Registracijos numeris KM0358

Ši informacija skelbiama:
Reikalavimai dokumentavimui

Vieneto patirtos išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras, kuriose nurodyti tokie rekvizitai:

 1. apskaitos dokumento pavadinimas;
 1. ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
 1. apskaitos dokumento data;
 1. ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;
 1. ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir / ar kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;
 1. asmens(-ų), kuris(-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas(-ai) arba pirmoji(-osios) vardo(-ų) raidė(-ės), pavardė(-ės), parašas(-ai) ir pareigos;
 1. pirkėjo pavadinimas (vardas ir pavardė), kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris), prekės (paslaugos) pavadinimas, prekės (paslaugos) kaina; Jeigu pirkėjas yra ekonominės veiklos nevykdantis fizinis asmuo, pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas sąskaitoje faktūroje nurodomi pirkėjo pageidavimu;
 1. jeigu sąskaita faktūra išrašoma asmeniui, turinčiam teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinti akcizą, – už prekes apskaičiuoto akcizo suma (nurodoma pirkėjo prašymu);
 1. sąskaitoje faktūroje turi būti serija ir numeris.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sąskaitos faktūros pripažįstamos juridinę galią turinčiais dokumentais be asmens(-ų), kuris(-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti, parašo(-ų).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0350

Ši informacija skelbiama:
Reikalavimai dokumentavimui

Jeigu išlaidos pagrindžiamos užsienio vienetų arba fizinių asmenų surašytais dokumentais, pagal kurių duomenis galima nustatyti ūkinės operacijos turinį ir prekių tiekėją ar paslaugų teikėją, tai taip pagrįstos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0359

Ši informacija skelbiama:
Reikalavimai dokumentavimui

Tais atvejais, kai parduodant keleivinio transporto bilietus neprivaloma išduoti kasos aparato kvito, keleivinio transporto išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal teisės aktų reikalavimus atitinkančius keleivinio transporto bilietus.

Reikalavimai keleivinio kelių transporto bilietams yra nustatyti Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223.

Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pinigų priėmimo kvitus, atitinkančius Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymu Nr. 3-80, nustatytus reikalavimus, kuriuos už suteiktas taksi paslaugas išduoda vežėjai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0357

Ši informacija skelbiama:
Reikalavimai dokumentavimui

Pradedant nuo 2015 mokestinio laikotarpio, panaikinta prievolė teikti finansinių ataskaitų rinkinius mokesčių administratoriui. Todėl už 2015 mokestinius metus ir vėlesnius mokestinius metus tiek pelno siekiantys vienetai, tiek pelno nesiekiantys vienetai mokesčių administratoriui neteikia finansinių atskaitų rinkinio.

Iki 2015 metų mokestinio laikotarpio mokesčių administratoriui metinė finansinė atskaitomybė neturėjo būti teikiama, jeigu ji privalėjo būti teikiama ir mokesčių administratoriui, ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Tačiau kadangi Juridinių asmenų registro tvarkytojui turėjo būti teikiami tik metinės finansinės atskaitomybės dokumentai, paskutinio mokestinio laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentai buvo teikiami mokesčių administratoriui.

Pelno nesiekiantys vienetai, teikiantys metines pelno mokesčių deklaracijas, iki 2015 mokestinių metų mokesčių administratoriui privalėjo teikti metinę pelno mokesčio deklaraciją kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0356

Ši informacija skelbiama:
Reikalavimai dokumentavimui

Kelių vinjetės pirkėjas gali priskirti leidžiamiems atskaitymams transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestį, nepriklausomai nuo sumos dydžio, turėdamas tokius mokesčio sumokėjimą pagrindžiančius dokumentus:

 • atsiskaitant grynaisiais pinigais:

 1. kasos aparato kvitą, kuriame nurodyti pardavėjo duomenys, bei pirkėjo įmonės kodas, pavadinimas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyti rekvizitai;

 2. kasos aparato kvitą ir laisvos formos dokumentą, turintį visus Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus tuo atveju, kai pardavėjas neturi galimybės kasos aparato kvite nurodyti pirkėjo duomenų ir pirkėjas įsigyja tik vinjetes;

 3. kasos aparato kvitą, ir PVM sąskaitą faktūrą, kurioje kaip papildoma informacija nurodomi kelių vinječių įsigijimai, jei pardavėjas neturi galimybės kasos aparato kvite nurodyti pirkėjo duomenų ir pirkėjas įsigyja degalus (ar kitas PVM apmokestinamas prekes ar paslaugas) ir vinjetes;

 • atsiskaitant kortelėmis:

 1. kasos aparato kvitą, jei pirkėjas atsiskaito banko kortele arba įmonės (degalinių tinklo) kortele (kai gali būti identifikuojamas pirkėjas);

 2. PVM sąskaitą faktūrą, tuo atveju, kai pirkėjas atsiskaito įmonės (degalinių tinklo) kortele ir įmonei išrašoma bendra PVM sąskaita faktūra už visus mėnesio pirkimus. Šioje PVM sąskaitoje faktūroje kaip papildoma informacija nurodomi kelių vinječių įsigijimai;

 • atsiskaitant banko pavedimu:

 1. kasos aparato kvitą (jame nurodoma, kad atsiskaityta banko pavedimu) ir mokėjimą patvirtinantį banko dokumentą tuo atveju, kai pirkėjas kelių vinjetes įsigyja mažmeninės prekybos vietoje ir atsiskaito banko pavedimu;

 2. mokėjimą patvirtinantį banko dokumentą ir vinjetės pirkimą patvirtinantį laisvos formos dokumentą, turintį visus Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus tuo atveju, kai pirkėjas atsiskaito banko pavedimu ne mažmeninės prekybos vietoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0354

Ši informacija skelbiama:
Reikalavimai dokumentavimui

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. netenka galios LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „DĖL INVENTORIZACIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“.

