Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio steigimas, registravimas

Asmuo, kuris pageidauja verstis akcizais apmokestinamų prekių, nurodytų Akcizų įstatymo (toliau - AĮ) 2 straipsnio 1 dalyje (jeigu tai energiniai produktai – tik AĮ 2 priede nurodyti produktai), už kurias akcizai dar nesumokėti, gamybos, perdirbimo, maišymo, laikymo (įskaitant saugojimą) veikla, privalo įsiregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku ir steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.

Atvejais, kai asmuo su akcizais apmokestinamomis prekėmis ketina užsiimti kita negu gamybos, perdirbimo, maišymo, laikymo (įskaitant saugojimą) veikla, leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, vadovaujantis Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu 821 (Toliau - Aprašas), asmeniui gali būti išduodamas, jeigu:

 1. asmuo veiklą su akcizais apmokestinamomis prekėmis vykdo ne trumpiau nei 12 mėnesių ir numatoma, kad vidutinė akcizų suma, apskaičiuota nuo vienu metu per dieną sandėlyje laikomą akcizais apmokestinamų prekių kiekį, bus ne mažesnė, negu nustatyta Aprašo 2 punkte, arba
 2. asmuo ketina užsiimti viena ar keliomis Aprašo 4, 5 punktuose išvardintų rūšių veiklomis.

Asmuo, norintis įsiregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku ir gauti leidimą steigti sandėlį, turi VMI pateikti:

 • prašymo įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku ir / ar leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0644 formą (toliau – prašymas);
 • akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje numatomos vykdyti veiklos FR0644P1 formą;
 • prašymo įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku ir leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį papildomų duomenų FR0644P2 formos 1 ir 2 priedus.

Įsiregistravęs sandėlio savininkas, steigiantis kitą sandėlį, VMI turi pateikti prašymą, FR0644P1 formą ir FR0644P2 formos 2 priedą.

Kartu su prašymu turi būti pateikta:

 • dokumentai, įrodantys, kad sandėlio savininkas atitinka Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos 8 punkte nustatytus kriterijus, jei asmuo prašo leisti neteikti piniginio užstato, laidavimo arba garantijos;
 • akcizais apmokestinamų prekių matavimo priemonių metrologinės patikros dokumentai. Jeigu matavimo priemonės nėra metrologiškai patikrintos, metrologinės patikros dokumentai turi būti pristatyti atsiimant leidimą;
 • akcizais apmokestinamų prekių gamybos, maišymo ir kitų operacijų, kurios bus vykdomos sandėlyje su tomis prekėmis, technologinės schemos;
 • gamybos, maišymo ir kitų operacijų, kurios bus vykdomos sandėlyje su akcizais apmokestinamomis prekėmis, techniniai reglamentai;
 • akcizais apmokestinamų prekių kiekio matavimo ir apskaitos priemonių (svarstyklių, saikiklių, nustatyta tvarka išmatuotų talpyklų, sumuojamųjų skaitiklių ir pan.) plombavimo schemos. Jei šios priemonės turi būti užplombuotos, plombavimo aktas ir registravimo VMI dokumentai, jei šios priemonės turi būti registruojamos;
 • dokumentai, įrodantys, kad sandėlyje bus užtikrinta akcizais apmokestinamų prekių apsauga nuo neteisėto išgabenimo iš sandėlio, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, išvengiant priklausančių mokėti už jas akcizų arba įsipareigojimas iki sandėlio veiklos pradžios įdiegti VMI nurodytas apsaugos priemones;
 • Lietuvos muitinės laboratorijos išduota (-os) pažyma (-os) dėl akcizais apmokestinamų prekių Kombinuotosios nomenklatūros kodo suteikimo. Jeigu asmuo prašymo pateikimo metu negali pateikti minėtos (-ų) pažymos (-ų), jis tokią (-ias) pažymą (-as) VMI gali pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų po šių prekių gavimo;
 • tinkamai užpildytas Akcizų deklaracijos FR0630 formos priedas Vidutinio vienu metu per dieną laikytų (ketinamų laikyti) prekių kiekio ataskaitos FR0630V forma, kurioje nurodomas vidutinis akcizais apmokestinamų prekių kiekis, kurį, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, planuojama laikyti pageidaujamame steigti sandėlyje vienu metu per dieną, ir atitinkamai nuo to kiekio apskaičiuota vidutinė akcizų suma. Jeigu asmuo su akcizais apmokestinamomis prekėmis susijusią veiklą, kurią numato vykdyti sandėlyje, vykdė iki prašymo pateikimo ne trumpiau kaip 12 mėnesių, kiekis turi būti numatomas remiantis faktiniais pastarųjų 12 kalendorinių mėnesių tos veiklos rūšies apskaitos duomenimis, jeigu veikla buvo vykdyta trumpiau nei 12 kalendorinių mėnesių – remiantis laikotarpio, per kurį vykdyta veikla, apskaitos duomenimis ir / arba paties asmens planais, kurie turi būti pagrįsti objektyviais rodikliais;
 • pranešimo apie identifikavimo EORI kodo Lietuvos Respublikos muitinės prievolininkų registre suteikimą kopija, jeigu sandėlio savininkas FR0644P1 formoje nurodo, kad sandėlyje bus vykdomos veiklos rūšys „iš importo vietos išvežti prekes taikant AMLAR (veiklos kodas 600)“ ir „išvežti akcizines prekes į vietą, kurioje jos bus išgabentos iš Bendrijos teritorijos (veiklos kodas 700)“.

