Privatumo politika

Saugome ir gerbiame Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.