Tarifai

Informacija apie taikomus gyventojų pajamų mokesčio tarifus yra pateikiama lentelėje:

2019 metai ir vėlesni mokestiniai laikotarpiai

20 proc.

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis, neviršijanti**:

 • 120 VDU* (2019 m.)

 • 84 VDU* (2020 m.)

 • 60 VDU* (2021 m. ir vėlesniais)

27 proc. (2019 m.)

 

32 proc. (2020 m. ir vėlesniais)

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis, viršijanti**:

 • 120 VDU* (2019 m.)

 • 84 VDU* (2020 m.)

 • 60 VDU* (2021 m. ir vėlesniais)

15 proc.

2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ir vėliau

(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

15 proc.

Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos

(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

15 proc.

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai)

(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

15 proc. (atėmus mokesčio kreditą)

Individualios veiklos pajamos

5 proc.

Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus neviršijanti:

 • 120 VDU* (2019 m. ir vėlesniais)

20 proc.

Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus viršijanti:

 • 120 VDU* (2019 m. ir vėlesniais )

20 proc.

Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m.), 84  VDU*  (2020 m.), 60 VDU* (2021 m. ir vėlesniais):

 • tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su jomis

 • iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautų autorinių atlyginimų

 • mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų

27 proc. (2019 m.)

 

32 proc. (2020 m. ir vėlesniais)

Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis, viršijanti 120 VDU* (2019 m.), 84 VDU* (2020 m.), 60 VDU* (2021 m. ir vėlesniais):

 • tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su jomis

 • iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautų pajamų pagal autorines sutartis

 • mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų

15 proc.

Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal civilinę (paslaugų) sutartį) dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėlesniais):

 • palūkanų

 • autorinių atlyginimų ne iš darbdavio

 • iš turto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn)

 • iš turto nuomos

 • honorarų

 • azartinių lošimų laimėjimų

 • dovanų, prizų ne iš darbdavio , ir kt.

20 proc.

Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal civilinę (paslaugų) sutartį) dalis, viršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėlesniais):

 • palūkanų

 • autorinių atlyginimų ne iš darbdavio

 • iš turto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn)

 • atliekų (išskyrus iš individualios veiklos) pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn)

 • iš turto nuomos

 • honorarų

 • azartinių lošimų laimėjimų

 • dovanų, prizų ne iš darbdavio ir kt.

Fiksuoto dydžio

Pajamos, gautos įsigijus verslo liudijimą

* VDU- vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti

2024 m. 1 VDU – 1 902,70  Eur60 VDU114 162 Eur;  120 VDU228 324 Eur.

2023 m. 1 VDU – 1684,90 Eur60 VDU101 094 Eur;  120 VDU202 188 Eur.

2022 m. : 1 VDU –1504,10  Eur; 60 VDU – 90 246 Eur; 120 VDU – 180 492 Eur.

2021 m.: 1 VDU – 1 352,70 Eur; 60 VDU – 81 162 Eur; 120 VDU – 162 324 Eur.
2020 m.: 1 VDU – 1 241,40 Eur; 84 VDU – 104 277,60 Eur; 120 VDU – 148 968 Eur.
2019 m.: 1 VDU – 1 136,20 Eur; 120 VDU – 136 344 Eur.

 

** 120 VDU/84VDU/60 VDU viršijanti / neviršijanti pajamų dalis apskaičiuojama nuo bendros šių metinių pajamų sumos:

 • susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (apskaičiuotos už 2018 m. ar ankstesnius metus   neįskaitomos),

 • tantjemų ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete,

 • gautų iš darbdavio pagal autorines sutartis,

 • mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų.

Registracijos numeris KM1716

Ši informacija skelbiama:
Tarifai (6 str.)

Taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.
Taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą – 
atliekų pardavimo pajamų daliai (kartu su kitomis apmokestinamosiomis pajamomis ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių), viršijančiai 120 VDU* per metus.
Į metinę tokių pajamų sumą (120 VDU) neįskaičiuojamos:

 • pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai),

 • individualios veiklos pajamos,

 • tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete,

 • iš darbdavio gauti autoriniai atlyginimai,

 • mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2024 m. 1 VDU - 1902,70; 120 VDU - 228324. 2023 m. 1 VDU - 1684,90; 120 VDU - 202188. 2022 m. 1 VDU -1504,10; 120 VDU- 180492. 2021 m. 1 VDU -1352,70; 120 VDU- 162324. 2020 m. 1 VDU -1241,40; 120 VDU - 148968. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1722

Ši informacija skelbiama:
Tarifai (6 str.)

