Dėl biodujų apmokestinimo akcizais

(18.2-31-2) RM-36578
2017-11-29

Registracijos numeris (18.2-31-2) RM-36578

Ši informacija skelbiama:
2017 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), pakartotinai suderinusi poziciją su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 ir 11 dalių nuostatomis, biodujomis laikomos visos dujos, pagamintos iš biologiškai skaidžios biologinės kilmės žemės ūkio, miškų ūkio ir susijusių pramonės šakų, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, žaliavų, atliekų ir liekanų, įskaitant augalines ir gyvūnines medžiagas, taip pat biologiškai skaidžių pramoninių ir komunalinių atliekų.

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad biodujos, atitinkančios gamtinėms dujoms keliamus kokybės reikalavimus, yra prilyginamos gamtinėms dujoms ir gali būti tiekiamos į gamtinių dujų sistemą arba ja transportuojamos. Gamtinėms dujoms, tiekiamoms vartotojams į dujų perdavimo ir / ar skirstymo sistemas, kokybės ir sudėties reikalavimus nustato Gamtinių dujų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo".

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, biodujos, tiekiamos vartotojams ir į gamtinių dujų perdavimo ir / ar skirstymo sistemas bei atitinkančios gamtinėms dujoms keliamus kokybės bei sudėties reikalavimus, taip pat ir akcizų taikymo tikslais turėtų būti laikomos ekvivalentišku produktu gamtinėms dujoms. Tačiau pažymėtina, kad toms biodujoms, kurios laikomos neatitinkančiomis gamtinėms dujoms keliamų kokybės bei sudėties reikalavimų, akcizų taikymo tikslais ekvivalentiškas produktas turėtų būti naftos dujos (dujiniai angliavandeniliai).

Biodujų, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros (toliau - KN) 2711 19 ir 2711 29 subpozicijose (t. y. ekvivalentiškų naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams) apmokestinimo akcizais tvarka aprašyta VMI prie FM 2016 m. kovo 14 d. rašte Nr. (18.3-31-2) RM-5029.

Biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 ir 2711 29 subpozicijose, ir gamtinių dujų, naudojamų elektros energijos gamyboje, šilumos energijos gamyboje bei mišrios šilumos ir elektros energijos gamyboje, apmokestinimo akcizais tvarka aprašyta VMI prie FM 2017 m. sausio 17 d. rašte Nr. (18.2-31-2) RM-1464. Atkreiptinas dėmesys, kad, apmokestinant biodujas, laikomas ekvivalentišku produktu gamtinėms dujoms, turėtų būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis gamtinių dujų apmokestinimą.

Abu raštus galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje:

www.vmi.lt → Verslui → Mokesčiai → Akcizai → Naujienos;

www.vmi.lt → Gyventojams → Mokesčiai → Akcizai → Naujienos;

www.vmi.lt →Verslui → Konsultacinės medžiagos katalogas → Raštai, paaiškinimai.

 

 

Teisės departamento direktorė

 

                                                                Rasa Virvilienė

Registracijos numeris (18.3-31-2) RM-37637

Ši informacija skelbiama:
2017 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2017 m. gruodžio 5 d. priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas Nr. (ES) 2017/2236, kuriuo nustatoma, kad Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo šiol galioja bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė, t. y. vienam hektolitrui absoliutaus etanolio turi būti naudojama ne mažiau kaip 1,0 litras izopropilo alkoholio (toliau ‒ IPA), 1,0 litras metiletilketono (toliau ‒ MEK) ir 1,0 gramas denatonio benzoato (toliau ‒ DB).

Atsižvelgiant į tai, šiuo metu:

