Viešieji pirkimai

Mokesčių mokėtojų nuomonės tyrimų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 514379.


II. PIRKIMO OBJEKTAS: 
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokesčių mokėtojų nuomonės tyrimų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: KONKURSO objektas - kompleksinis tikslinių auditorijų nuomonės tyrimas, atliekamas išskiriant dvi pagrindines respondentų grupes ir taikant joms individualius klausimynus.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 
III.1.1. Mokesčių mokėtojų nuomonės tyrimų viešasis pirkimas.
III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „SeeNext“, įm. k. 304240679.
III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 17968,50 Eur su PVM.
III.1.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.
III.1.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:  ___.

_________