Registracijos numeris KM0755

Ši informacija skelbiama:
VMI sprendimų ir veiksmų apskundimas (144-160 str.)

Aspektas

Komentarai

AVMI sprendimų dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimų, pagal kuriuos mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, sprendimų atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), sprendimų neatleisti nuo baudų ir / ar delspinigių mokėjimo

Jei tokį sprendimą priėmė AVMI, jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, skundą pateikiant VMI per AVMI, priėmusią sprendimą.

 

AVMI gautą mokesčių mokėtojo skundą ir jam nagrinėti reikiamą medžiagą per 3 darbo dienas privalo pateikti VMI.

Kuriuos AVMI veiksmus turi teisę apskųsti mokesčių mokėtojas?

Mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti bet kuriuos AVMI (jo pareigūno) veiksmus, t. y., sprendimus, nepriklausomai nuo to, kokia forma jie yra įforminti (pažyma, nurodymu, raginimu, nutarimu ir kt.) arba neveikimą, t. y., atitinkamo klausimo nagrinėjimo vilkinimą, sprendimo per įstatymo nustatytą terminą nepriėmimą ir pan.

 

Skundus dėl AVMI (jo pareigūno) veiksmų ar jų neatlikimo nagrinėja Apygardos administracinis teismas pagal atsakovo buvimo vietą (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio administracinis teismas).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0728

Ši informacija skelbiama:
VMI sprendimų ir veiksmų apskundimas (144-160 str.)

VMI sprendimai dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimai, pagal kuriuos mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, sprendimai atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), sprendimai neatleisti nuo baudų ir / ar delspinigių mokėjimo ir VMI atlikti mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos įskaitymai gali būti skundžiami tokia tvarka:

 1. jei tokį sprendimą priėmė AVMI, jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, skundą pateikiant VMI per AVMI, priėmusiai sprendimą

 2. jei tokį sprendimą priėmė VMI, jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, skundą pateikiant Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  (toliau — MGK) per VMI.

VMI sprendimai dėl mokestinio ginčo (priimti ikiteismine tvarka nagrinėjant skundą dėl atitinkamo aukščiau nurodyto AVMI sprendimo) gali būti skundžiami nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, skundą pateikiant, pasirinktinai, MGK (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) per VMI (Vasario 16-sios g. 14, 01514 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

Mokestinius ginčus nagrinėja VMI, MGK (ikiteisminės mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos) ir teismas.

Kiti ginčai tarp mokesčių mokėtojo ir VMI yra nelaikomi mokestiniais ginčais. Kiti VMI sprendimai, kuriems netaikoma nustatyta mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka, gali būti skundžiami Ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir / ar Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0727

Ši informacija skelbiama:
VMI sprendimų ir veiksmų apskundimas (144-160 str.)

VMI sprendimų, kuriuos apskundus kiltų kitas (ne mokestinis) ginčas (gali būti ginčas ir dėl mokesčių, bet kai tai — ne mokestinis ginčas), nuo 2018-01-01 galiojančiomis Ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nuostatomis, ikiteismine tvarka nagrinėja Lietuvos administracinių ginčų komisija ir jos teritoriniai padaliniai (Kauno apygardos skyrius, Klaipėdos apygardos skyrius, Panevėžio apygardos skyrius ir Šiaulių apygardos skyrius).

Nuo 2018-01-01 vietoj iki tol veikusių 5 apygardų administracinių teismų veikia 2 apygardų administraciniai teismai: Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos administracinis teismas, turintis Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio rūmus.

Kai byla yra teisminga iš teismo rūmų sudarytam teismui, skundas (prašymas, pareiškimas) šiam teismui paduodamas bet kuriuose šio teismo rūmuose, o kiti procesiniai dokumentai — teismo rūmuose, į kuriuos paskirtam teisėjui ar teisėjams paskirta nagrinėti byla. Tačiau pažymėtina, kad nepaisant to, jog skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas bet kuriuose rūmuose, yra būtina patį procesinį dokumentą adresuoti konkretiems rūmams, vadovaujantis bylų teismingumo taisyklėmis.

