Mokesčių naujienos

Dėl kolegialių institucijų 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. VA-97/1B-553 pakeitimo

Informuojame, kad, atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos (ES) 2020/262, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka, nuostatas bei į 2021 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimą Nr. XIV-777[1], kuriuo keičiamos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio nuostatos[2], buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. VA-37/1B-290[3], kuriuo nauja redakcija išdėstomos Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo tais atvejais, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinė sistema ir (arba) Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, taisyklės (toliau − Taisyklės).

Šiuo pakeitimu papildomai nustatoma, kad Taisyklių nuostatos turi būti taikomos ne tik akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas AMLAR[4], gabenimui tais atvejais, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė sistema (AIS) ir (arba) Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, tačiau ir gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas AMLAR, ir kurios gabenamos tarp Europos Sąjungos valstybių narių komerciniams tikslams iš patvirtinto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo patvirtintam akcizais apmokestinamų prekių gavėjui, kai neveikia minėtosios sistemos. Taip pat atlikti kiti techninio ir redakcinio pobūdžio pakeitimai, kurie tiesiogiai susiję su minėtu reglamentavimo papildymu.

Pažymime, kad šiame rašte analizuojami pakeitimai įsigalioja nuo 2023 m. vasario 13 d.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-04-22 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-14570.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81, 291 straipsniais įstatymas.

[2] Nuostatos įsigalioja nuo 2023 m. vasario 13 d.

[3] „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. VA-97/1B-553 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo tais atvejais, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė ir (arba) Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

[4] Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.