Todėl nuo 2022 m. gegužės 1 d. panaikinamas reikalavimas laikytis privalomos inventorizacijos tvarkos (inventorizacija lieka privaloma tik viešam sektoriui). Pareiga atlikti inventorizaciją lieka, tačiau numatyta galimybė ją atlikti pagal įmonės vadovo patvirtintą tvarką, išskyrus kai inicijuojamas nemokumo procesas arba priimamas sprendimas dėl subjekto likvidavimo, reorganizavimo arba pertvarkymo.

Įmonės, išskyrus biudžetines įstaigas, privalo inventorizuoti:

 • visą turtą ir įsipareigojimus ne rečiau kaip kartą per metus prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą pagal ne vėlesnius kaip ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos duomenis, o

 • įmonės, kurių veikla sezoninė, atsargas inventorizuoja laikotarpiu, kurį atsargos įmonėje yra mažiausios, bet ne anksčiau kaip ataskaitinių metų birželio 30 dieną.

Visas įmonės turtas turi būti inventorizuojamas, reorganizuojant įmonę (pagal sprendimo reorganizuoti įmonę priėmimo dienos būklę) ir likviduojant įmonę (pagal įmonės likvidatoriaus paskyrimo dienos būklę).

Keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, turi būti inventorizuojama turto dalis, perduodama vieno materialiai atsakingo asmens kitam materialiai atsakingam asmeniui (pagal turto perdavimo ir priėmimo dienos būklę).

Nustačius plėšimo, pagrobimo (vagystės), piktnaudžiavimo faktus arba vertybių gedimą (pagal nustatymo dienos būklę), po gaisro arba stichinių nelaimių (pagal gaisro arba stichinės nelaimės pasibaigimo dienos būklę) inventorizuojama turto dalis, likusi po gaisro, stichinės nelaimės, plėšimo, pagrobimo (vagystės), piktnaudžiavimo fakto arba vertybių gedimo nustatymo. Įmonės vadovas gali pavesti atlikti inventorizaciją ir dėl kitų priežasčių.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0402

Ši informacija skelbiama:
Reikalavimai dokumentavimui

Jeigu prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas įforminamas kasos aparato kvitu, tačiau pirkėjas pareikalauja PVM sąskaitos faktūros, pardavėjas turi išrašyti jam PVM sąskaitą faktūrą. Tokioje PVM sąskaitoje faktūroje be kitų rekvizitų, privalomų PVM sąskaitai faktūrai, turi būti įrašomas unikalus kasos aparato numeris, kasos kvito eilės numeris ir kvito išdavimo data.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0347

Ši informacija skelbiama:
Reikalavimai dokumentavimui

Privalomi PVM sąskaitai faktūrai rekvizitai yra nustatyti PVMĮ 80 str. 1 dalyje. Be kitų šiame straipsnyje nustatytų PVM sąskaitai faktūrai rekvizitų yra nurodomas PVM mokėtojo kodas.

Atsižvelgiant į tai, kad PVM mokėtoju Lietuvoje yra registruojamas užsienio apmokestinamasis asmuo, o ne jo filialas, tai išrašant PVM sąskaitas faktūras tiek užsienio apmokestinamojo asmens filialui (kuris PVM tikslais Lietuvoje veikia užsienio apmokestinamojo asmens vardu), tiek pačiam užsienio apmokestinamajam asmeniui, nurodomas užsienio apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo kodas.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.991 straipsnyje nurodyti privalomi draudimo liudijimui (polisui) rekvizitai. Be nurodytų rekvizitų, draudimo įmonės, kurios nėra PVM mokėtojos, suteikusios asmenims draudimo paslaugas, draudimo polise turi įrašyti visus privalomus ir papildomus apskaitos dokumentų rekvizitus, kurie yra nurodyti Finansinės apskaitos įstatymo 7 straipsnyje.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, draudimo polise gali būti įrašomas filialo mokesčių mokėtojo kodas (devynių ženklų), o papildomai - užsienio juridinio asmens mokėtojo kodas (dešimties ženklų) tiek draudiko pajamoms pripažinti, tiek deklaruojant gyventojo sumokėtas įmokas.

PMĮ 11 str. 4 dalyje numatyta, kad išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti visus finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, todėl dokumentuose sąnaudoms pripažinti turėtų būti naudojamas užsienio juridinio asmens kodas (dešimties ženklų).

Teises aktai