Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos (29 str.)

Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių bei tikslinių nario įmokų sumos, jei sumokami vienetams, kurių veiklą nustato specialūs įstatymai ir jų veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir / ar dalininkams, ir / ar nariams.

Registracijos numeris KM0960

Ši informacija skelbiama:
Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos (29 str.)

Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių bei tikslinių nario įmokų sumos, jei šie įnašai, mokesčiai ir tikslinės įmokos sumokami pelno nesiekiantiems vienetams, kurių veikla nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir / ar dalininkams, ir / ar nariams.

Apskaičiuojant ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskirtas sumas, stojamųjų nario įnašų bei nario mokesčių sumos ir nario tikslinių įnašų sumos nustatomos atskirai (nesumuojamos), t. y., stojamųjų narių įnašų bei narių mokesčių suma negali būti didesnė kaip 0,2 proc. mokestinio laikotarpio pajamų suma, o tikslinių nario įmokų suma taip pat negali būti didesnė kaip 0,2 proc. mokestinio laikotarpio pajamų suma.

Didesnės kaip 0,2 proc. pajamų įmokų ir įnašų sumos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0956

Ši informacija skelbiama:
Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos (29 str.)

Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija, suvažiavimas) ir šį savo sprendimą įformina protokolu.

Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius specialūs apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) neišrašomi.

Sumokėti stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai atitinkamoms programoms vykdyti ar renginiams organizuoti narių leidžiamiems atskaitymams (neviršijant nustatytų dydžių) pripažįstami remiantis jų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais, kuriuose būtų nurodomas visuotinio susirinkimo (konferencijos, suvažiavimo), priėmusio sprendimą dėl narių stojamųjų įnašų ar nario mokesčio dydžio, protokolo numeris ir data.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0953

Ši informacija skelbiama:
Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos (29 str.)

Jeigu vienetas narystės pagrindais dalyvauja užsienio valstybių įvairių organizacijų (juridinių asmenų) veikloje, tai apskaičiuojant tokių vienetų apmokestinamąjį pelną, stojamųjų narių įnašų ir narių mokesčių sumos, ne didesnės kaip 0,2 proc. pajamų, pripažįstamos leidžiamais atskaitymais, su sąlyga, kad toks vienetas turi atitinkamus dokumentus (įstatus, nuostatus ar kitus dokumentus), įrodančius, kad užsienio organizacija atitinka nustatytus kriterijus (t. y. šios užsienio organizacijos veiklą nustato specialūs įstatymai ir jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir / ar dalininkams, ir / ar nariams).

Šios nuostatos taikomos ir tuo atveju, kai vienetai yra nariai kitų vienetų, kurių veiklą nustatančiuose įstatymuose (kituose jų steigimą ir veiklą nustatančiuose teisės aktuose) nėra tiesiogiai įvardinama, kad jie yra ne pelno siekiantys vienetai, tačiau pagal jų veiklą nustatantį specialų įstatymą aišku, kad jų tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skirstomas steigėjams ir / ar dalininkams, ir / ar nariams.

Teises aktai