos sprendimo įrašyti advokatą į praktikuojančiųjų advokatų sąrašą dienos. Įregistruojant advokatą į Registrą, turi būti vadovaujamasi išraše iš Advokatų tarybos posėdžio protokolo nurodyta vertimosi advokato veikla pradžios data arba advokato pažymėjimo išdavimo data (šios datos sutampa).

 3. Advokatų padėjėjai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos advokatų tarybos sprendimo juos įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašus dienos. Jeigu Advokatų tarybos posėdžio data nesutampa su advokato padėjėjo įrašymo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą data, tada registruoti advokato padėjėją į Registrą reikia vadovaujantis išraše iš Advokatų tarybos posėdžio protokolo nurodyta įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą data.

 4. Antstoliai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų įtraukimo į Lietuvos antstolių sąrašą dienos.

 5. Kiti individualią veiklą ar kitą veiklą vykdantys mokesčių mokėtojai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną.

Papildomi dokumentai

Kartu su prašymu mokesčių mokėtojas turi VMI pateikti toliau nurodytus dokumentus, o kai prašymas pateikiamas per Mano VMI, jie pateikiami per Mano VMI:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė; teikiami, kai Prašymo forma pateikiama tiesiogiai, atvykus į VMI, arba jų kopijos – kai Prašymo forma teikiama paštu);

 2. Lietuvos advokatų tarybos sprendimas, patvirtinantis, kad asmuo yra advokatas (kai prašymą teikia advokatas);

 3. asmens įtraukimą į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą patvirtinantys dokumentai (kai prašymą teikia advokato padėjėjas);

 4. Teisingumo ministerijos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad asmuo yra notaras (kai prašymą teikia notaras);

 5. Teisingumo ministerijos išduotas liudijimas, patvirtinantis, kad asmuo yra antstolis (kai prašymą teikia antstolis).

Trečiosios valstybės asmuo, pageidaujantis vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, papildomai turi pateikti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, išduotą pagal Įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties.

2. Individualios veiklos pažymos išdavimas

Kai VMI pateikiamas fizinio asmens prašymas REG812, laikoma, kad nuolatinis ir / ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas VMI informavo apie pradedamą vykdyti individualią veiklą.

VMI gyventojo prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos privalo išduoti pažymą apie nuolatinio Lietuvos gyventojo vykdomą individualią veiklą (FR0468 forma) arba apie nenuolatinio Lietuvos gyventojo įregistruotą nuolatinę bazę Lietuvoje (FR0469 forma).

Išduotos pažymos duomenys kartu su kitais gyventojo duomenimis, esančiais Registre, skelbiami Mano VMI.

Pažymą gyventojas gali:

 • atsispausdinti iš Mano VMI svetainės;

 • atsiimti asmeniškai bet kurioje VMI, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jei pasikeičia gyventojo vardas, pavardė, veiklos rūšies kodas, tai gyventojo pageidavimu turi būti išduodama nauja pažyma. Naujai išduotos pažymos numeris nesikeičia.

Jei dėl pažymos išdavimo į VMI kreipiasi gyventojui atstovaujantis asmuo, tai, pateikdamas laisvos formos prašymą, jis turi nurodyti savo vardą, pavardę, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), gyvenamosios vietos adresą Lietuvoje ir telefono numerį. Kartu su prašymu atstovas turi pateikti jam išduotą atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kurio kopija lieka VMI, o originalas grąžinamas pateikėjui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0485

Ši informacija skelbiama:
Registravimas / išregistravimas

Nuo 2021-01-01:

Advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai motinystės, ir / ar vaiko priežiūros išmokų gavimo laikotarpiu neprivalo laikinai sustabdyti savo vykdomos individualios veiklos. Todėl jiems nereikia teikti prašymo VMI dėl laikino veiklos sustabdymo.

Iki 2020-12-31:

Advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai motinystės, ir / ar vaiko priežiūros išmokų gavimo laikotarpiu gali laikinai sustabdyti savo vykdomą individualią veiklą, pateikę prašymą per Mano VMI ar tiesiogiai VMI pateikę laisvos formos prašymą ir Lietuvos advokatų tarybos, Lietuvos notarų rūmų ar Lietuvos antstolių rūmų sprendimą dėl laikino veiklos sustabdymo, kuriame nurodyti tokios veiklos sustabdymo terminai ir priežastys.

Laikino veiklos sustabdymo laikotarpis registruojamas Registre pagal minėtų institucijų sprendimuose pateiktą informaciją, kuri elektroniniu būdu pateikiama Sodrai.

