Mokesčių mokėtojų aprūpinimas banderolėmis

Paslaugos pavadinimas - Mokesčių mokėtojų aprūpinimas banderolėmis.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI) aprūpina mokesčių mokėtojus apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais — banderolėmis. Banderolių gamybos užsakymus Valstybinei mokesčių inspekcijai prie finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) pateikti ir banderoles iš jos atsiimti gali tik:

  • kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko Lietuvos Respublikoje paskirtas fiskalinis agentas, kuris veikia kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko vardu;
  • asmenys, turintys teisę verstis apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų prekyba Lietuvos Respublikoje.

Banderolių pagaminimo paraiškos teikiamos, naudojantis VMI Akcizų informacine sistema, todėl asmenys, teikiantys paraiškas, turi būti užsiregistravę šios sistemos vartotojais.

Banderoles atsiimti turi teisę tik tie asmenys, kuriems išduota atitinkama licencija arba kurių leidimas galioja, ir jie yra sumokėję už šias banderoles.

Ne dažniau kaip kartą per mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, išduotos banderolės gali būti grąžinamos, jei neatitinka kokybės reikalavimų, lieka nepanaudotos.

Klijuojant sugadintos banderolės ne rečiau kaip kartą per ketvirtį turi būti sunaikinamos Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalyvaujant asmens, kuriam buvo išduotos banderolės, atsakingiems asmenims ir Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui.

Prašymo forma ir pateikimo terminas: 

Banderolių pagaminimo ir išdavimo paraiškos.

Asmenys einamojo mėnesio banderolių pagaminimo paraiškas VMI prie FM privalo pateikti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Asmenys, norintys užsisakyti banderoles, per Akcizų informacinę sistemą VMI prie FM privalo pateikti:

  • apdoroto tabako (išskyrus cigaretes), etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių pagaminimo paraiškos FR0400 formą ir/arba Cigarečių ženklinimo banderolių pagaminimo paraiškos FR0401 formą;
  • fiskalinio agento įgaliojimo kopiją, jeigu banderoles užsisako fiskalinis agentas;
  • su akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku sudarytos sutarties, kurios pagrindu akcizais apmokestinamos prekės laikomos ir banderolės bus klijuojamos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, kopiją, jei asmuo, kuris teikia užsakymą, nėra šio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas;
  • Europos Sąjungos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos arba draudimo įmonės išduotą Europos Sąjungos teritorijoje galiojantį laidavimo arba garantijos dokumentą, jei asmuo iš anksto nepateikė sumokėjimą patvirtinančių įrodymų, jei užsakymas teikiamas pirmą kartą, arba asmuo daugiau nei vieną kartą pavėlavo sumokėti už pagal užsakymą pagamintas banderoles.

Užsakant banderoles, Akcizų informacinėje sistemoje papildomai turi būti nurodyti šie duomenys:

  • tikslus užsakomų banderolių panaudojimo (klijavimo) adresas;
  • jeigu banderolės bus naudojamos (klijuojamos) Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtame C tipo muitinės sandėlyje, laisvajame sandėlyje arba laisvojoje zonoje – tokiam sandėliui kompetentingos institucijos suteiktas identifikacinis numeris;
  • jeigu banderolės bus klijuojamos kitos Europos Sąjungos valstybės narės (toliau — valstybė narė) akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje — toje valstybėje narėje kompetentingos institucijos tam akcizais apmokestinamų prekių sandėliui suteiktas identifikacinis numeris.

Atsiimdami banderoles, asmenys turi pateikti 2 atitinkamos banderolių išdavimo paraiškos egzempliorius (atsiimdami banderoles, 3 atitinkamos banderolių išdavimo paraiškos egzempliorius turi pateikti asmenys, kurie nurodo, kad banderoles klijuos trečiosiose šalyse), kurių vienas atiduodamas banderoles atiduodančiam asmeniui.

Grąžindami banderoles, asmenys turi pateikti 2 atitinkamos banderolių grąžinimo paraiškos egzempliorius (grąžindami banderoles, 3 atitinkamos banderolių grąžinimo paraiškos egzempliorius turi pateikti asmenys, kurie nurodo, kad banderoles klijuos trečiosiose šalyse), kurių vienas atiduodamas banderoles atiduodančiam asmeniui.

Paslaugos teikimo būdai: 

Pagaminimo paraiškos priimamos elektroniniu būdu per Akcizų informacinę sistemą.

Banderolės išduodamos atvykus į VMI prie FM.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: