Mokesčių naujienos

Dėl 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. VA-79 įsigaliojimo

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalios VMI prie FM viršininko 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. VA-79 „Dėl naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos  valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių bei pranešimo FR0656 formos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Įsakymas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 75, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymo (toliau – PVMĮ pakeitimo įstatymas) 4 straipsnio nuostatas.

Įsakyme nauja redakcija išdėstoma Naują transporto priemonę iš kitos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo tvarka ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklės (toliau - taisyklės) ir vietoje Pranešimo apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą formos FR0656 pateikiama pavyzdinė Sprendimo dėl iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo forma.

Pagal taisyklių nuostatas tuo atveju, kai iš kitos ES valstybės narės įsigytos motorinės kelių transporto priemonės Lietuvoje iš karto po jų įsigijimo įregistruojamos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (toliau – Registras) fizinio asmens vardu, tai fiziniam asmeniui jokių dokumentų / duomenų pateikti mokesčių administratoriui nereikia (mokesčių administratorius naujos transporto priemonės įsigijimo PVM apskaičiuoja pagal iš valstybės įmonės „Regitra“  gautus duomenis). Tačiau kai fizinis asmuo kitoje ES valstybėje narėje įsigyja: 1) naują motorinę kelių ar kitą sausumos transporto priemonę, neregistruotiną Registre, 2) naują transporto priemonę, kuri turi būti registruojama Registre, tačiau, jos neįregistravus, parduodama fiziniam ar juridiniam asmeniui, 3) naują transporto priemonę, kuri turi būti registruojama Registre, nuo jos eksploatavimo pradžios praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai, tačiau rida yra mažesnė nei 6000 kilometrų, 4) laivą ar 5) orlaivį, tai fizinis asmuo mokesčių administratoriui privalo pateikti dokumentus / duomenis apie naujos transporto priemonės įsigijimą.

Taisyklėse numatyta, kad dokumentai / duomenys (tiek fizinio asmens - mokesčių administratoriui, tiek mokesčių administratorius - mokesčių mokėtojui) bus teikiami tik elektroniniu būdu per Mano VMI.

Taip pat taisyklėse keičiamos procedūros, formuojant fiziniam asmeniui prievolę sumokėti PVM už kitoje ES valstybėje narėje įsigytą naują transporto priemonę. Procedūros priklauso nuo to, iš kur mokesčių administratorius gauna duomenis apie kitoje ES valstybėje narėje fizinio asmens įsigytą transporto priemonę.

Pagal tvarkos nuostatas, formuojant fiziniam asmeniui mokestinę prievolę mokėti PVM, pirmiausia fizinis asmuo informuojamas apie preliminariai apskaičiuotą PVM sumą už kitoje valstybėje narėje įsigytą naują transporto priemonę, o prievolė mokėti PVM formuojama tik praėjus taisyklėse nustatytam terminui per kurį fizinis asmuo turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 22021-11-17 rašte Nr. (18.2-31-2Mr) RM-44678.

Parengė

Teisės departamentas