Jei sprendimą priėmė VMI, jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos teritoriniam padaliniui, esančiam atitinkamos VMI veiklos teritorijoje arba tam apygardos administraciniam teismui, kurio veiklos teritorijoje yra VMI, priėmusios tą sprendimą, buveinė, t. y.:

 1. jei sprendimą priėmė Vilniaus AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius);

 2. jei sprendimą priėmė Kauno AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Kauno apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8 A, 44312 Kaunas);

 3. jei sprendimą priėmė Klaipėdos AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda);

 4. jei sprendimą priėmė Panevėžio AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys);

 5. jei sprendimą priėmė Šiaulių AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) arba Šiaulių apygardos administraciniam teismui (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0740

Ši informacija skelbiama:
VMI sprendimų ir veiksmų apskundimas (144-160 str.)

Aspektas

Komentarai

Skundo padavimo VMI terminai ir tvarka

VMI nagrinėja mokestinius ginčus, kurie kyla tarp mokesčių mokėtojo ir AVMI.

 

Skundas VMI paduodamas raštu per AVMI ne vėliau kaip per 20 dienų nuo AVMI skundžiamo sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Reikalavimai skundo mokestiniame ginče turiniui

 1. Skunde, paduodamame mokestiniame ginče, turi būti nurodyta:

 • mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas), adresas;

 • skundžiamas sprendimas, jo surašymo data;

 • aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai;

 • skundo pareiškėjo reikalavimas.

 1. Skundas turi būti pasirašytas mokesčių mokėtojo (jo atstovo);

 2. Mokesčių mokėtojas privalo pateikti VMI visus dokumentus (ne valstybine kalba įformintų dokumentų autentifikuotus vertimus į valstybinę kalbą) ir įrodymus, kuriais grindžia savo nesutikimą su AVMI sprendimu ir savo reikalavimą.

Nurodytų dokumentų ir įrodymų nepateikęs mokesčių mokėtojas praranda teisę jais remtis tolesnio ginčo nagrinėjimo ikiteisminėje mokestinį ginčą nagrinėjančioje institucijoje metu, išskyrus atvejus, kai apie negalimumą juos pateikti (nurodant svarbias to priežastis) buvo nurodyta pateiktame mokesčių mokėtojo skunde ar VMI, neturėdama pagrindo, atsisakė priimti mokesčių mokėtojo pateiktus dokumentus ir įrodymus.

Ar gali VMI atnaujinti skundo padavimo terminą?

Skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas VMI sprendimu pagal mokesčio mokėtojo pateiktą prašymą.

 

Jeigu skundo padavimo terminas praleistas dėl priežasčių, kurias VMI pripažįsta svarbiomis (pvz., mokėtojo ar jo atstovo liga, tarnybinė komandiruotė, šeimos nario ar artimo giminaičio mirtis, „force majeure“ aplinkybės ir kt.), šis terminas gali būti atnaujintas.

 

Kartu su prašymu atnaujinti skundo padavimo terminą turi būti paduodamas ir skundas, kurio padavimo terminas yra praleistas.

Per kiek laiko VMI privalo išnagrinėti mokesčių mokėtojo skundą ir priimti sprendimą?

 

VMI turi priimti sprendimą dėl skundo dėl mokestinio ginčo per 30 dienų nuo jo gavimo dienos.

 

Šis terminas VMI prie FM sprendimu gali būti pratęstas iki 60 dienų, jeigu skundui nagrinėti reikia papildomo tyrimo. Apie tai turi būti raštu pranešta skundą padavusiam mokesčių mokėtojui.

Kuriuos VMI veiksmus turi teisę apskųsti mokesčių mokėtojas?

Mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti bet kuriuos VMI (jo pareigūno) veiksmus, t. y. sprendimus, nepriklausomai nuo to, kokia forma jie yra įforminti (pažyma, nurodymu, raginimu, nutarimu ir kt.) arba neveikimą, t. y. atitinkamo klausimo nagrinėjimo vilkinimą, sprendimo per įstatymo nustatytą terminą nepriėmimą ir pan.).