Kitų mokesčių mokėtojų, vykdančių individualią veiklą, ir advokatų, advokatų padėjėjų, notarų, antstolių ligos ar tėvystės išmokų gavimo laikotarpiu jų vykdoma individuali veikla gali būti laikinai sustabdyta pagal Sodros VMI elektroniniu būdu pateiktą informaciją apie mokesčių mokėtojo vykdomos individualios veiklos sustabdymo laikotarpį. Tokiu atveju prašymo forma Registro tvarkytojui neteikiama.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0484

Ši informacija skelbiama:
Registravimas / išregistravimas

Mokesčių mokėtojas (nuolatinis ir nenuolatinis Lietuvos gyventojas), pageidaujantis nutraukti savo vykdomą veiklą, turi asmeniškai ar per įgaliotą asmenį apie tai pranešti VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tos veiklos nutraukimo dienos ir pateikti prašymą dėl veiklos nutraukimo (teikiama REG812 prašymo forma).

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama individualios veiklos pabaigos data ir reikalingų pateikti dokumentų sąrašas priklausomai nuo individualios veiklos nutraukimo priežasčių.

Individualios veiklos nutraukimo pagrindas (priežastis)

 

Komentarai

Notaro įgaliojimų pasibaigimas

Notaro įgaliojimų pabaigos data (atleidimas iš pareigų), yra nurodoma Teisingumo ministro įsakyme. Įsakymo kopija turi būti pateikiama kartu su prašymo forma.

Advokato išbraukimas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo

Advokato veiklos pabaigos data yra nurodoma Lietuvos Advokatų tarybos posėdžio protokolo išraše, kuris turi būti pateikiamas kartu su prašymo forma.

Advokato padėjėjo išbraukimas iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo

Advokato padėjėjo veiklos pabaigos data yra nurodoma Lietuvos Advokatų tarybos posėdžio protokolo išraše, kuris turi būti pateikiamas kartu su prašymo forma.

Antstolio išbraukimas iš Lietuvos antstolių sąrašo

Antstolio veiklos pabaigos data yra nurodoma Teisingumo ministro įsakyme, kurio kopija turi būti pateikiama kartu su prašymo forma.

Kitų mokesčių mokėtojų veiklos nutraukimas

Kitų mokesčių mokėtojų individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra jų pačių pateikta prašymo forma su įrašyta tos veiklos nutraukimo data.

 

VMI turi teisę įregistruoti individualios veiklos nutraukimą advokatams, jų padėjėjams, notarams, antstoliams pagal gautus pranešimus apie jų veiklos nutraukimą iš Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ar Sodros. VMI iniciatyva pakeisti Registro duomenys kartu su kitais Registro duomenimis skelbiami Mano VMI.

VMI, pagal turimus arba iš trečiųjų asmenų gaunamus duomenis nustačiusi, kad mokesčių mokėtojas nevykdo veiklos bei neteikia gyventojų pajamų deklaracijų už du ar daugiau mokestinių metų laikotarpius, turi teisę savo iniciatyva įregistruoti mokesčių mokėtojo individualios veiklos nutraukimą. Mokesčių mokėtojo individuali veikla nutraukiama nuo VMI sprendimo priėmimo dienos. Apie atliktus veiksmus mokesčių mokėtojas informuojamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo per Mano VMI ar išsiunčiamas pranešimas paštu. Šios nuostatos netaikomos mokesčių mokėtojams, vykdantiems individualią ūkininko veiklą, kuri įregistruota pagal trečiųjų šaltinių duomenis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0494

Ši informacija skelbiama:
Registravimas / išregistravimas

Nepilnamečio nuo 14 metų individuali veikla registruojama, kai yra vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimas.

Nepilnamečiai, sulaukę 14 metų, įgyja dalinį veiksnumą ir patys atsako pagal savo sutartines prievoles. Sulaukę šio amžiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, jie įgyja teisę sudaryti bet kokius sandorius. Sandoriai, kuriuos šie nepilnamečiai sudaro be tėvų ar rūpintojų sutikimo, galioja, jeigu toks sutikimas gaunamas sudarius sandorį.

Svarbu. Kadangi nepilnamečio, nuo 14 metų turinčiam vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimą, individuali veikla yra registruojama veiklos vykdytojo vardu, todėl ir vieną iš individualioje veikloje naudojamų apskaitos dokumentų savo vardu išrašo bei teikia metinę pajamų deklaraciją pats individualios veiklos vykdytojas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0490

Ši informacija skelbiama:
Registravimas / išregistravimas

VMI registruodama individualią veiklą, patikrina asmens įsiskolinimą Sodrai. Jeigu asmuo, registruojantis individualią veiklą, skolingas Sodrai (išskyrus atvejus, kai asmens skolos Sodrai sumokėjimo terminas buvo atidėtas ir dar nesuėjęs), VMI neregistruoja individualios veiklos, kol sumokamas įsiskolinimas Sodrai ir VMI pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0495

Ši informacija skelbiama:
Registravimas / išregistravimas

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą ir įdarbinę asmenis pagal darbo sutartį, neturi teikti VMI prašymo dėl įsiregistravimo draudėju. Apie asmenų įdarbinimą tokie gyventojai praneša Sodrai.

Prašymą dėl registravimosi draudėju (teikiama REG812 forma) turi teikti tik tie asmenys, kurie nevykdo jokios veiklos, bet įdarbina asmenį pagal darbo sutartį.

Teises aktai