VMI vadovų užduotys

VMI vadovų užduotys

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkės Editos Janušienės 2023 metų užduotys:

 1. Mažinti administracinę naštą klientams ir didinti orientaciją į klientą VMI veikloje;
 2. Įgyvendinti Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimus, kurie įsigalioja nuo 2023-05-01;
 3. Atitikties didinimas, siekiant gerinti administruojamų mokesčių surinkimą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojo Martyno Endrijaičio 2023 metų užduotys:

 1. Gerinti konsultavimo kokybę ir pasiekiamumą vystant VMI konsultavimo kanalus ir procesus;
 2. Ugdyti mokesčių mokėtojų sąmoningumą ir skatinti savanorišką mokesčių mokėjimą;
 3. Paslaugų mokesčių mokėtojams gerinimas, siekiant didinti paprastumą ir aiškumą;
 4. Lietuvos mokesčių administratoriaus, kaip konsultanto ir pagalbininko sąžiningiems mokesčių mokėtojams, įvaizdžio formavimas, pristatymas, reprezentavimas, apmokestinimo praktikos atskleidimas;
 5. Įpareigojančių sprendimų nagrinėjimo efektyvumas ir aiškumo sklaida.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojo Artūro Klerausko 2023 metų užduotys:

 1. Užtikrinti strateginės sesijos metu identifikuotų kontrolės proceso kontroliuojamų nepageidaujamų ir / ar nelaukiamų rezultatų / pokyčių (PIP pagal Adizes metodiką) eliminavimo arba jų neigiamo poveikio sumažinimo priemonių įgyvendinimą (išskyrus priskirtinus VMI Pokyčių valdymo komiteto kompetencijai);
 2. Parengti / įgyvendinti nepriemokų išieškojimo strategiją, paremtą skirtingų išieškojimo taktikų taikymu pagal mokesčių mokėtojų segmentus;
 3. Plėtoti tikslines veiklas, skirtas sukčiavimui PVM srityje užkardyti bei atskleisti ir asmenų pajamų iš komercinės veiklos e. erdvėje apmokestinimo kontrolei užtikrinti;
 4. Gerinti klientams teikiamas paslaugas ir naudojimosi VMI IS patirtis mokesčių apskaitos srityje;
 5. Didinti VMI IS atsparumą kibernetinėms grėsmėms.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kanclerio Dainiaus Jasiulio 2023 metų užduotys:

 1. Gerinti VMI darbuotojų darbo ir poilsio vietų sąlygas, užtikrinant naudojamos įrangos, priemonių ir patalpų atnaujinimą;
 2. Užtikrinti VMI perduoto, paveldėto ar konfiskuoto turto efektyvesnį administravimą, optimizuojant ir kontroliuojant turto realizavimo, nukainojimo ir saugojimo būdus;
 3. Užtikrinti, koordinuoti ir kontroliuoti ekonomišką, tikslingą ir efektyvų VMI finansinių išteklių, skirtų VMI veiklai vykdyti, panaudojimą. VMI finansų panaudojimo reguliari analizė, kontrolė ir ataskaitų, bei įžvalgų formavimas ir pateikimas;
 4. Gerinti ir vystyti vertybėmis pagrįstą organizacijos kultūrą ir skatinti darbuotojų įsitraukimą į VMI projektinę veiklą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojos Eglės Ramanauskienės 2023 metų užduotys:

 1. Vykdant VMI viršininko 2021-04-13 įsakymą Nr. V-145 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos strateginių tikslų žemėlapio „POLARIS 2025“ valdymo grupės sudarymo“, organizuoti ir koordinuoti POLARIS priemonių, kurių vykdymas numatytas 2022 m., įgyvendinimą, užtikrinti VMI siekiamų tikslų ir uždavinių pristatymą mokesčių mokėtojams ir suinteresuotoms šalims;
 2. Pagal kompetenciją užtikrinti investicinių projektų, įtrauktų į „Naujos kartos Lietuva“ planą (RRF projektai), įgyvendinimą;
 3. Vertybėmis pagrįstos organizacijos kultūros vystymas, skatinant darbuotojų įsitraukimą į VMI veiklą;
 4. Mažinti PVM atotrūkį.