 

VMI (jo pareigūno) sprendimai gali būti skundžiami ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – MGK), skundą paduodant per VMI.

 

VMI sprendimai dėl mokestinio ginčo (priimti ikiteismine tvarka nagrinėjant skundą dėl atitinkamo AVMI sprendimo) gali būti skundžiami ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, skundą pateikiant, pasirinktinai, MGK per VMI arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0733

Ši informacija skelbiama:
VMI sprendimų ir veiksmų apskundimas (144-160 str.)

Aspektas

Komentarai

Skundo padavimo MGK tvarka ir terminai

Mokestinių ginčų komisija (toliau — MGK) nagrinėja mokestinius ginčus, kurie kyla tarp mokesčių mokėtojo ir VMI.

Skundas MGK paduodamas raštu per VMI ne vėliau kaip per 20 dienų nuo VMI sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

VMI per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos parengia mokestinio ginčo bylą ir perduoda ją MGK.

Jeigu mokesčių mokėtojas laiku negavo VMI sprendimo, jis turi teisę pateikti skundą MGK per 20 dienų nuo termino VMI sprendimui dėl mokestinio ginčo priimti pasibaigimo dienos.

 Skundo pateikimo būdai
 • Elektroniniu būdu per Mano VMI sistemą;
 • Tiesiogiai;
 • Paštu, adresu Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius

 Kokius duomenis reikia nurodyti skunde?

Skunde, kuris teikiamas MGK, turi būti nurodyta:

 • mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas), adresas;
 • skundžiamas sprendimas, jo surašymo data;
 • aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, ir tai patvirtinantys įrodymai;
 • skundo pareiškėjo reikalavimas.

Mokesčių mokėtojas privalo pateikti centriniam mokesčių administratoriui visus dokumentus (ne valstybine kalba įformintų dokumentų autentikuotus vertimus į valstybinę kalbą) ir įrodymus, kuriais grindžia savo nesutikimą su mokesčių administratoriaus sprendimu ir savo reikalavimą. Nurodytų dokumentų ir įrodymų nepateikęs mokesčių mokėtojas praranda teisę jais remtis tolesnio ginčo nagrinėjimo ikiteisminėje mokestinį ginčą nagrinėjančioje institucijoje metu, išskyrus atvejus, kai apie negalimumą juos pateikti (nurodant svarbias to priežastis) buvo nurodyta pateiktame mokesčių mokėtojo skunde ar mokesčių administratorius, neturėdamas pagrindo, atsisakė priimti mokesčių mokėtojo pateiktus dokumentus ir įrodymus.

Skundas turi būti pasirašytas mokesčių mokėtojo (jo atstovo). Skundo formą rasite čia.

Per kiek dienų nuo skundo gavimo dienos MGK priima sprendimą?

MGK sprendimą dėl skundo dėl mokestinio ginčo priima per 60 dienų nuo skundo gavimo dienos. Mokesčių mokėtojo prašymu šis terminas MGK sprendimu gali būti sutrumpinamas iki 30 dienų. Apie tai turi būti raštu pranešta skundą padavusiam mokesčių mokėtojui bei VMI.

Skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimo sustabdymas

Skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimą galima sustabdyti, jeigu:

 1. priimamas sprendimas visiškai ar iš dalies priklauso nuo tam tikrų juridinių faktų buvimo ar nebuvimo, kurie dar turi būti nustatyti teismo ar teisėsaugos institucijos arba užsienio valstybės įstaigos ar institucijos (pvz., mokesčių mokėtojui ar kitam asmeniui yra iškelta baudžiamoji byla, kurioje nustatinėjamas atitinkamas faktas, su kuriuo tiesiogiai siejamas mokesčių mokėtojo apmokestinimo klausimas ir kt.). Skundo ar jo dalies dėl mokestinio ginčo nagrinėjimas sustabdomas, iki ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija sužinos, kad minėta įstaiga ar institucija nustatė tokio fakto buvimą ar nebuvimą.

