Mokestinis tyrimas (135-137 str.)

Mokestinis tyrimas — tai VMI pareigūno atliekama mokesčių mokėtojo veiklos stebėsena, apimanti mokesčių mokėtojo pateiktų mokesčių deklaracijų (ataskaitų, apyskaitų), dokumentų bei kitos apie mokesčių mokėtoją turimos informacijos analizę ir vertinimą, mokesčių mokėtojo vizitavimą, jo veiklos kontrolę, kiek tai susiję su mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu ir sumokėjimu, siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus bei prieštaravimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje.

Mokestinio tyrimo tikslas — nustatyti mokėtojo mokesčių deklaracijų ir / ar kitų dokumentų trūkumus ir / ar prieštaravimus, siekiant juos pašalinti, identifikuoti mokesčių įstatymų pažeidimų riziką ir užtikrinti mokesčių įstatymų bei kitų teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Mokestinio tyrimo uždaviniai:

1. stebėti ir kontroliuoti apie mokėtoją turimus duomenis, vykdomą veiklą, vertinant galimas pažeidimų rizikas;

2. stebėti naujų mokėtojų veiklą;

3. vertinti mokesčių deklaracijose ir / ar ataskaitose nurodytų duomenų teisingumą;

4. stebėti ir kontroliuoti mokėtojo mokestinių prievolių vykdymo teisingumą;

5. nustatyti trūkumus ir / ar prieštaravimus  mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityse;

6. informuoti mokėtoją apie mokesčių administratoriaus nustatytus trūkumus ir / ar prieštaravimus ir pasiūlyti mokėtojui juos ištaisyti;

7. analizuoti ir sisteminti mokėtojo veiklos duomenis, nustatyti veiklos pokyčius ir galimų mokesčių įstatymų pažeidimų riziką bei juos įvertinti.

8. Mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į mokestinio tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirenka mokestinio tyrimo formą, t. y. atlikti stebėseną ar veiklos kontrolę.

Registracijos numeris KM0497

Ši informacija skelbiama:
Mokestinis tyrimas (135-137 str.)

Mokestinis tyrimas turi būti atliktas per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį.

 Apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą mokėtojas informuojamas raštu, jį išsiunčiant  paštu arba per  Mano VMI, kuriame nurodoma data ir laikas, kada mokėtojas turi atvykti pas mokesčių administratorių ar būti savo patalpose, jei numatomas atlikti vizitavimas, nurodomas tikrinimo dalykas, reikalingų preliminariai pateikti dokumentų (registrų) ar kitų duomenų sąrašas bei laikotarpis, už kurį jie turi būti pateikti. Taip pat rašte gali būti nurodoma ir kita mokėtojui aktuali informacija.

 Apie atliekamą mokestinį tyrimą mokėtojas informuojamas, išskyrus atvejus, kai mokėtojo neprašoma pateikti papildomos informacijos, duomenų ir / ar dokumentų, įteikiant jam mokesčių administratoriaus viršininko ar jo įgalioto asmens pasirašytą užduotį ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki jo pradžios.

Jei mokestinis tyrimas buvo pradėtas neinformavus mokėtojo, tačiau, atliekant mokestinį tyrimą, atsiranda poreikis kreiptis į mokėtoją papildomos informacijos ir / ar dokumentų, mokėtojas supažindinamas su užduotimi.

VMI, išrašiusi užduotį atlikti mokestinį tyrimą, turi informuoti mokesčių mokėtoją apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki jo pradžios, išskyrus atvejus, kai mokestinis tyrimas atliekamas dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo.

Atlikęs mokėtojo mokestinį tyrimą, darbuotojas užpildo Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą formą (forma FR0687), kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pasirašymo turi būti įteikiama mokėtojui.

 Apie mokestinio tyrimo rezultatus mokėtojas informuojamas visais atvejais, kai, vadovaujantis taisyklių nuostatomis, jis buvo informuotas apie tai, kad jo atžvilgiu atliekamas mokestinis tyrimas, taip pat kai mokestinio tyrimo metu nustatomi trūkumai ir / ar prieštaravimai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0499

Ši informacija skelbiama:
Mokestinis tyrimas (135-137 str.)

Jeigu per VMI nurodytą terminą bei pasiūlytu būdu mokesčių mokėtojas nepašalina nurodytų trūkumų ir / ar prieštaravimų, nustatytų mokestinio tyrimo metu, jų pašalinimui užtikrinti VMI turi imtis kitų MAĮ numatytų veiksmų:

  • duoti mokesčių mokėtojui su nustatytų trūkumų ir / ar prieštaravimų pašalinimu susijusius nurodymus;

  • pradėti mokestinį patikrinimą ir pan.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0498

Ši informacija skelbiama:
Mokestinis tyrimas (135-137 str.)

Jeigu mokestinio tyrimo metu VMI pareigūnas nustato mokesčių mokėtojo pateiktos mokesčių deklaracijos ar kito dokumento trūkumų arba šie dokumentai prieštarauja kitai apie mokesčių mokėtoją turimai informacijai, VMI mokesčių mokėtojui įteikia rašytinį pranešimą, pasiūlydama ištaisyti mokestinio tyrimo metu nustatytas klaidas ir pašalinti trūkumus ar prieštaravimus.

Rašytiniame pranešime mokesčių mokėtojui nurodomi nustatyti trūkumai ar prieštaravimai bei pasiūlomas jų pašalinimo būdas. VMI pranešime turi nurodyti minėtų trūkumų ir prieštaravimų pašalinimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 10 dienų nuo pranešimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Jeigu mokesčių mokėtojas per pranešime nurodytą terminą pašalina trūkumus ir prieštaravimus, MAĮ 139 str. nurodytos baudos netaikomos, tačiau skaičiuojami delspinigiai, susidarę iki trūkumų ir prieštaravimų pašalinimo.

Teises aktai