WI-FI politika

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS NAUDOJIMOSI BELAIDŽIO INTERNETO PASLAUGA SĄLYGOS

 

1. Belaidžio interneto paslauga (toliau – Paslauga) – tai nemokama paslauga, skirta fiziniams asmenims, kurie turi ja naudotis asmeniniais, nekomerciniais tikslais.

2. Paslauga pradedama teikti tik tada, kai Paslaugos naudotojas susipažįsta ir sutinka su šiomis Valstybinės mokesčių inspekcijos belaidžio interneto paslaugos naudojimosi sąlygomis (toliau – Sąlygos).

3. Naudodamasis Paslauga, naudotojas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus ir savo asmens duomenų apsaugą. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) neužtikrina naudotojų asmeninės informacijos konfidencialumo.

4. Naudodamasis Paslauga, naudotojas įsipareigoja:

4.1. saugiai naudotis Paslauga, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, geros moralės bei viešosios tvarkos principų, vykdyti VMI pagrįstus reikalavimus, būtinus paslaugos teikimo teisėtumui, paslaugos ir tinklo saugumui bei vientisumui užtikrinti;

4.2. savo veiksmais nesukelti grėsmės Paslaugos ir / arba tinklo veikimui, saugumui, vientisumui, patikimumui, elektroninių ryšių paslaugų suderinamumui, duomenų apsaugos užtikrinimui arba tokiais veiksmais nesukelti materialinės žalos;

4.3. nenaudoti Paslaugos ir / arba VMI galinės įrangos Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, paslaugų tretiesiems asmenims teikti, šmeižikiško, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai (angl. spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti kitų paslaugų naudotojų teisėtus interesus.

5. Naudotojams draudžiama:

5.1. naudoti Paslaugą neteisėtai prieigai prie duomenų ar sistemų, sistemų saugumui tikrinti, skenuoti, kompiuterinio tinklo srauto duomenims stebėti;

5.2. naudotis informacija, kai naudotojas nėra numatytasis informacijos gavėjas;

5.3. apeiti ar kitaip pažeisti bet kurio kompiuterio, tinklo ar paskyros autentifikacijos arba saugumo sistemas, atlikti kitus neteisėtus veiksmus;

5.4. naudoti programas, kurios apsunkina ar trikdo Paslaugos teikimą;

5.5. sutrikdyti kompiuterinės sistemos darbą arba panaikinti galimybę naudotis Paslauga;

5.6. skelbti žalingą ar netoleruotiną informaciją ir nuorodas į tokią informaciją, naudojantis Paslauga (informacija, pažeidžianti įstatymus; pornografija; nacionalinę, rasinę, tautinę, religinę neapykantą kurstanti, smurtą, terorizmą propaguojanti informacija ir kt.);

5.7. savavališkai keisti suteiktus kompiuterio tinklo parametrus (IP adresą ir pan.);

5.8. pažeisti kitų tinklų, kurių paslaugomis naudojamasi, naudojimo arba ekvivalentiškas taisykles;

5.9. atlikti bet kokius kitus veiksmus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.

6. VMI imasi priemonių, siekdama užtikrinti Paslaugos saugumą, tačiau VMI neatsako už bet kokių kompiuterių virusų siuntimą ir dėl šių virusų ar trečiųjų asmenų naudotojui padarytą žalą.

7. Naudotojas yra atsakingas už bet kokios informacijos, kurią teikia / gauna, naudodamasis Paslauga, turinį, įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, reklamos paslaugų teikimą ir t. t., pažeidimus.

8. VMI turi teisę be atskiro įspėjimo nutraukti naudotojui Paslaugos teikimą, jei naudotojas savo veiksmais sukelia pavojų VMI duomenų perdavimo tinklo veikimui, saugumui, vientisumui, duomenų apsaugos užtikrinimui ar riboja kitų naudotojų galimybę naudotis Paslauga arba blogina teikiamos Paslaugos kokybę ar įvykdo kitus Sąlygų pažeidimus.

9. VMI negarantuoja Paslaugos prieinamumo arba jos nepertraukiamumo ir nepriekaištingo veikimo.

10. VMI neatsako už jokias išlaidas, nuostolius (įskaitant negautą pelną) arba kitus galimus nuostolius, kurie gali atsirasti, naudojantis šia Paslauga arba dėl joje pateiktos informacijos, nebent kitaip numatyta imperatyviose teisės aktų nuostatose.

11. Naudotojas atsako už teisės aktų pažeidimus, padarytus naudojantis Paslauga.

12. VMI turi teisę savo nuožiūra keisti šias Sąlygas, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo VMI interneto svetainėje.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Juridinio asmens kodas — 188659752 Vasario 16-sios g. 14 LT-01514 Vilnius Telefonas: (8 5) 268 7800.