Reprezentacija (22 str. 2-5 d.)

Reprezentacinės sąnaudos - vieneto lėšos, kurias jis skiria naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenimis, išskyrus vieneto darbuotojus, akcininkus, savininkus bei kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus, užmegzti arba esamiems pagerinti. Reprezentacinės sąnaudos patiriamos konkrečių asmenų naudai.

Registracijos numeris KM0819

Ši informacija skelbiama:
Reprezentacija (22 str. 2-5 d.)

Aspektai

Komentarai

Kokios sąnaudos yra priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms?

 

Reprezentacines sąnaudas vienetai patiria, siekdami užmegzti naujus ryšius su potencialiais klientais, investuotojais, verslo partneriais, taip pat stiprinti ryšius su esamais klientais (verslo partneriais), tiek kitais vienetais, tiek fiziniais asmenimis (išskyrus savo darbuotojus, akcininkus, savininkus bei kontroliuojamus ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus).

Prie reprezentacinių sąnaudų priskiriamos fizinių asmenų, kurie atstovauja juridinius asmenis, arba asmenis, kurie verčiasi ūkine – komercine veikla neįregistravę vieneto (įsigijusių verslo liudijimus nuolatinių gyventojų):

 • kelionės;

 • apgyvendinimo;

 • vaišinimo (pobūvių, banketų);

 • kultūros renginių lankymo;

 • teiktinų suvenyrų pirkimo (gamybos);

 • kitos sąnaudos.

Apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį vieneto faktiškai patirtos medžioklės, žvejybos, plaukiojimo jachtomis, golfo, stovyklavimo išlaidos gali būti priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms (ankstesniais mokestiniais laikotarpiais tokios išlaidos nebuvo priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms).

Kokios sąnaudos nepriskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms?

 

Reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos ir laikomos neleidžiamais atskaitymais:

 • konkretiems asmenims suorganizuoto reprezentacinio renginio bei konkretiems asmenims suvenyrų įteikimo išlaidos, jeigu renginyje vienetą atstovavo tame vienete nedirbantys akcininkai arba pajininkai;

 • lėšos, skirtos verslo ryšiams su vieneto darbuotojais, akcininkais, savininkais, kontroliuojančiais bei kontroliuojamaisiais vienetais ir kontroliuojančiais nuolatiniais gyventojais užmegzti ar pagerinti.

Pastaba. Jeigu reprezentaciniuose renginiuose, kurių tikslas užmegzti naujus arba pagerinti esamus verslo ryšius su konkrečiais asmenimis, dalyvauja ir vieneto darbuotojai, akcininkai, savininkai, kontroliuojamus ar kontroliuojančius vienetus atstovaujantys asmenys ar kontroliuojantys nuolatiniai ar nenuolatiniai gyventojai, tai ir jiems tenkanti reprezentacinių sąnaudų dalis priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos azartinių lošimų išlaidos.

Apskaičiuojant ankstesnių, iki 2018 metais prasidėjusių mokestinių laikotarpių pelno mokestį, reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos medžioklės, žvejybos, plaukiojimo jachtomis, golfo, azartinių lošimų, stovyklavimo išlaidos.

Reprezentacinių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarka

Apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. reprezentacinių sąnaudų ir tokių atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 proc. vieneto pajamų per mokestinį laikotarpį.

Apskaičiuojant ankstesnių, iki 2018 metais prasidėjusių mokestinių laikotarpių pelno mokestį, iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 75 proc. reprezentacinių sąnaudų.

Kokie dokumentai reikalingi, kad reprezentacinės sąnaudos būtų priskirtos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

 

Reprezentacinės sąnaudos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams tuo atveju, jeigu jos pagrįstos dokumentais, kurie privalo turėti finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytą privalomą finansinės apskaitos dokumentų informaciją:

1. jeigu vienetas reprezentacijai naudoja savo paties produkciją ar teikiamas paslaugas laisvos formos dokumentais:

- iki 2022 m. balandžio 30 d. turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje privalomuosius rekvizitus

- nuo 2022 m. gegužės 1 d. dokumentais, turinčiais Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 7 straipsnyje nustatytą apskaitos dokumentams privalomą informaciją.

2. teisės aktų nustatytais dokumentais, patvirtinančiais prekių arba paslaugų įsigijimą, jeigu prekės arba paslaugos, naudojamos reprezentacijai, įgytos iš kitų ūkio subjektų.

