Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. VA-88 pakeitimo

Informuojame, kad, atsižvelgdami į 2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos (ES) 2020/262, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka, nuostatas, į 2021 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimą Nr. XIV-777[1] bei į 2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis, nuostatas, buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. VA-43[2], kuriuo nauja redakcija išdėstytos Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taisyklės (toliau − Taisyklės).

Esminiai Taisyklių pakeitimai:

  • Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2023 m. vasario 13 d. akcizais apmokestinamos prekės už kurias akcizai sumokėti turės būti gabenamos išrašius ne popierinį, o elektroninį supaprastintą akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentą (toliau − e-SAD), Taisyklės papildytos nuostatomis, nustatančiomis:
  • kaip turi būti parengtas e-SAD;
  • kaip turi būti patvirtinamas akcizais apmokestinamų prekių gavimas;
  • kaip turi būti gabenamos akcizais apmokestinamos prekės, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinė sistema;
  • apribojimus e-SAD atšaukimui, akcizais apmokestinamų prekių už kurias akcizai sumokėti gavėjo / pristatymo vietos keitimui.
  • Įtvirtinta prievolė, išrašant elektroninį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vežimo dokumentą (e-AD) bei e-SAD, taip pat tvirtinant akcizais apmokestinamų prekių gavimą, nurodyti informaciją apie akcizais apmokestinamų prekių savininką.
  • Nustatyta tvarka, kaip akcizais apmokestinamų prekių siuntėjas privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją, kai prekių gabenimas yra sustabdomas / pasibaigia dėl nenumatytų įvykių (pvz.: sugenda transporto priemonė, keičiasi vežėjas, akcizais apmokestinamos prekės sugadinamos, sunaikinamos ar negrįžtamai prarandamos, įvyksta vagystė, avarija, akcizais apmokestinamos prekės sulaikomos kompetentingų pareigūnų).
  • Atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Pažymime, kad šie pakeitimai įsigalioja nuo 2023 m. vasario 13 d.

 

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-07-11 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-24526.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81, 291 straipsniais įstatymas.

[2] „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. VA-88 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.