Viešieji pirkimai

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtros, modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 525481.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) plėtros/modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: UŽSAKOVO Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau - MAIS) plėtra, modernizavimas pritaikant ją specialiosioms PVM apmokestinimo schemoms „Vieno langelio schema“ ir „Importo vieno langelio schema“.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.1.1. Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) plėtros/modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas.

III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB CGI Lithuania (210316340).

III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 258193,43 Eur su PVM.

III.1.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

III.1.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:  ___.

 

 

 

 

____________