VMI vadovų užduotys

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkės Editos Janušienės 2022 metų užduotys:

 1. Mažinti šešėlinę ekonomiką ir PVM atotrūkį.

 2. Gerinti sąlygas mokesčių mokėtojams atlikti mokestines prievoles (aptarnavimo, paslaugų ir konsultavimo gerinimas).

 3. Ugdyti mokesčių mokėtojų sąmoningumą ir skatinti savanorišką mokesčių mokėjimą.

 4. Gerinti organizacijos kultūrą ir skatinti darbuotojų įsitraukimą į VMI/AVMI veiklą, taikant jų darbo įvertinimo, patogių ir saugių darbo sąlygų sukūrimo bei talentų ugdymo priemones.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkės pavaduotojo Martyno Endrijaičio 2022 metų užduotys:

 1. Gerinti konsultavimo kokybę ir pasiekiamumą vystant VMI konsultavimo kanalus ir procesus;

 2. Ugdyti mokesčių mokėtojų sąmoningumą ir skatinti savanorišką mokesčių mokėjimą;

 3. Gerinti paslaugas mokesčių mokėtojams;

 4. Sudaryti tarptautinius tarpžinybinius susitarimus su Jungtine Karalyste dėl abipusės pagalbos nepriemokų išieškojimo srityje ir su Estijos ir Latvijos mokesčių administracijomis dėl abipusio bendradarbiavimo keičiantis gerąją mokesčių administravimo praktika;

 5. Gerinti organizacijos kultūrą ir skatinti darbuotojų įsitraukimą į VMI/AVMI veiklą, taikant jų darbo įvertinimo, patogių ir saugių darbo sąlygų sukūrimo bei talentų ugdymo priemones.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkės pavaduotojo Artūro Klerausko 2022 metų užduotys:

 1. Sumažinti mokesčių atotrūkį ir užtikrinti Valstybinei mokesčių inspekcijai keliamų Nacionalinio biudžeto pajamų uždavinių vykdymą;

 2. Sumažinti mokestinę nepriemoką, užtikrinti proaktyvią mokestinės paskolos sutarčių (MPS), sudarytų teikiant pagalbą nuo COVID-19 nukentėjusiems mokesčių mokėtojams, priežiūrą.

 3. Didinti mokesčių administravimo efektyvumą ir atliekamų kontrolės veiksmų kokybę, plėsti "realiu laiku" vykdomos mokestinių prievolių kontrolės mastą;

 4. Pagal suderintus terminus įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendacijas dėl mokesčių fondo;

 5. Gerinti organizacijos kultūrą ir skatinti darbuotojų įsitraukimą į VMI/AVMI veiklą, taikant jų darbo įvertinimo, patogių ir saugių darbo sąlygų sukūrimo bei talentų ugdymo priemones.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkės pavaduotojos Eglės Ramanauskienės 2022 metų užduotys:

 1. Sumažinti mokesčių atotrūkį ir užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių vykdymą (atitiktį mokesčių teisės aktų reikalavimams).

 2. Vykdant VMI viršininko 2021-04-13 įsakymą Nr. V-145 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos strateginių tikslų žemėlapio „POLARIS 2025“ valdymo grupės sudarymo“, organizuoti ir koordinuoti POLARIS priemonių, kurių vykdymas numatytas 2022 m., įgyvendinimą, užtikrinti VMI siekiamų tikslų ir uždavinių pristatymą mokesčių mokėtojams ir suinteresuotoms šalims;

 3. Valstybės kontrolės audito 2019 m. rugsėjo 17 d. ataskaitoje „Išmanioji mokesčių administravimo sistema“ nustatytais terminais įgyvendinti rekomendacijas VMI, susijusias su i.MAS funkcionalumo didinimu, paslaugų vartotojams gerinimu ir duomenų saugos užtikrinimu;

 4. Pagal kompetenciją užtikrinti investicinių projektų, įtrauktų į "Naujos kartos Lietuva" planą (RRF projektai), įgyvendinimą;

 5. Vystyti vertybėmis pagrįstos organizacijos kultūrą, skatinant darbuotojų įsitraukimą į VMI veiklą.