 • 25 Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Lietuvą, galioja aukščiau nurodyta bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė;
 • 3 Europos Sąjungos valstybėse narėse taip pat galioja bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė, tačiau joje turi būti didesnė denatūrantų koncentracija, t. y. vienam hektolitrui absoliutaus etanolio turės būti naudojama:
 • Čekijoje ir Jungtinėje Karalystėje ‒ ne mažiau kaip 3,0 litrai IPA, 3,0 litrai MEK ir 1,0 gramas DB;
 • Švedijoje ‒ ne mažiau kaip 1,0 litras IPA, 2,0 litrai MEK ir 1,0 gramas DB;
 • 3 Europos Sąjungos valstybėse narėse be bendros visiško etilo alkoholio denatūravimo formulės papildomai galioja nacionalinės etilo alkoholio denatūravimo formulės, t. y. vienam hektolitrui absoliutaus etanolio turės būti naudojama:
 • Čekijoje ‒ 0,4 litro solventnaftos, 0,2 litro žibalo, 0,1 litro techninio benzino (1 formulė) arba 3,0 litrai etil-tret-butilo eterio, 1,0 litras IPA, 1,0 litras bešvinio benzino, 10 miligramų fluoresceino (2 formulė);
 • Graikijoje ‒ 2,0 litrai metanolio, 1,0 litras terpentino spirito, 0,50 litro valyto žibalo, 0,40 gramo metileno mėlynojo. Denatūruojamas tik žemos kokybės alkoholis (distiliavimo likučiai), kurio koncentracija yra ne mažesnė kaip 93 % ir ne didesnė kaip 96 % tūrio;
 • Suomijoje (iki 2018 m. gruodžio 31 d.) — 2,0 litrai MEK, 3,0 litrai metilizobutilketono (1 formulė) arba 2,0 litrai acetono, 3,0 litrai metilizobutilketono (2 formulė).

 

Teisės departamento direktorė

                                                                         

Rasa Virvilienė

Registracijos numeris (18.3-31-2) RM-23532

Ši informacija skelbiama:
2017 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena, kad Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau - AĮ) 28 straipsnio 2 punkte numatyta, kad akcizai netaikomi etilo alkoholiui, kuris pripažintas denatūruotu etilo alkoholiu pagal 1993 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais (toliau ‒ Reglamentas 3199/93).

Pažymėtina, kad 2017 m. birželio 22 d. priimtas nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliosiantis Komisijos įgyvendinimo reglamentas Nr. 2017/1112 (toliau - Reglamentas 2017/1112), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 3199/93 ir panaikinamas 2016 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/1867. Reglamente 2017/1112 įtvirtinta, kad:

 • 23 Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Lietuvos Respubliką, galios bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė, t. y. vienam hektolitrui absoliutaus etanolio turės būti naudojamas ne mažiau kaip vienas litras izopropilo alkoholio (IPA), vienas litras metiletilketono (MEK) ir vienas gramas denatonio benzoato;

 • 5 Europos Sąjungos valstybėse narėse (Bulgarijoje, Čekijoje, Jungtinėje Karalystėje, Rumunijoje ir Švedijoje) taip pat galios bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė, tačiau joje turės būti didesnė denatūrantų koncentracija;

 • 3 Europos Sąjungos valstybėse narėse (Čekijoje, Graikijoje ir Suomijoje (iki 2018 m. gruodžio 31 d.)) be bendros visiško etilo alkoholio denatūravimo formulės papildomai galios nacionalinės etilo alkoholio denatūravimo formulės.

Kitaip tariant, akcizų lengvata, nurodyta AĮ 28 straipsnio 2 punkte, galės būti taikoma etilo alkoholiui, kuris:

 • denatūruotas pagal bendrą visiško etilo alkoholio denatūravimo formulę, nurodytą Reglamento 2017/1112 priedo I dalyje, pagal kurią hektolitrui absoliutaus etanolio turės būti naudojamas ne mažiau kaip vienas litras izopropilo alkoholio (IPA), vienas litras metiletilketono (MEK) ir vienas gramas denatonio benzoato;

 • denatūruotas pagal bendrą visiško etilo alkoholio denatūravimo formulę, nurodytą Reglamento 2017/1112 priedo II dalyje (jeigu denatūruotas etilo alkoholis atgabenamas iš Bulgarijos, Čekijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Rumunijos arba Švedijos);

 • denatūruotas pagal nacionalinę etilo alkoholio denatūravimo formulę, nurodytą Reglamento 2017/1112 priedo III dalyje ir priskirtą atitinkamai Europos Sąjungos valstybei narei (jeigu denatūruotas etilo alkoholis atgabenamas iš Čekijos, Graikijos ir Suomijos (iki 2018 m. gruodžio 31 d.)).

Papildomai pažymėtina, kad vadovaujantis AĮ 9 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 3 dalimi, 2017 m. rugpjūčio 1 d. atsiranda prievolė Lietuvos Respublikoje apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti akcizus už etilo alkoholio, denatūruoto pagal kitai Europos Sąjungos valstybei narei Reglamente 3199/93 priskirtą etilo alkoholio denatūravimo formulę ir atgabentą į Lietuvos Respubliką, likutį. Prievolė neatsiranda tik tuo atveju, jeigu pagal Reglamente 3199/93 priskirtas denatūravimo formules denatūruotas etilo alkoholis būtų atgabentas iš Čekijos, Graikijos arba Suomijos, nes tiek Reglamente 3199/93, tiek Reglamente 2017/1112 šioms Europos Sąjungos valstybėms narėms priskirtos tos pačios nacionalinės etilo alkoholio denatūravimo formulės.

