Mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos

Mokesčių mokėtojų pareigos

Mokesčių mokėtojas privalo:

 1. laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę;
 2. bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, vykdyti jo teisėtus nurodymus ir netrukdyti įgyvendinti įstatymų suteiktų teisių;
 3. teisės aktų nustatyta tvarka įsiregistruoti mokesčių mokėtoju, laiku pranešti apie pasikeitusius mokesčių mokėtojų registre esančius duomenis;
 4. teisingai apskaičiuoti mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais;
 5. laiku pateikti mokesčių deklaracijas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus;
 6. teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos dokumentus ir registrus, taip pat kitus dokumentus;
 7. sudaryti mokesčių administratoriui patikrinimui atlikti reikiamas sąlygas, kai patikrinimas atliekamas nuvykus pas mokesčių mokėtoją;
 8. pateikti mokesčių administratoriui visus patikrinimui atlikti reikiamus dokumentus, kompiuteriu tvarkomos apskaitos duomenis bei kitą informaciją;
 9. Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose privalo pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo arba uždarymo dienos. Fiziniai asmenys apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose privalo pranešti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais;
 10.  pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sudarytus sandorius, kurie atitinka visas šias sąlygas:
 • gyventojas pagal sudarytus sandorius gauna lėšų (įskaitant pasiskolintas) iš fizinių arba užsienio juridinių asmenų (toliau šiame straipsnyje – asmuo);
 • asmens gyventojui per vienus kalendorinius metus grynaisiais pinigais sumokėta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija 15 000 eurų;
 • sandoriai nėra notarinės formos;
 • gyventojas pagal sandorius negauna pajamų, kurios mokesčių administratoriui yra deklaruotos kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.
 1. pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų duomenis;
 2. pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai važtaraščių ir kitų prekių gabenimo dokumentų duomenis;
 3. fiksuoti atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, – superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenis ir teikti šiuos duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 4. atlikti kitas Mokesčių administravimo ir kituose įstatymuose bei jų lydimuosiuose teisės aktuose numatytas pareigas.

TEISINĖ INFORMACIJA 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 straipsnis.

Mokesčių mokėtojų teisės

Mokesčių administratorius (jo pareigūnas) atlikdamas jam pavestas funkcijas, privalo nepažeisti mokesčių mokėtojų teisių. Mokesčių mokėtojas turi teisę:

 1. iš mokesčių administratoriaus gauti nemokamą informaciją apie mokesčius, jų lengvatas, informaciją apie galiojančius mokesčių teisės aktus bei kitą informaciją, reikalingą jo mokestinėms prievolėms vykdyti;
 2. gauti konsultacijas mokesčių mokėjimo klausimais;
 3. reikalauti laiku grąžinti (įskaityti) mokesčio permokas;
 4. asmeniškai dalyvauti arba būti atstovaujamas (jei įstatymai tokio atstovavimo tiesiogiai nedraudžia) savo atstovo pagal įstatymą ar įgalioto atstovo esant santykių su mokesčių administratoriumi, taip pat mokestinį ginčą nagrinėjančiose institucijose;
 5. dalyvauti mokestinio patikrinimo procese;
 6. teikti paaiškinimus ir atsikirtimus dėl patikrinimo akto;
 7. gauti sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, taip pat visus kitus dėl jo priimtus mokesčių administratoriaus sprendimus, susijusius su mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžiu;
 8. nevykdyti neteisėtų mokesčių administratoriaus nurodymų, įskaitant teisę atsisakyti pateikti informaciją, jei nurodymas pateikiamas dėl duomenų, kuriais mokesčių mokėtojas nedisponuoja ir pagal galiojančius teisės aktus kaupti neprivalo;
 9. reikalauti, kad mokesčių administratorius, atlikdamas administravimo veiksmus mokesčių mokėtojo atžvilgiu, tiksliai laikytųsi mokesčių teisės aktuose numatytų procedūrų ir neviršytų jam suteiktų įgaliojimų;
 10. reikalauti užtikrinti informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą;
 11. reikalauti atlyginti neteisėta mokesčių administratoriaus veika padarytą turtinę ir neturtinę žalą;
 12. įstatymų nustatyta tvarka apskųsti bet kokį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą ar jo neatlikimą;
 13. tvarkyti mokesčių apskaičiavimo teisingumui pagrįsti reikalingus asmens duomenis; 
 14. pareikšti savo požiūrį dėl mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų, kurie grindžiami automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir reikalauti, kad tokius sprendimus peržiūrėtų ir motyvuotus paaiškinimus dėl jų pateiktų ar juos pakeistų tam įgaliotas mokesčių administratoriaus pareigūnas;
 15. naudotis kitomis Mokesčių administravimo ir kitų įstatymų bei jų lydimųjų teisės aktų suteiktomis teisėmis, pavyzdžiui:
 • kreiptis į mokesčių administratorių dėl sprendimo atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimo terminą;
 • kreiptis į mokesčių administratorių dėl sprendimo išdėstyti mokestinę nepriemoką;
 • kreiptis dėl atleidimo nuo baudų ir delspinigių;
 • susitarti su mokesčių administratoriumi dėl mokesčio dydžio;
 • patikslinti mokesčio deklaraciją;
 • pateikti prašymą pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą;
 • pateikti prašymą laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo;
 • pateikti prašymą dėl mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo ar įskaitymo;
 • pateikti prašymą pritarti jo siūlomam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui.

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 36  straipsnis.