Jeigu prašymas teikiamas Aprašo 2 punkte nustatytais pagrindais, VMI gali pareikalauti pateikti dokumentus, įrodančius prašyme nurodyto ketinamo laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekio realumą.

Gali būti pareikalauta ir kitų dokumentų, reikalingų atitinkamam sprendimui priimti.

Prašymas ir jo priedai VMI gali būti pateikti per e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI: Paslaugos > Akcizų subjektų registravimas > Prekių sandėlio, savininko registravimas, duomenų keitimas.

Įregistravimo terminas - 25 darbo dienas nuo prašymo gavimo, o jeigu buvo pareikalauta papildomų duomenų – per 10 darbo dienų nuo tokių duomenų gavimo.

Kai akcizais apmokestinamų prekių sandėlis steigiamas tarptautinėse parodose ir / ar mugėse sandėlis įregistruojamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo (jei buvo pateikti ne visi sprendimui priimti reikalingi dokumentai ir pareikalauta papildomų dokumentų – per 3 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo).

Registracijos numeris KM1426

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio steigimas, registravimas

Atvejai

Dokumentų pateikimas

Sprendimo priėmimo terminas

Leidimo papildymas

Leidimas turi būti papildytas, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nori pradėti gaminti, perdirbti, maišyti ar saugoti kitų rūšių akcizais apmokestinamas prekes, negu nurodyta turimame leidime, arba su leidime nurodytomis akcizais apmokestinamomis prekėmis nori vykdyti kitas veiklos rūšis.

 

Kartu su prašymu FR0644 sandėlio savininkas turi pateikti užpildytą prašymo  priedo FR0644P1 formą; pageidaujamų sandėlyje atlikti operacijų su akcizais apmokestinamomis prekėmis technologines schemas, techninius reglamentus, teisės aktų nustatytas licencijas ir pan.

Jeigu numatoma vykdyti importo ir / ar eksporto veiklą, sandėlio savininkas turi pateikti Lietuvos Respublikos muitinės pranešimo apie identifikavimo kodo (EORI) Lietuvos Respublikos muitinės prievolininkų registre suteikimą kopiją.

Per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 10 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo.

Leidimo keitimas

Leidimas keičiamas jeigu:

 

pasikeičia sandėlio savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo buveinės ar sandėlio adresas (bet ne sandėlio vieta);

 

leidime ir / ar FR1057P formoje ne dėl sandėlio savininko kaltės yra įrašyti neteisingi duomenys;

 

sandėlio savininkas nusprendžia sandėlyje nebevykdyti tam tikros veiklos ir / ar nebelaikyti tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių.

(a) ir (b) atvejais kartu su prašymu FR0644 turi būti pateikta tinkamai užpildyta prašymo priedo Prašymo pakeisti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį papildomų duomenų FR0644P3 forma ir sandėlio savininko pavadinimo arba vardo, pavardės, sandėlio savininko mokesčių mokėtojo buveinės ar sandėlio adreso pasikeitimo faktą įrodantys dokumentai. (c) atveju kartu su prašymu FR0644 turi būti pateikta laisvos formos atsisakomų laikyti prekių ir / ar vykdyti veiklos rūšių sąrašas.

(a) ir (b) atvejais per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 3 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo. (c) atveju per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 5 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo.

 

Dublikato išdavimas

Sandėlio savininkas, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs leidimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo turi apie tai raštu pranešti VMI prie FM.

 

Kartu su prašymu FR0644 turi būti pateiktas leidimo ir / ar FR1057P formos praradimo aplinkybių paaiškinimas ir turimi tokio praradimo įrodymai.

Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 3 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo. VMI prie FM išrašo leidimo ir / ar jo priedo dublikatus (leidimo numeris lieka tas pats), kuriuose bus žyma DUBLIKATAS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1425

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio steigimas, registravimas

Prašymas įregistruoti sandėlio savininku ir / ar leisti steigti sandėlį netenkinamas, jeigu yra viena ar kelios šiame punkte nurodytos aplinkybės:

 1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo VMI raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui priimti reikalingus dokumentus šio reikalavimo nevykdo;

 2. sandėlį steigiantis asmuo nėra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju Lietuvoje;

 3. įmonės vadovams, asmeniui, kuriam priklauso įmonės kontrolinis akcijų paketas, ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu arba pagal juridinio asmens duotą įgaliojimą) įsiteisėjęs teismo ar kitos institucijos sprendimas dėl kontrabandos, neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos, neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą, pažeidžiant nustatytą tvarką (taisykles arba tvarkos aprašus), prekyba tokiomis prekėmis be banderolių arba neteisėta įmonės veikla, jeigu šios nusikalstamos veiklos padarytos disponuojant akcizais apmokestinamomis prekėmis;

 4. asmuo, steigiantis sandėlį, raštiškai neįsipareigojo įdiegti atitinkamų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, apsaugos priemonių nuo neteisėto išgabenimo iš sandėlio nesumokėjus akcizų;

 5. sandėlyje, kuriame pageidaujama žymėti ir laikyti pažymėtus tiektinus gazolius, kuriems taikoma Akcizų įstatymo 37 str. 3 dalis, nėra galimybės šiuos gazolius laikyti atskirose talpyklose;

 6. akcizais apmokestinamų prekių gamybos, maišymo, laikymo ir kitų operacijų, kurios bus vykdomos sandėlyje su akcizais apmokestinamomis prekėmis, technologinės schemos ir tokių operacijų techniniai reglamentai bei esami įrenginiai neužtikrina tinkamo operacijų atlikimo ir mokestinių prievolių vykdymo;

 7. nustatoma, kad steigiant sandėlį vadovaujantis Akcizų įstatymo 4 str. 4 d. 1 punkte nustatytais pagrindais netenkinami Sandėlio steigimo atvejų 2 punkte nustatyti reikalavimai;

 8. yra nustatyta kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių neįmanoma užtikrinti, kad bus tinkamai įvykdytos sandėlio savininko mokestinės prievolės.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1424

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio steigimas, registravimas

Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti panaikintas:

 1. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko rašytiniu prašymu;
 2. VMI sprendimu, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas per VMI nustatytą terminą neištaisė nustatytų trūkumų, dėl kurių Akcizų įstatymo 6 str. 5 dalyje nustatyta tvarka buvo nustatyti papildomi šio sandėlio savininko veiklos reikalavimai;
 3. VMI sprendimu, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas netvarko reikalaujamos sandėlyje atliekamų operacijų apskaitos;
 4. VMI sprendimu, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nesilaiko leidime nustatytų veiklos sąlygų, netinkamai tvarko sandėlyje atliekamų operacijų apskaitą, jeigu net nustačius papildomus reikalavimus Akcizų įstatymo 6 str. 5 dalyje nustatyta tvarka nebūtų įmanoma užtikrinti, kad bus tinkamai įvykdytos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko mokestinės prievolės;
 5. VMI sprendimu, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje buvo verčiamasi licencijuojama veikla, o šio sandėlio savininkui atitinkama licencija (licencijos) yra panaikinta (panaikintos);
 6. VMI sprendimu, jeigu leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išduotas vadovaujantis Akcizų įstatymo 4 str. 4 d. 1 punktu ir po 6 mėnesių akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos paaiškėja, kad per šiuos 6 mėnesius vidutinė akcizų už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vienu metu per dieną laikomą akcizais apmokestinamų prekių kiekį suma daugiau kaip 10 proc. mažesnė už Akcizų įstatymo 4 str. 4 d. 1 punkte nurodytą sumą;
 7. VMI sprendimu, jeigu 6 mėnesius iš eilės jame nevykdoma jokia veikla, numatyta prašyme išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;
 8. VMI sprendimu, jeigu per 3 mėnesius nuo leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį suteikimo dienos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nepateikia piniginio užstato ar akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka toks dokumentas turėjo būti pateiktas;
 9. VMI sprendimu, jeigu per 10 darbo dienų nuo piniginio užstato arba akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos nepateikiamas naujas atitinkamas dokumentas;
 10. VMI sprendimu, jeigu per 3 mėnesius nuo leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo dienos sandėlyje neįrengiamos teisės aktų reikalaujamos apskaitos priemonės, nesilaikoma kompiuterinės buhalterinės apskaitos ir interneto ryšio su VMI įdiegimo grafiko;
 11. VMI sprendimu, jeigu per 3 mėnesius pasibaigus laikotarpiui, per kurį akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas privalėjo įvykdyti nustatytus papildomus reikalavimus, šie reikalavimai neįvykdomi.

Apie sprendimą panaikinti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį sandėlio savininkui privalo būti pranešta raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Panaikinus leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, atgabenti į tokį sandėlį naujas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, arba iš jo išgabenti prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, draudžiama.

Asmuo, kuriam išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį buvo panaikintas už teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, kreiptis su prašymu išduoti jam leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali ne anksčiau kaip po 3 metų nuo leidimo panaikinimo dienos.

Teises aktai