Registracijos numeris KM1381

Ši informacija skelbiama:
Užsienio vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313)

Aspektas

Komentaras

Kas teikia?

  1. Pelno mokestį išskaičiuojantys Lietuvos asmenys, kurie nuo užsienio mokesčių mokėtojams išmokėtų sumų išskaičiuoja pelno mokestį.

  2. Užsienio vienetai, ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje gavę pajamų:

  • už Lietuvoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą; arba

  • už Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba už tokio turto nuomą; ir

  • tokios pajamos yra gaunamos iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo arba iš kito užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje.

Užsienio vienetas, prieš pateikdamas deklaraciją, turi įsiregistruoti Mokesčių mokėtojų registre.

Terminas

Ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, per kurį buvo išmokėtos arba gautos šioje lentelėje aptariamos išmokos arba pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1380

Ši informacija skelbiama:
Užsienio vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313)

Jeigu vadovaujantis tarptautinėmis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis, užsienio vienetams išmokamos sumos neapmokestinamos, deklaracija FR0313 taip pat turi būti pateikiama.

Atitinkamuose deklaracijos langeliuose, kuriuose turi būti nurodomas mokesčio tarifas ir išskaičiuoto mokesčio suma, įrašomi nuliai (0).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1385

Ši informacija skelbiama:
Užsienio vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313)

Jeigu pelno mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokantis sumas užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui, išskaičiuodamas mokestį prie pajamų šaltinio taiko tokioje sutartyje numatytas lengvatas (t. y. taiko mažesnį negu mokesčių įstatymuose nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuoja mokesčio), tai jis privalo turėti tokio užsienio vieneto prašymą sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą.

Užpildytas DAS-1 formos egzempliorius lieka Lietuvos asmeniui, išmokėjusiam sumas užsienio vienetui ir pateikiamas mokesčių administratoriui pareikalavus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1389

Ši informacija skelbiama:
Užsienio vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313)

Jeigu pelno mokestį išskaičiuojantis asmuo išmoka sumas užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui ir neturi FR0021 (DAS-1) formos, tačiau iš pervestos sumos pelno mokesčio neišskaičiavo, o šį mokestį sumokėjo iš savo lėšų, mokestį išskaičiuojantis asmuo, gavęs to užsienio vieneto DAS-1 formą, gali kreiptis dėl visos permokėto pelno mokesčio sumos arba jos dalies sugrąžinimo.

Tokiu atveju pelno mokestį išskaičiuojantis asmuo mokesčių administratoriui kartu su užpildyta prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką forma turi pateikti patikslintą deklaraciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1382

Ši informacija skelbiama:
Užsienio vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313)

Kai užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje gauna pajamų už Lietuvoje vykdomą atlikėjų ir / ar sporto veiklą ir / ar parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje, tokios jo pajamos turi būti apmokestinamos be atskaitymų jas išmokant ir taikant 15 proc. mokesčio tarifą. Šiuo atveju mokestį prie pajamų šaltinio privalo išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti išmokas išmokėjęs asmuo.

Užsienio vienetas, nuo kurio aukščiau nurodytų pajamų buvo išskaičiuotas mokestis, turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių dėl sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo. Šiuo atveju pelno mokestis būtų apskaičiuojamas nuo turto vertės padidėjimo pajamų ar veiklos Lietuvoje apmokestinamojo pelno.

Teises aktai