Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo VA-64 pakeitimo

Informuojame, kad nuo 2023 m. kovo 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. VA-14 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ pakeitimo“ (toliau – Pakeitimas), kuriuo nauja redakcija išdėstytas įsakymas[1] ir pakeičiamos Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisyklės (toliau – Taisyklės).

Pakeitimu:

  1. pripažįstamos netekusiomis galios Taisyklių nuostatos, susijusios su informavimu apie produktų, kuriems netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (nurodytiems Taisyklių 1.1 – 1.2 papunkčiuose), siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę (Taisyklių II skyrius). Siunčiant tokius produktus vietoje popierinio supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento (SAAD) duomenų pateikimo į Akcizų informacinę sistemą (AIS) nustatyta tvarka[2] AIS turės būti išrašomas elektroninis supaprastintas vežimo dokumentas (e-SAD);
  2. pripažįstamos netekusiomis galios Taisyklių nuostatos, susijusios su patvirtinimo, kad už akcizais apmokestinamas prekes (nurodytas Taisyklių 1.1 – 1.2 papunkčiuose), gaunamas Lietuvos Respublikoje komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas, išdavimu (Taisyklių III skyrius). Norint iš kitos valstybės narės gauti produktus, kuriems netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vietoj šios procedūros nustatyta tvarka[3] reikės užsiregistruoti patvirtintu akcizais apmokestinamų prekių gavėju;
  3. nustatoma, kad duomenys apie produktų, kuriems netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gavimą turės būti pateikiami į AIS tik šiais atvejais:
    1. kai į Lietuvos Respubliką atgabenami produktai, netaikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo, iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kurios kompetentingos institucijos akcizų sistema nėra parengta siųsti e-SAD;
    2. kai atgabenamas vynas iš kitų valstybių narių smulkiųjų vyno gamintojų, kuriems šiose šalyse leidžiama netaikyti su gabenimu ir stebėsena susijusių reikalavimų pagal 2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos (ES) 2020/262, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka, 48 straipsnio 1 dalies nuostatas, t. y. kai atgabenama su vyno produktų lydimuoju dokumentu (MVV);
  4. panaikinamas Taisyklių priedas „Sprendimas neišduoti patvirtinimo, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas“ ir Patvirtinimo, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas forma (FR0652);
  5. atlikti kiti redakcinio / techninio pobūdžio pakeitimai

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2023-03-02 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-6382.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“.

[2] 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. VA-88 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taisyklių patvirtinimo“.

[3] 2023 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. VA-8 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.