Informaciniai pranešimai apie teisės aktų pakeitimus

  Informuojame, kad nuo 2022 m. birželio 30 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas...
Skaityti daugiauApieDėl 2021 m. gruodžio 23 d. Įsakymo Nr. VA-92 įsigaliojimo »
Informuojame, kad VMI prie FM įsakymu Nr. VA-8 [1] papildėme bei patikslinome VMI prie FM įsakymu Nr. VA-49 [2] patvirtintą Aprašą [3] : 1. Atsižvelgdami į tai, kad, pagal 2020 m....
Skaityti daugiauApieDėl įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo »

Dažniausiai užduodami klausimai

Spausdintiems ir (arba) elektroniniams laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus:

  • techninio, bibliografinio ar panašaus pobūdžio duomenų bazes;
  • erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija;
  • leidinius, kuriuose mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio;
  • leidinius, kurių visą ar didžiąją dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys.

Taip, taikomas, jei tokie leidiniai nepatenka į išimtis, nurodytas atsakyme į 1 klausimą.

Įprastai el. leidiniai PVM tikslais bus laikomi el. būdu teikiama paslauga, kadangi tokių leidinių platinimas yra automatizuotas ir reikalauja minimalaus žmogiško įsikišimo. Nepaisant to, kad el. leidiniai laikomi paslauga, jų pardavimas gali būti apmokestinamas lengvatiniu 5 proc. PVM tarifu, jei leidiniai atitinka numatytus reikalavimus.

Kiekvienas atvejis yra vertinamas individualiai, tačiau bendra taisyklė yra ta, kad toks muzikos ar vaizdo turinys neturi būti dominuojantis.

Tai duomenų bazė, kurioje yra pateikiamas knygų, leidinių, straipsnių ir kitokių dokumentų sąrašas, kuriame yra pateikiama informacija apie kiekvieną sąraše išvardintą leidinį (autorius, pavadinimas, išleidimo data ir t.t.). Kitaip tariant, įprastai tokioje duomenų bazėje nėra paties leidinio, kuris yra pateikiamame sąraše, teksto, o tik pagrindiniai leidinį leidžiantys identifikuoti atributai.

Interneto portalų mokamas turinys turi būti atnaujinamas periodiškai (t. y. tam tikru dažnumu, nepriklausomai nuo to, koks yra tas dažnumas, kintantis ar ne), turinys turi būti sudaromas analogiškai kaip sudaromas spausdintinių periodinių leidinių turinys (pvz., straipsniai rengiami aktualiomis visuomenei temomis; straipsniai grupuojami pagal tam tikras rubrikas; straipsnius rengia žurnalistai; straipsniai yra redaguojami atsakingų asmenų ir kt.), už tokio turinio rengimą turėtų būti atsakinga portalo redakcija.

Ne, reklamos paslaugos nėra laikomos periodiniu leidiniu, todėl ir tokių paslaugų teikimui negali būti taikomas 5 proc. PVM tarifas.

PVM tarifas turi būti tikslinamas tuo atveju, jeigu el. leidiniai pirkėjui bus pradėti teikti tik nuo 2021 m sausio 1 d. Vadinasi, už 2020.08.01 – 2020.09.30; 2020.08.01 – 2021.01.31, 2020.09.01 – 2021.08.31 prenumeratos laikotarpius tikslinti PVM tarifo nereikia. Tačiau už 2021.01.01 – 2021.12.31 prenumeratos laikotarpį PVM tarifas turi būti patikslintas, išrašant kreditinę PVM sąskaitą faktūrą 2021 m. sausio mėn.