Reikės, jeigu autorinis atlyginimas bus gautas iš darbdavio. Pajamų mokestį (papildomus 12 proc.) reikės sumokėti 2024 m. nuo 60 VDU* - 114162 Eur, 2023 m. nuo 60 VDU* - 101094 Eur, 2022 m. nuo 60 VDU* (90246 Eur), 2021 m. nuo 60 VDU* (81162 Eur),  2020 m. nuo 84 VDU* (104 277,60 Eur) viršijančios darbo užmokesčio (neįskaitant apskaičiuoto už 2018 m. ar ankstesnius metus) ir autorinio atlyginimo sumos.

Nereikės, jeigu didesnė nei 2021 m. ir vėlesniaias 60 VDU, 2020 m. 84 VDU pajamų suma susidarys kartu su autoriniu atlyginimu, gautu ne iš darbdavio (pavyzdžiui, 2020 m. darbo užmokestis – 70 VDU, o autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio, – 60 VDU).
*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2024 m. 1 VDU - 1902,70 Eur;  2023 m. 1 VDU - 1684,90 Eur; 2022 m. 1 VDU –1504,10 Eur;  2021 m. 1 VDU –1352,70 Eur; 2020 m. 1 VDU - 1 241,40 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1727

Ši informacija skelbiama:
Tarifai (6 str.)

Autoriniams atlyginimams, gautiems ne iš darbdavio:

15 proc. – autorinių atlyginimų daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*,

20 proc. – autorinių atlyginimų daliai, kuri kartu su pajamomis ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) viršija 120 VDU per metus.
Į metinę tokių pajamų sumą (120 VDU) neįskaičiuojamos:

 • pajamos iš paskirstytojo pelno,

 • individualios veiklos pajamos,

 • tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,

 • mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautos pajamos.

Autoriniams atlyginimams, gautiems iš darbdavio:

20 proc. – autorinių atlyginimų daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*(2019 m.), 84 VDU* (2020 m.), 60 VDU* (2021 m. ir vėlesniais).,

32 proc. (2020 m. ir vėlesniais), 27 proc. (2019 m.) – autorinių atlyginimų daliai, kuri kartu su:

 • pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),

 • tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,

 • mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautomis pajamomis viršija 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m. ir vėlesniais).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur. 2020 m. 1 VDU - 1241,40 Eur; 120 VDU - 148968 Eur; 84 VDU - 104277,60. 2021 m. 1 VDU - 1352,70 Eur; 120 VDU - 162324 Eur; 60 VDU - 81162 Eur. 2022 m. 1 VDU - 1504,10 Eur; 120 VDU - 180492 Eur; 60 VDU - 90246 Eur. 2023 m. 1 VDU - 1684,90 Eur; 120 VDU - 202188 Eur; 60 VDU - 101094 Eur. 2024 m. 1 VDU - 1902,70 Eur; 120 VDU - 228324 Eur; 60 VDU - 114162 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1729

Ši informacija skelbiama:
Tarifai (6 str.)

15 proc. – už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautoms pajamoms, per metus neviršijančioms 120 VDU*;
20 proc. – už vadovavimą MB išmokamo atlygio daliai, kuri kartu su pajamomis ne iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių viršija 120 VDU per metus.
Į 120 VDU sumą neįskaičiuojama:

 • pajamos iš paskirstytojo pelno,

 • individualios veiklos pajamos,

 • tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,

 • autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2024 m. 1 VDU - 1902,70; 120 VDU - 228324. 2023 m. 1 VDU - 1684,90; 120 VDU - 202188. 2022 m. 1 VDU -1504,10; 120 VDU- 180492. 2021 m. 1 VDU -1352,70; 120 VDU- 162324. 2020 m. 1 VDU -1241,40; 120 VDU - 148968. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1745

Ši informacija skelbiama:
Tarifai (6 str.)