 2. jei dėl ginčijamų sumų yra pradėtos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse, Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatyme, Konvencijoje 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną arba Daugiašalėje konvencijoje. Nagrinėjimas sustabdomas iki šioje dalyje nurodytų procedūrų užbaigimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0759

Ši informacija skelbiama:
VMI sprendimų ir veiksmų apskundimas (144-160 str.)

Mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su VMI arba Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau — MGK) sprendimu dėl mokestinio ginčo, turi teisę jį apskųsti teismui. Skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimo dėl mokestinio ginčo nagrinėjami pirmosios instancijos administraciniame teisme.

Apskųsti MGK sprendimą dėl mokestinio ginčo taip pat turi teisę VMI, tačiau tik tuo atveju, kai VMI ir MGK, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas.

Centrinis mokesčių administratorius Mokestinių ginčų komisijos sprendimą teismui, taip pat teismo sprendimą aukštesnės instancijos teismui skundžia atsižvelgdamas į LR finansų ministro patvirtintus sprendimų dėl mokestinių ginčų apskundimo ekonominio tikslingumo kriterijus.

Skundas teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po VMI arba MGK sprendimo įteikimo dienos.

Skundai dėl VMI arba MGK sprendimo dėl mokestinio ginčo nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0761

Ši informacija skelbiama:
VMI sprendimų ir veiksmų apskundimas (144-160 str.)

Aspektas

Komentarai

Kada gali būti atnaujintas mokestinių ginčų bylų procesas?

Procesas gali būti atnaujinamas, kai:

 1. naujai paaiškėja esminės aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių mokėtojui mokestinio ginčo nagrinėjimo metu;

 2. įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti melagingi liudytojo parodymai, melaginga eksperto išvada, neteisingas vertimas, dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas;

 3. įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos asmenų veikos nagrinėjant mokestinį ginčą;

 4. panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas ar nuosprendis, kuris buvo pagrindas priimti skundžiamą sprendimą;

 5. mokesčių mokėtojas buvo neveiksnus ir nebuvo atstovaujamas atstovo pagal įstatymą (šis pagrindas gali būti taikomas tik fiziniams asmenims);

 6. mokestinį ginčą išnagrinėjo neteisėtos sudėties Mokestinių ginčų komisija (toliau —MGK);

 7. pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą;

 8. panaikinamas kaip neteisėtas teisės aktas, kuriuo remiantis buvo priimtas šis sprendimas;

 9. būtina užtikrinti vienodą mokestinių ginčų nagrinėjimo praktiką.

Prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti mokesčių mokėtojas.

Kurioms institucijoms gali būti paduodamas prašymas dėl mokestinio ginčo bylų proceso atnaujinimo?

Prašymas dėl mokestinio ginčo proceso atnaujinimo paduodamas:

 1. VMI — kai jos arba AVMI sprendimas mokestinio ginčo byloje buvo galutinis;

 2. MGK — kai galutinį sprendimą mokestinio ginčo byloje priėmė MGK.

Kokios yra prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminio atnaujinimo sąlygos ir tvarka?

Prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas.

 

Asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo, kuris nebuvo apskųstas, apskundimo termino pabaigos.

 

Prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti paduodamas, jeigu nuo sprendimo, kuris nebuvo apskųstas, apskundimo termino pabaigos praėjo daugiau kaip 5 metai.

Kokie dokumentai pateikiami, teikiant prašymą atnaujinti mokestinių ginčų procesą?

Teikiant prašymą atnaujinti mokestinių ginčų procesą pateikiami tokie dokumentai:

 1. proceso atnaujinimo pagrindo buvimą pagrindžiantys įrodymai (MAĮ 160 str. 2 d.);

 2. nustatytu terminu neapskųsto mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos (AVMI, VMI arba MGK) sprendimo nuorašas.

Teises aktai