Reklama (22 str. 1 d.)

Reklamos sąnaudomis pripažįstamos vieneto sąnaudos, skirtos informacijai, susijusiai su vieneto veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams, išskyrus kontroliuojamuosius vienetus, kontroliuojančius asmenis ar vienetų grupės narius, informuoti.

Registracijos numeris KM0770

Ši informacija skelbiama:
Reklama (22 str. 1 d.)

Aspektai

Komentarai

Kokios sąnaudos yra priskiriamos reklamos sąnaudoms?

Reklamos sąnaudomis pripažįstamos vieneto sąnaudos, skirtos informacijai, susijusiai su vieneto veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams, išskyrus kontroliuojamuosius vienetus, kontroliuojančius asmenis ar vienetų grupės narius, informuoti.

Kaip ribojamos reklamos sąnaudos?

 

Vienetų reklamos sąnaudos, patirtos kontroliuojamiems vienetams, kontroliuojantiems asmenims ar vienetų grupės nariams informuoti, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Kokiais dokumentais turi būti pagrindžiamos reklamos sąnaudos?

 

Reklamos sąnaudos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams tuo atveju, jeigu jos pagrįstos šiais juridinę galią turinčiais dokumentais:

  1. laisvos formos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 7 str. 1 dalyje nustatytus privalomuosius rekvizitus, jeigu vienetas reklamai naudoja savo produkciją ar teikiamas paslaugas;

  1. teisės aktų nustatytais dokumentais, patvirtinančiais prekių arba paslaugų įsigijimą, jeigu prekės arba paslaugos, naudojamos reklamai, įgytos iš kitų ūkio subjektų;

  1. kai reklaminių renginių metu įteikiami piniginiai prizai:

  • kasos išlaidų orderiu, kai piniginiai prizai išmokami iš kasos;

  • pagal atskaitingo asmens pateiktus dokumentus, kai piniginius prizus įteikia vieneto atskaitingas asmuo reklaminio žaidimo metu;

  • pagal piniginių prizų išmokėjimą patvirtinančius banko dokumentus, kai piniginiai prizai pervedami į laimėjusio asmens sąskaitą iš vieneto sąskaitos banke.

2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais reklamos sąnaudoms, priskiriamoms ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, pagrįsti surašomi laisvos formos aktai, patvirtinti vieneto vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens, kuriuose nurodoma, kiek ir kokių reklamos sąnaudų patirta, neįskaitant tų atvejų, kai ūkinės operacijos esmė yra aiški iš vienetui pateiktų sąskaitų (pvz., kai sumokama už reklamą spaudoje, televizijoje, radijuje, įsigyjami reklaminiai skydai ir pan.).

Kai prizai išmokami grynais pinigais, jų vertė pripažįstama ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais tuo atveju, jeigu išmokėjimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

 

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. netenka galios LRV 2000-02-17 NUTARIMAS NR. 179 „DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

Todėl nuo 2022 m. gegužės 1 d. pats įmonės vadovas galės nustatyti reikalingas vidaus kontrolės priemones, parengtoje vidinėje tvarkoje nustatydamas taisykles dėl registrų bei dokumentų sudarymo, pasirašymo terminų.

Teises aktai