Ši prievolė, vadovaujantis AĮ 9 straipsnio 9 dalimi, atsiranda asmeniui, laikančiam nurodyto etilo alkoholio, kuriam netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, bet už kurį akcizai, vadovaujantis AĮ ar savo esme tolygiomis kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktų nuostatomis, nesumokėti, likutį.

Asmuo turės apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti akcizus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prievolės atsiradimo dienos, t. y. iki 2017 rugpjūčio 2 d. Asmuo turės pateikti Asmens akcizų deklaraciją (FR0630A forma) ir jos priedus „Akcizais apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimas pagal tarifines grupes" (FR0630D forma) ir „Kito asmens akcizų apskaičiavimas" (FR0630K forma). FR0630K formos priedo 29 pozicijos laukelyje turės būti nurodytas (deklaruotas) denatūruoto etilo alkoholio kiekis, o FR0630K formos priedo 29A pozicijos laukelyje ‒ apskaičiuota akcizų suma.

Vadovaujantis AĮ 26 straipsniu, etilo alkoholiui taikomas 1 665,04 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.

Prievolė apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti akcizus Lietuvos Respublikoje už etilo alkoholio, denatūruoto pagal šiuo metu taikomą Lietuvos Respublikai Reglamente 3199/93 priskirtą etilo alkoholio denatūravimo formulę (hektolitrui absoliutaus etanolio naudojamas trys litrai acetono ir du gramai denatonio benzoato), likutį, neatsiranda, nes ši formulė yra nurodyta Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135 (9 formulė). Pagal šią formulę denatūruotam etilo alkoholiui ir toliau galės būti taikoma akcizų lengvata (atleidimas nuo akcizų), vadovaujantis AĮ 28 straipsnio 1 punktu.

Papildomai pažymėtina, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. nesikeis AĮ 28 straipsnio 1 punkte nurodytos akcizų lengvatos taikymas, todėl asmenims nereikės kreiptis dėl naujų leidimų, suteikiančių teisę įsigyti ir naudoti arba naudoti denatūruotą etilo alkoholį, išdavimo, jų papildymo ar patikslinimo Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 589, nustatyta tvarka.

 

Teisės departamento direktorė

   

Rasa Virvilienė

Registracijos numeris (18.2-31-2 E) RM-6572

Ši informacija skelbiama:
2017 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1K-75 „Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo" patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, galiojanti nuo 2017 m. kovo 7 d., – 2,99 euro.

Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-415, numatyta, kad vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina apskaičiuojama pagal visų cigarečių, už kurias Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ Akcizų įstatymas) nustatyta tvarka praėjusiais kalendoriniais metais yra atsiradusi prievolė sumokėti akcizus, bendrą vertę, grindžiamą maksimalia mažmenine pardavimo kaina, įskaitant visus mokesčius, padalytą iš viso šių cigarečių skaičiaus.

Pagal Kombinuotojo akcizų tarifo už cigaretes apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 280, vertybinis elementas apskaičiuojamas, naudojant vidutinę svertinę mažmeninę cigarečių pardavimo kainą, tik tais atvejais, kai atitinkama abi toliau nurodytas sąlygas:

 • prievolė mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje atsiranda pagal Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 ir / arba 8 punktus (pavyzdžiui, laikomos banderolėmis nepaženklintos cigaretės) ir
 • nėra žinoma einamųjų kalendorinių metų to pavadinimo cigarečių didžiausia mažmeninė kaina.

Iki 2017 m. kovo 6 d. galiojusios patvirtintos vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos:

Laikotarpis

Kaina

Nuo 2016-02-24 iki 2016-03-06

2,77 euro

Nuo 2015-02-20 iki 2016-02-23

2,60 euro

Nuo 2015-01-01 iki 2015-02-19

2,46 euro

Nuo 2014-02-26 iki 2014-12-31

8,52 lito

Nuo 2013-02-22 iki 2014-02-25

8,22 lito

Nuo 2012-02-12 iki 2013-02-21

7,77 lito

Nuo 2011-03-02 iki 2012-02-11

7,46 lito

 

Teisės departamento direktorė

   

                                                      Rasa Virvilienė