20 proc. – MB vadovo pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto atlygio daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU* (2019 m.), 84 VDU* (2020 m.), 60 VDU* (2021 m. ir vėlesniais),

32 proc. (2020 m. ir vėlesniais) 27 proc. (2019 m.) – pajamų daliai, kuri kartu su:

 • pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),

 • iš darbdavio gautais autoriniais atlyginimais,

 • tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete viršija 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m. ir vėlesniais).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur2020 m. 1 VDU - 1241,40 Eur; 120 VDU - 148968 Eur; 84 VDU - 104277,60 Eur. 2021 m. 1 VDU - 1352,70 Eur; 120 VDU - 162324 Eur; 60 VDU - 81162 Eur. 2022 m. 1 VDU - 1504,10 Eur; 120 VDU - 180492 Eur; 60 VDU - 90246 Eur. 2023 m. 1 VDU - 1684,90 Eur; 120 VDU - 202188 Eur; 60 VDU - 101094 Eur. 2024 m. 1 VDU - 1902,70 Eur; 120 VDU - 228324 Eur; 60 VDU - 114162 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2100

Ši informacija skelbiama:
Tarifai (6 str.)

20 proc. - iš MB paimtai sumai, priskirtai su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir deklaruotai 02 kodu, neviršijančiai sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir mokamos MB nario valstybinio socialinio draudimo įmokos. Tokioms pajamoms taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD).

32 proc. (2020 m. ir vėlesniais), 27 proc. (2019 m.) - pajamų daliai, kuri kartu su:

 • pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),

 •  autoriniais atlyginimais, gautais iš darbdavio,

 • tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete

 • viršija 120 VDU* (2019 m.), 84 VDU* (2020 m.), 60 VDU* (2021 m. ir vėlesniais).

*VDU - vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU - 136344 Eur. 2020 m. 1 VDU - 1241,40 Eur; 120 VDU - 148968 Eur. 84 VDU - 104277,60 Eur. 2021 m. 1 VDU - 1352,70 Eur; 120 VDU - 162324 Eur; 60 VDU - 81162 Eur. 2022 m. 1 VDU - 1504,10 Eur; 120 VDU - 180492 Eur; 60 VDU - 90246 Eur. 2023 m. 1 VDU - 1684,90 Eur; 120 VDU - 202188 Eur; 60 VDU - 101094 Eur. 2024 m. 1 VDU - 1902,70 Eur; 120 VDU - 228324 Eur; 60 VDU - 114162 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2040

Ši informacija skelbiama:
Tarifai (6 str.)

Į 120 VDU* sumą 15 ir (ar) 20 proc. GPM taikymo tikslu yra įskaičiuojamos tokios apmokestinamosios pajamos:

už parduotą ne individualios veiklos turtą ir individualiai veiklai priskirtą nekilnojamąją pagal prigimtį daiktą (įskaitoma pajamų suma, sumažinta to  turto įsigijimo kaina ir su perleidimu susijusiais privalomais mokėjimais),

 • visa pajamų suma, gauta už parduotas atliekas,
 • autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio,
 • honorarai,
 • nuomos pajamos (ne iš individualios veiklos),
 • palūkanos,
 • gyventojo surinktų miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) pardavimo pajamų dalis, viršijanti 3000 Eur per metus,
 • dovanų iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių) suma (vertė), viršijanti 2500 eurų per metus,
 • iš juridinių asmenų (ne iš darbdavio) gautos dovanos (išskyrus neviršijančias 100 eurų vertės nepinigines dovanas),
 • kitos apmokestinamosios pajamos (išskyrus tantjemas bei atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio gautus autorinius atlyginimus, mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautas pajamas, pajamas iš paskirstytojo pelno, individualios veiklos pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas).

Įskaičiuojamos ir tos užsienio valstybėje gautos ir joje apmokestintos pajamos, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje.

Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą neįskaičiuojamos, nes jos jau yra apmokestintos įsigyjant verslo liudijimą.

*VDU - vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2024 m. 1 VDU - 1902,70; 120 VDU - 228324. 2023 m. 1 VDU - 1684,90; 120 VDU - 202188. 2022 m. 1 VDU -1504,10; 120 VDU- 180492. 2021 m. 1 VDU -1352,70; 120 VDU- 162324. 2020 m. 1 VDU -  1241,40 Eur; 120 VDU - 148968. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU - 136344 Eur.

Teises aktai