Tarifai (5 str.)

Standartinis pelno mokesčio tarifas

Standartinis pelno mokesčio tarifas Lietuvoje15 proc. (taikomas Lietuvos vienetams ir užsienio vienetams, vykdantiems veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje)

Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai

 

5 proc.

0 proc.

Smulkiesiems ir / ar naujiems vienetams

Smulkiesiems vienetams, jeigu tenkinamos visos 3 sąlygos:

  1. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių; ir

  1. mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 tūkst. Eur; ir

  1. neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

Nuo 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio to paties asmens ar jo ir šeimos narių valdomi vienetai, kurių bendras darbuotojų skaičius nesiekia 10 darbuotojų ir bendros metinės pajamos nesiekia 300 tūkst. Eur, galės taikyti lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą, neatsižvelgiant į PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytus lengvatinio pelno mokesčio tarifo netaikymo atvejus.

Lengvatinio 5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo tikslu, nuo 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio bus sumuojami PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų susijusių vienetų pajamų ir darbuotojų skaičiaus rodikliai.

 

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį PMĮ 5 str. 3 dalyje yra aiškiau patikslinta nuo 2019 mokestinio laikotarpio pradėta taikyti nuostata, kad lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.

Apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

 

Naujai įregistruotiems vienetams, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamajam pelnui, jeigu tenkinamos visos 3 sąlygos:

  1. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių; ir

  1. mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 tūkst. Eur; ir

  1. neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

0 proc. pelno mokesčio tarifas taikomas tik tokiems vienetams, kurių dalyviai yra fiziniai asmenys, ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį, vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.

 

Nuo 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio to paties asmens ar jo ir šeimos narių valdomi vienetai, kurių bendras darbuotojų skaičius nesiekia 10 darbuotojų ir bendros metinės pajamos nesiekia 300 tūkst. Eur, galės taikyti 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifą, neatsižvelgiant į PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytus lengvatinio pelno mokesčio tarifo netaikymo atvejus.

0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifo taikymo tikslu, nuo 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio bus sumuojami PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų susijusių vienetų pajamų ir darbuotojų skaičiaus rodikliai.

 

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį PMĮ 5 str. 3 dalyje yra aiškiau patikslinta nuo 2019 mokestinio laikotarpio pradėta taikyti nuostata, kad lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.

MTEP veiklą vykdantiems vienetams

Apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

Lietuvos vienetų ar nuolatinių buveinių pagal patvirtintą formulę nustatyta pelno dalis, apskaičiuota iš pačių vienetų vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, apmokestinama taikant 5 proc. tarifą.

 

Socialinės įmonės statusą turintiems vienetams

 

Apskaičiuojant iki 2018 metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

 

Socialinių įmonių statusą turinčių vienetų pelnas buvo apmokestinamas 0 proc. tarifu.

Žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams

Apskaičiuojant iki 2018 metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

Vienetų, kurių mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamajam pelnui taikomas 5 proc. mokesčio tarifas.

Apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, tik kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamajam pelnui taikomas 5 proc. mokesčio tarifas.

Apskaičiuojant 2018 metų mokestinio laikotarpio pelno mokestį, kitų žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų (išskyrus kooperatines bendroves (kooperatyvus) ir vienetus, taikančius 5 proc. arba 0 proc. mokesčio tarifą pagal PMĮ 5 str. 2 dalį), kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per mokestinį laikotarpį sudaro daugiau kaip 50 proc., apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 10 proc. pelno mokesčio tarifą.

Apskaičiuojant 2019 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių kitų žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų (išskyrus kooperatines bendroves (kooperatyvus) ir vienetus, taikančius 5 proc. arba 0 proc. mokesčio tarifą pagal PMĮ 5 str. 2 dalį), apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant bendrą taisyklę, t. y. 15 proc.).

 

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį, kitų žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų (išskyrus kooperatines bendroves (kooperatyvus) PMĮ 5 str. 3 dalyje yra aiškiau patikslinta nuo 2019 mokestinio laikotarpio pradėta taikyti nuostata, kad lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.

 

Pelno nesiekiantiems vienetams

Apskaičiuojant 2018 ir ankstesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

Jeigu pelno nesiekiančių vienetų mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 tūkst. Eur, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas:

  • 7 250 Eur per mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalis – taikant 0 proc. tarifą ; o

  • likusi apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą.

Apskaičiuojant 2019 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, panaikinta aukščiau nurodyta lengvata dėl 0 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo apmokestinamojo pelno daliai, atitinkančiai 7 250 Eur.

Atsižvelgiant į tai, pelno mokestis bus skaičiuojamas taikant 15 proc. mokesčio tarifą, arba 5 proc. tarifą (PMĮ 5 str. 2 dalies reikalavimus atitinkantiems pelno nesiekiantiems vienetams), arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifą.

Daugiau informacijos rasite čia.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį PMĮ 5 str. 3 dalyje yra aiškiau patikslinta nuo 2019 mokestinio laikotarpio pradėta taikyti nuostata, kad lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.

Atvejai, kai taikomi kiti pelno mokesčio tarifai

Užsienio vienetams, gaunantiems pajamas ne per nuolatines buveines Lietuvoje

Užsienio vienetų ne per nuolatines buveines Lietuvoje gaunamos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gali būti apmokestinamos kitais pelno mokesčio tarifais.

Laivybos vienetams

Laivybos vienetų pajamos iš tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos gali būti apmokestinamos fiksuotu pelno mokesčiu, jeigu vienetas atitinka nustatytus 5 kriterijus.