Tai, ar pirkėjui turi būti sumažinta galutinė kaina ir grąžintas skirtumas, priklauso nuo to dėl kokios kainos (t. y. galutinės kainos, įskaitant visus mokėtinus mokesčius, ar kainos be PVM) pardavėjas ir pirkėjas susitarė. Jeigu buvo susitarta dėl galutinės kainos, tai tokiu atveju, išrašant kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, turėtų būti didinama apmokestinamoji vertė ir mažinamas PVM tarifas, o grąžintina pirkėjui suma neturėtų susidaryti. Jeigu pardavėjas su pirkėju buvo susitarę dėl apmokestinamosios vertės, t. y. kainos be PVM, tokiu atveju, išrašant kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, apmokestinamoji vertė neturėtų būti keičiama, o sumažinus PVM tarifą susidaręs skirtumas turėtų būti grąžintas pirkėjui.

Ne, el. knygoms lengvatinis PVM tarifas nėra taikomas (lengvatinis 9 proc. PVM tarifas yra taikomas tik spausdintoms knygoms, o el. formatu platinamiems leidiniams lengvatinis 5 proc. tarifas yra taikomas tik tuo atveju, jeigu tokie leidiniai yra periodiniai).

0 proc. PVM tarifas taikomas vakcinoms nuo COVID-19 ligos ir tiekiamoms in vitro COVID-19 ligos diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams). 0 proc. PVM tarifo taikymas yra numatytas iki 2022 m. gruodžio 31 d.

In vitro diagnostikos medicinos priemonės, skirtos COVID-19 ligos diagnostikai, - tai tokie gaminiai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 679 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“ In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento 8.1 papunktyje pateiktą in vitro diagnostikos medicinos priemonių apibrėžimą bei kurie gamintojo specifiškai numatyti COVID-19 ligai  diagnozuoti.

Vadinasi, jei tam tikra prekė yra laikoma medicinos priemone (prietaisu), tačiau ji nėra specifiškai skirta COVID-19 ligos diagnostikai (t. y. gali būti naudojama tiek COVID-19 ligos, tiek kitų ligų diagnostikoje), tai tokiai prekei 0 proc. PVM tarifas netaikomas.

Ar konkreti medicinos priemonė (prietaisas) yra laikytina skirta specifiškai COVID-19 ligos diagnostikai, konsultuotis reikėtų su Sveikatos apsaugos ministerija, gamintoju.

Iš esmės yra keičiama sąvoka „medicinos priemonė (prietaisas)“ į sąvoką „medicinos priemonė“. Taip yra todėl, kad keičiami atitinkami sveikatos apsaugos srities teisės aktai. Tačiau, 0 proc. PVM tarifas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms, skirtoms COVID-19 ligos diagnostikai, bus taikomas ir po sąvokos pakeitimo iki 2022 m . gruodžio 31 d.

Skiepijimo ir ligos diagnostikos paslaugos priskiriamos su sveikatos priežiūra susijusioms paslaugoms ir neapmokestinamos PVM, remiantis PVM įstatymo 20 str., t. y. 0 proc. PVM tarifas tokios paslaugoms negali būti taikomas.

Atsižvelgiant į tai, kad vakcinų nuo COVID-19 ligos ir in vitro COVID-19 ligos diagnostikos medicinos priemonių tiekimas apmokestinamas, taikant 0 proc. PVM tarifą, su šių prekių tiekimu susijusių prekių ir paslaugų pirkimo PVM atskaita galima.

Tačiau prekių ir paslaugų, susijusių su vakcinų nuo COVID-19 ligos ir in vitro COVID-19 ligos diagnostikos medicinos priemonių pirkimu, pirkimo PVM atskaita negalima, jeigu perkamos vakcinos nuo COVID-19 ligos ir in vitro COVID-19 ligos diagnostikos medicinos priemonės yra skirtos neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Nereikia. Vakcinų nuo COVID-19 ligos ir in vitro COVID-19 ligos diagnostikos medicinos priemonių įsigijimas iš kitos ES valstybės narės PVM deklaracijoje (21 laukelyje) nedeklaruojamas, kadangi tokių prekių įsigijimas Lietuvoje yra neapmokestinamas, vadovaujantis PVM įstatymo 33-1 str. nuostatomis.