Nurodytais atvejais reprezentacinėms sąnaudoms, priskiriamoms ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, pagrįsti surašomi laisvos formos aktai, patvirtinti —  iki 2022 m. balandžio 30 d. vieneto vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens parašais, nuo 2022 m. gegužės 1 d. vieneto vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens parašai nebūtini. Akte, kuriuo pagrindžiamos reprezentacinės sąnaudos, turi būti pateikta informacija, pagal kurią galima būtų nustatyti laikotarpį arba datą, turinį ir sumą. Pažymėtina tai, kad vienas iš informatyviausių šio dokumento rekvizitų yra ūkinės operacijos turinys, kuris nusako operacijos esmę. Tuo atveju, kai ūkinės operacijos esmė yra aiški iš vienetui už reprezentacinio pobūdžio paslaugas (prekes) pateiktų sąskaitų, tai reprezentacines sąnaudas pagrindžiantys minėti papildomi apskaitos dokumentai gali būti nesurašomi. Tokiu atveju reprezentacinės išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal reprezentacinių paslaugų (prekių) pirkimo dokumentą, jeigu pagal vadovo nustatytą reprezentacijos išlaidų vertinimo bei įforminimo tvarką jis patvirtina, kad šios išlaidos yra reprezentacinės.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0559

Ši informacija skelbiama:
Reprezentacija (22 str. 2-5 d.)

Situacija

Komentarai

Įmonė teikia konsultacines paslaugas. Patalpose, kuriose teikiamos konsultacinės paslaugos, naudojamas kavos aparatas, t. y. kava (arbata) gali vaišintis šių paslaugų gavėjai. Tokio pobūdžio išlaidos įvertinamos nustatant konsultacinių paslaugų kainą, tačiau kaip atskira paslauga (prekė) sąskaitoje už konsultacines paslaugas neišskiriama.

Įmonės kavos (arbatos) įsigijimo kaina bei kavos aparato nusidėvėjimo, eksploatavimo bei remonto sąnaudos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams (PMĮ 17 str.).

Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kava nemokamai vaišinasi įmonės darbuotojai.

Kavos aparato įsigijimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams (PMĮ 17 str.), o kavos (arbatos, cukraus) įsigijimo išlaidos – neleidžiamiems atskaitymams (PMĮ 31 str. 1 d. 13 p.).

Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kava (arbata) už užmokestį (monetas įmetus į kavos aparatą) vaišintis gali tiek įmonės darbuotojai, tiek klientai.

Įmonės kavos (arbatos) įsigijimo išlaidos bei kavos aparato nusidėvėjimo, eksploatavimo bei remonto sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams (PMĮ 17 str.).

Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kava (arbata) yra vaišinami tik reprezentacinių renginių svečiai.

Apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriama ne daugiau kaip 50 proc. tokių sąnaudų ir atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 proc. įmonės pajamų per mokestinį laikotarpį (viršijanti suma – neleidžiami atskaitymai) (PMĮ 22 str.).

Apskaičiuojant iki 2018 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokestį ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriama 75 proc. tokių sąnaudų, (viršijanti suma – neleidžiami atskaitymai) (PMĮ 22 str.).

Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kava (arbata) nemokamai gali vaišintis įmonės darbuotojai. Esant reikalui, kava yra vaišinami ir reprezentacinių renginių svečiai.

Kavos aparato įsigijimo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamoms atskaitymams (PMĮ 17 str.).

 

Kavos (arbatos, cukraus) įsigijimo išlaidos:

 • darbuotojams – priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams (PMĮ 31str. 1 d. 13 p.);

 • reprezentacijai (apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį) – ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriama ne daugiau kaip 50 proc. tokių sąnaudų ir atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 proc. įmonės pajamų per mokestinį laikotarpį (viršijanti suma – neleidžiami atskaitymai) (PMĮ 22 str.);

 • reprezentacijai (apskaičiuojant iki 2018 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokestį) – ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriama ne daugiau 75 proc. sąnaudų (viršijanti suma – neleidžiami atskaitymai) (PMĮ 22 str.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0817

Ši informacija skelbiama:
Reprezentacija (22 str. 2-5 d.)

Konkretiems asmenims atminimui įteikiamų daiktų (suvenyrų, knygų ir pan.) įsigijimo išlaidos gali būti laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis tuo atveju, jei minėtieji daiktai yra reprezentatyvūs (pvz., ant tų daiktų gali būti vieneto simbolis, pavadinimas, prekinis ženklas arba tai gali būti knyga apie Lietuvą).

Taip pat tai gali būti smulkios verslo dovanos, pvz., parkeriai, kanceliarinės prekės, gėlių puokštės, dovanų kuponai. Tokių daiktų išlaidos gali būti priskiriamos reprezentacinėms išlaidoms ir tais atvejais kai neorganizuojamas reprezentacinis renginys.

Tačiau tai negali būti butai, automobiliai ir pan., nes tokio turto įteikimas iš esmės neatitinka reprezentacijos sąvokos.

Konkretus asmuo – fizinis asmuo, kuris atstovauja juridinius asmenis, arba asmuo, kuris verčiasi ūkine komercine veikla neįregistravęs vieneto (įsigiję verslo liudijimus nuolatiniai gyventojai).

Teises aktai